Er Landbrugsstyrelsens uanmeldte kontrolbesøg i strid med EU-retten?

Nyhed
18.10.2018

Der har i den seneste tid været diskussion om Landbrugsstyrelsens praksis ved uanmeldte kontrolbesøg.

Diskussionen har baggrund i en nyere8 afsagt dom ved EU-domstolen, hvor en fransk vinproducent, Cháteau du Grand Bois havde anmodet om EU-domstolens fortolkning af, om der i EU-forordningen (555/2008) var hjemmel til at tiltvinge sig adgang i forbindelse med et uanmeldt kontrolbesøg på en landbrugsbedrifts arealer uden landmandens samtykke.

 

EU-domstolen fastslog, at forordningen ikke i sig selv gav hjemmel til at tiltvinge sig adgang, men at det uanmeldte kontrolbesøg var fuldt ud lovligt, idet dette var forudsat i forordningen.

 

EU-domstolen konkluderede samtidig, at såfremt national lovgivning andetsteds indeholdt hjemmel til at tiltvinge sig adgang i forbindelse med kontrolbesøg (anmeldt eller uanmeldt), så var forordningen ikke til hinder for gennemførelse af kontrolbesøget.

 

Da der i dansk lovgivning flere steder, jf. nærmere nedenfor, er hjemmel til, at f.eks. Landbrugsstyrelsen kan tiltvinge sig adgang i forbindelse med kontrolbesøg, kan den nye afgørelse fra EU-domstolen ikke tages som udtryk for, at Landbrugsstyrelsens praksis er ulovlig. Tværtimod kan hindring af Landbrugsstyrelsens adgang - i de tilfælde, hvor der er hjemmel - derimod få store negative konsekvenser for landmanden.

 

Du kan nedenfor læse nærmere om både den konkrete sag og om, hvorfor det ikke af sagen generelt kan udledes, at uanmeldte kontrolbesøg uden samtykke er i strid med EU-retten.

 

Præjudiciel afgørelse

EU-domstolens afgørelse er en såkaldt præjudiciel afgørelse. Det betyder, at hvis en part i en retssag for en national domstol skal anvende EU-lovgivningen, er det muligt for den nationale domstol at bede EU-domstolen om et fortolkningsbidrag til den nationale retssag.

 

EU-domstolen træffer derfor ikke afgørelse i retssagen, men kommer med sin fortolkning af de EU-regler, som da vil blive anvendt i den nationale retssag af den nationale domstol.

 

Sagen for EU-domstolen

Den konkrete sag angik, at vinproducenten Cháteau du Grand Bois havde ansøgt om støtte til en ændring af sine vindyrkningsarealer i henhold til en EU-støtteforordning (Forordning nr. 555/2008). Ansøgningen blev dog afvist, idet Cháteau du Grand Bois ikke havde overholdt alle regler i forbindelse med rydningen af vinstokkene. Dette blev konstateret ved, at myndighederne tiltvang sig adgang til landbrugsbedriftens arealer ved et uanmeldt kontrolbesøg, som Cháteau du Grand Bois ikke havde givet samtykke til.

 

Afvisningen af ansøgningen om støtte mente Cháteau du Grand Bois var ugyldig, fordi der ikke var givet samtykke til kontrolbesøget. Sagen blev derfor indbragt for en fransk domstol. Den franske domstol mente, at EU-domstolens fortolkning af reglerne kunne have betydning og valgte derfor at udsætte sagen, indtil EU-domstolens præjudicielle afgørelse forelå.

 

EU-Domstolen blev anmodet om at tage stilling til, om bestemmelserne i forordningen bemyndigede kontrolmyndighederne til at trænge ind på en landbrugsbedrifts arealer uden at have opnået landbrugerens samtykke. Det var det centrale spørgsmål.

 

EU-domstolen udtalte, at forordningen bestemte, at kontrol af, om landmændene levede op til reglerne, skulle ske ved administrativ kontrol og i tilfælde, hvor det var relevant ved kontrol på stedet. Disse kontrolbesøg skulle foretages uanmeldt, medmindre forhåndsmeddelelse om kontrolbesøget ikke ville bringe kontrollens formål i fare.

 

Den omstændighed, at en kontrol var uanmeldt, betød dog ikke, at kontrolpersonalet – med hjemmel i forordningen - kunne kræve at trænge ind på kontrolstedet uden at have fået tilladelse hertil af ejeren.

 

Er uanmeldte kontrolbesøg uden samtykke i strid med EU-retten?

Det er herefter rækkevidden af dommen, der har været genstand for divergerende opfattelser – efter vores opfattelse nok uden grund, idet afgørelsen er ret klar.

 

Det fremgår af den præjudicielle afgørelse, at forordningen overlader det til medlemsstaterne at fastsætte regler for de beføjelser, som kontrolpersonalet skal have, samt hvordan kontrollen gennemføres, herunder ret til at fastsætte regler om adgang til det sted, der skal kontrolleres.

 

EU-domstolen anfører dermed også, at der kan være særlige bestemmelser i national lovgivning, der fastlægger kontrolmyndighedens fremgangsmåde, herunder muligheden for uanmeldte kontrolbesøg uden samtykke fra landmanden og med mulighed for at skaffe sig adgang uden samtykke, dvs. ved tvang.

Sådanne særlige bestemmelser findes f.eks. flere steder i dansk national lovgivning, som f.eks. giver hjemmel til Landbrugsstyrelsen til at tiltvinge sig adgang i forbindelse med udførelse af kontrol – såvel anmeldt som uanmeldt.

 

Kontrolmyndigheden er dog under alle omstændigheder forpligtet til at iagttage såvel de nationale som EU-retlige almindelige principper for udøvelse af offentlig forvaltning, herunder f.eks. overholdelse af proportionalitetsprincippet, gennemførelse af partshøring, krav om saglighed m.v.

 

I dansk lovgivning er der flere steder hjemmel til, at kontrolmyndigheden kan tiltvinge sig adgang i forbindelse med uanmeldt kontrolbesøg, dvs. også uden samtykke fra landmanden, f.eks. i landbrugsstøtteloven eller i økologiloven.

 

Det er derfor forkert generelt at konkludere, at Landbrugsstyrelsens praksis vedrørende kontrolbesøg – i denne henseende - er i strid med EU-retten. Den præjudicielle afgørelse viser netop, at hjemmel i dansk lovgivning giver Landbrugsstyrelsen ret til at foretage kontrolbesøg og tiltvinge sig adgang.

 

Manglende samtykke til at foretage kontrollen kan medføre, at kontrolmyndigheden kan anmode om politiets bistand til gennemførelse. Under alle omstændigheder skal landmanden være meget opmærksom på den processuelle skadevirkning det kan have, såfremt man modarbejder et kontrolbesøg i for stor grad.

 

Det fremgår da også af den præjudicielle afgørelse, at kontrolmyndigheden er berettiget til at sanktionere sådan en modarbejdelse. Dette kunne f.eks. være fratagelse af støtte eller tilbagekaldelse af tilladelse.

Bliver du udsat for enten anmeldt eller uanmeldt kontrolbesøg, er det altid en god idé at være bistået af en betroet rådgiver, der kan være med til at sikre, at kontrolbesøget gennemføres i overensstemmelse med reglerne.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev