Forhøjelse af tortgodtgørelse i sager om seksuelle krænkelser

Nyhed
04.12.2017

Dansk erstatningsret bygger på et grundlæggende princip om, at der alene kan kræves erstatning, hvis der som følge af en skade pådrages et økonomisk tab. Herudover er der i visse tilfælde fastsat regler om godtgørelse for ikke økonomisk skade.

En ikke økonomisk skade er karakteriseret ved, at vurderingen af skaden beror på mere subjektivt prægede kriterier, som lidelse, tort, ubehag mv. Godtgørelsernes størrelse kan ikke sammenlignes med de beløb, der fastsættes som erstatning for økonomiske tab.

 

Erstatningsansvarslovens § 26 indeholder regler om tort – og krænkelsesgodtgørelse.

 

Udgangspunktet for tilkendelse af tortgodtgørelse er ved forsøg på voldtægt, at forurettede tilkendes en godtgørelse i størrelsesordenen 30.000,-  til 40.000,- kr. Ved fuldbyrdet voldtægt er udgangspunktet, at forurettede tilkendes en godtgørelse i størrelsesordenen 60.000,- kr., der i meget grove tilfælde kan stige til 70.000,- kr. og i ganske særlige tilfælde kan stige til 80.000,- til 90.000,- kr. eller højere. Endvidere udmåles der mindst 20.000,- kr. i tortgodtgørelse i sager om incest mod mindreårige.

 

Ved lovforslag nr. L31 af 4. oktober 2017 ønskes § 26 ændret. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

 

Hensigten med den nyaffattede bestemmelse er for det første, at tortgodtgørelsesniveauerne i sager om seksuelle krænkelser som udgangspunkt skal forhøjes med ca. 1/3. For det andet er det hensigten, at godtgørelsesniveauerne ved fuldbydet voldtægt skal forhøjes med yderligere en 1/3, hvorefter tortgodtgørelsen som udgangspunkt skal være ca. 100.000,- kr. For det tredje skal udmålingen fremover tage hensyn til lønudviklingen. Videre er hensigten, at der i sager om grove tilfælde af seksuelle misbrug af børn skal gælde en nedre grænse på 150.000,- kr. for tortgodtgørelserne.

 

Endelig vil offererstatningslovens 72 timers anmeldelsesfrist i sager om voldtægt, incest og seksuel misbrug af børn blive ophævet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev