Foreløbigt forbud imod brug af varemærke blev opretholdt trods nye oplysninger

Nyhed
07.11.2023

I en nyligt afsagt kendelse fra Sø- og Handelsretten, hvor der var meddelt forbud imod brugen af varemærket CRUZ for salg og markedsføring af skateboards og skateboardtilbehør, blev forbuddet opretholdt til trods for, at nye væsentlige oplysninger kom frem.

Derfor opstod forbuddet mod brug af varemærket i første omgang

Forbuddet blev i sin tid meddelt på baggrund af et EU-varemærke indeholdende ordene SANTA CRUZ. Idet retten fandt, at det var sandsynliggjort, at der forelå en forvekslingsrisiko mellem varemærkerne CRUZ og SANTA CRUZ.

 

Hvad er et forbud, og hvilken betydning har det for rettighedshaveren?

Midlertidige afgørelser om forbud og påbud indebærer, at den, der antages at krænke, pålægges en pligt til at undlade eller foretage bestemte handlinger i en periode, indtil der foreligger en endelig dom i hovedsagen. Hovedsagen er den efterfølgende ”almindelige” civile sag, hvor parterne får domstolenes endelige stillingtagen til, om der foreligger en krænkelse.

 

Forbudssager er med andre ord tiltænkt de situationer, hvor en rettighedshaver ikke kan vente på udfaldet af en almindelig civilretlig sag, men har brug for at sætte ind overfor en konstateret krænkelse hurtigt og effektivt.

 

Det særlige ved forbudssager er, at der gælder et svagere beviskrav for rettighedshaveren, idet man som sagsøger i en forbudssag alene skal sandsynliggøre, at ens rettigheder bliver krænket.

 

Indehaver ville have forbuddet ophævet

I den konkrete sag anmodede indehaveren af varemærket CRUZ Sø- og Handelsretten om at ophæve forbuddet, idet der var kommet nye oplysninger frem om varemærket SANTA CRUZ.

 

Anmodningen var begrundet i nyere retspraksis fra EU-domstolen, der ifølge indehaveren af CRUZ-mærket bevirkede, at der galt en formodning om, at mærket SANTA CRUZ ikke længere var gyldigt og således ikke kunne håndhæves.

 

Herudover gjorde indehaveren af CRUZ opmærksom på, at mærkerne ikke længere kunne anses for forvekslelige, idet man henviste til en afgørelse fra det norske Patentstyre, hvor myndigheden fandt, at mærkerne CRUZ og SANTA CRUZ ikke kunne forveksles.

 

Rettens begrundelse for at opretholde forbuddet

Trods disse nye oplysninger fandt Sø- og Handelsretten, at betingelserne for at ophæve forbuddet ikke var opfyldt, idet man lagde vægt på, at retspraksis fra EU-domstolen ikke ændrede ved den tidligere gældende retstilstand, ligesom man anså afgørelsen for det norske Patentstyre for irrelevant for sagen, idet den var appelleret og i øvrigt ikke har retskraft i Danmark.

 

Derfor er dommen relevant for dig som rettighedshaver

Dommen er interessant, idet den understøtter domstolenes hidtidige restriktive praksis på området.

Konklusionen er nemlig fortsat klar: Før et forbud eller påbud kan tilsidesættes før tid, skal der være væsentlige nye omstændigheder til, ellers er domstolene ikke tilbøjelige til at ophæve det meddelte forbud eller påbud.

 

Opnår du som rettighedshaver et forbud, vil du som udgangspunkt kunne forvente, at dette står ved magt, indtil der afsiges endelig dom i den efterfølgende hovedsag. Er du modtager af et forbud, skal du altså være klar over, at der skal meget væsentlige nye omstændigheder til, før forbuddet ophører før tid.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i immaterialret hjælpe dig

Hos HjulmandKaptain har vi indgående kendskab til forbudssager, og vi står altid klar til at hjælpe dig eller din virksomhed, hvis du har brug for rådgivning.

 

Kontakt vores specialister i immaterialret for en uforpligtende vurdering af din sag.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev