Fradrag for fordele

Nyhed
03.10.2017

Inden for det ekspropriationsretlige område opereres med et begreb, som kaldes “fradrag for fordele”, som er relevant, når en ejendom delvist eksproprieres.

Det følger af grundlovens § 73, at ejeren af en ejendom er berettiget til fuld erstatning for den indskrænkning, som der ved ekspropriation sker i ejerens ejendom. Samtidig følger det af ekspropriationsproceslovens § 17, stk. 4, at det afståedes værdi fastsættes til værdien i handel og vandel.

 

Det følger derudover af vejlovens § 103, stk. 2, at en eventuel værdiforøgelse, som den tilbageblivende ejendom skønnes at opnå på grund af ekspropriationen, skal fradrages erstatningen. Alternativt kan erstatningen helt bortfalde, hvis ejendommen skønnes at opnå en fordel, der er større end det tab, der påføres ejendommen på grund af ekspropriationen.

 

I de seneste år har de takserede myndigheder - ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen - ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt der skulle ske afkortning i erstatningen på grund af fradrag for fordele. Dette har særligt været tilfældet i forhold til boligselskaber og erhvervsvirksomheder.

 

I kendelse af 15. august 2016, der vedrørte et boligselskab, traf ekspropriationskommissionen afgørelse om, at der skønsmæssigt skulle ske et fradrag i erstatningen på 70.000 kr., som følge af de fordele, som ejendommen opnåede efter etablering af Odense Letbane. Den samlede areal- og ulempeerstatning udgjorde herefter 291.250 kr.

 

Ekspropriationskommissionen lagde ved sin afgørelse vægt på, at anlægget af Odense Letbane og placeringen af en specifik letbanestation i nærheden af boligselskabet ville medføre en fordel for ejendommen set i forhold til stationens nærhed til ejendommen og ejendommens karakter som en boligforening med udlejning af lejligheder.

 

Odense Letbane ankede herpå ekspropriationskommissionens afgørelse og gjorde i den forbindelse gældende, at ejendommens værdistigning oversteg det tab, som ejendommen blev påført ved delekspropriationen. Odense Letbane gjorde således gældende, at boligselskabet ikke var blevet påført et økonomisk tab som følge af anlæggelsen af Odense Letbane, hvorfor boligselskabet ikke var berettiget til erstatning herfor.

 

Alligevel fandt taksationskommissionen (Kendelse TS81101-00057 afsagt af taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland), at der ikke kunne påvises fordele ved anlæggelse af letbanen og letbanestationerne, som forøger værdien af den tilbageblivende del af ejendommen. Taksationskommissionen lagde i den forbindelse vægt på den velfungerende kollektive trafik i området i form af mange busruter, der kører med hyppigt interval. Taksationskommissionen fandt det således ikke påvist, at letbanen forøger udlejningsmuligheder eller -priser i området. Ejeren var således efter taksationskommissionens opfattelse berettiget til fuld erstatning.

 

Hvad viser afgørelsen
Sammenholdt med øvrige afgørelser på Odense Letbane vedrørende fradrag for fordele – som er i tråd med denne afgørelse – vurderes det, at taktionskommissionen er utilbøjelig til at anvende bestemmelsen i vejlovens § 103, stk. 2 om fradrag for fordele som følge af et konkret anlægsprojekt. Dette gælder i hvert fald, når der allerede efter taksationskommissionens synspunkt er en velfungerende kollektiv trafik i nærheden af den eksproprierede ejendom.

 

Der findes endnu ikke praksis fra de danske domstole vedrørende spørgsmålet om fradrag for fordele efter vejlovens § 103, stk. 2.

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse ovenstående er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev