Er en driftsleder funktionær?

Nyhed
17.03.2016

HjulmandKaptain vandt sag, som angik spørgsmålet om, hvorvidt en driftsleder i et landbrug er funktionær.

I en ny dom afsagt af Byretten i Hjørring bliver det slået fast, at en arbejdstager, der er ansat som driftsleder ikke nødvendigvis er omfattet af funktionærloven, og af den grund ikke er beskyttet af de rettigheder, der gælder for en funktionær efter funktionærloven. 

 

Retten skulle tage stilling til, hvorvidt en driftslederen i et landbrug var omfattet af funktionærbegrebet i funktionærlovens § 1, stk. 1, litra c. Det følger af denne bestemmelse i loven, at en arbejdstager er omfattet af funktionærbegrebet og dermed funktionærloven, såfremt dennes arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. 

 

Sagens omstændigheder

Sagen drejede sig om en tvist mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, om hvorvidt arbejdstageren, der var beskæftiget som driftsleder på et landbrug, var omfattet af funktionærbegrebet i funktionærloven.

 

HjulmandKaptain har repræsenterede arbejdsgiveren, og bestred under sagen, at arbejdstageren i den konkrete sag var omfattet af funktionærbegrebet i funktionærloven. Arbejdstageren påstod derimod at være omfattet af funktionærloven, og dermed havde ret til et opsigelsesvarsel på 3 måned i stedet for den ene måneds opsigelse, arbejdstageren fik i sagen. 

 

I sagen havde den pågældende været ansat som medhjælper men blev senere forfremmet til konstitueret driftsleder. Af en udtalelse fra arbejdspladsen afgivet efter ansættelsesforholdets ophør fremgik blandt andet, at arbejdet havde bestået i markarbejde, vedligeholdelse og renovering af udlejningshuse, vedligeholdelse af driftsbygninger, vedligeholdelse af maskinparken, ansvar for kødkvægsbesætning, ledelse af 3 yngre medarbejdere, snerydning, samt en række andre opgaver. 

 

Arbejdstageren gjorde gældende, at der var tale om et ansættelsesforhold, der var omfattet af funktionærlovens § 1. stk. 1, litra c med den begrundelse, at arbejdstageren i det væsentlige har forestået driften af gården, herunder ledet og ført tilsyn med andre ansattes arbejde. 

 

Herover for anførte arbejdsgiveren, at arbejdstagerens arbejde ikke udelukkende eller i væsentlig grad havde bestået i at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. Endvidere gjorde arbejdsgiveren gældende, at arbejdstageren ikke havde haft egentlig ledelsesmæssige beføjelser, ligesom arbejdstageren ikke havde haft ansættelses- eller afskedigelseskompetence. På den baggrund mente arbejdsgiveren ikke, at der i sagen havde været tale om et ansættelsesforhold, der var omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1, litra c. 

 

Sagens resultat

I sagen nåede retten i sin afgørelse frem til, at den pågældende arbejdstager ikke var omfattet af funktionærloven. Der blev fra rettens side lagt vægt på, at det i sagen ikke var godtgjort, at arbejdet havde en sådan karakter, at det var omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1, litra c. 

 

Retten lægger i sin afgørelse især vægt på, at arbejdstageren ikke havde haft ansættelses- eller afskedigelseskompetence, samt at driftslederens mængde af arbejde, der vedrørte at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde udgjorde en meget begrænset del af driftslederens samlede arbejdsopgaver, og at arbejdet primært bestod i udførelsen af manuelt arbejde.

 

Driftslederen var af den grund ikke omfattet af funktionærloven, og arbejdsgiveren havde ikke pligt til at opsige arbejdstageren med et længere varsel end 1 måned, som var tilfældet i den konkrete sag. 

 

Afsluttende bemærkninger

Dommen viser, at en arbejdsgiver i forbindelse med ansættelse af en medarbejder skal overveje og undersøge, hvorvidt den pågældende er omfattet af funktionærlove eller ej. Det forhold, at den pågældende får titel af leder er ikke ensbetydende med, at den pågældende er funktionær. Stillingens nærmere indhold må undersøges. En driftsleder i et landbrug eller f.eks. en værkfører bør derfor ikke pr. automatik tillægges funktionærstatus. 

 

Dette bør der i særdeleshed tages højde for, hvis driftslederens opgaver ikke udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde, da der er en formodning for, at såfremt dette kun er en lille del af arbejdstagerens arbejdsopgaver, så vil denne ikke være omfattet af funktionærbegrebet i funktionærloven. 

 

Tillægges man funktionærstatus betyder det, at man får en lang række beskyttelser efter funktionærloven, f.eks. opsigelsesvarsler, krav på løn under sygdom og beskyttelse mod usaglige afskedigelse.

Vi anbefaler, at man altid i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter og også i forbindelse med ophør heraf kontakter en rådgiver.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev