Ekspropriation af ejendom i Viby J ved Aarhus

Nyhed
26.03.2018

HjulmandKaptain repræsenterer familie fra Viby J ved Aarhus i sag om ekspropriation af familiens ejendom med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Skanderborg og Aarhus. Banedanmark har valgt at imødekomme familiens anmodning om forlods overtagelse af ejendommen.

I den pågældende sag berøres familiens ejendom særligt indgribende af anlægsprojektet, hvorfor Hjulmandkaptain i november 2017, på vegne af familien, anmodede Banedanmark om forlods overtagelse af ejendommen. Banedanmark har valgt at imødekomme anmodningen.

 

Forlods overtagelse af ejendommen er en fremrykket ekspropriation, hvorefter Banedanmark overtager ejendommen før det tidspunkt, hvor der ellers kunne foretages ekspropriation. For den pågældende familie betyder det, at familien allerede nu kan gå i gang med at lede efter en ny bolig og dermed igen kan få vished og kontrol over deres fremtidige situation.

 

Forlods overtagelse af ejendommen

Elektrificeringsloven, lov nr. 609 af 12.06.2013, giver Banedanmark mulighed for, efter anmodning fra ejeren af ejendommen, at foretage en fremrykket ekspropriation af ejendommen. Tre betingelser skal være opfyldt, før en offentlig myndighed kan imødekomme en ”forlods overtagelse” af ejendommen.

 

For det første skal ejendommen berøres særligt indgribende af anlægsprojektet. For det andet skal ejeren af ejendommen af særlige personlige grunde ønske at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation af ejendommen, og dernæst skal ejendommen ikke kunne afhændes på normale vilkår. Sidstnævnte forhold kræver, at du som ejer af ejendommen indhenter en udtalelse fra en ejendomsmægler, der fastslår, at ejendommen, grundet det forestående anlægsprojekt, ikke kan afhændes på normale vilkår.

 

Alle tre betingelser skal således være opfyldt, for at ejeren kan anmode om foretagelse af en fremrykket ekspropriation.

 

At ejendommen skal være særligt berørt af projektet betyder, at ejendommen skal være berørt i et sådant omfang, at der er risiko for, at ejendommen vil blive eksproprieret i væsentligt omfang eller påført betydelige gener i forbindelse med projektets gennemførelse.

 

I den pågældende sag var ejendommen, grundet den tætte beliggenhed til jernbanen, berørt i væsentligt omfang. Det var endvidere ikke muligt blot at foretage en delvis ekspropriation af ejendommen.

Eksempler på særlige personlige årsager kan f.eks. være sygdom, alder, familieforøgelse eller andre sociale årsager.

 

Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip

Magnetfelter fra vekselstrøm har været mistænkt for at kunne påvirke sundheden, men forskere har endnu ikke kunnet be- eller afkræfte, om mistanken er begrundet. Som en følge af den manglende viden på området introducerede de danske sundhedsmyndigheder første gang et forsigtighedsprincip i 1993. Princippet er senest opdateret i 2007 og er formuleret således:

Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.

 

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering”.

 

Banedanmark har mulighed for at ekspropriere en ejendom med henvisning til Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip. Dermed lader man tvivlen komme borgeren til gode.

 

I den pågældende sag vil store dele af ejendommen, grundet den meget tætte beliggenhed til jernbanen, være påvirket af et magnetfelt, der overstiger Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip, når togene passerer. Som en følge heraf vurderede Banedanmark, at hensynet til iagttagelse af sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip vedrørende magnetiske felter taler for, at der vil være en betydelig risiko for, at ejendommen skal eksproprieres i væsentligt omfang.

 

Din ekspropriationssag

HjulmandKaptain har stor erfaring med juridisk rådgivning i ekspropriationssager, hvorfor vi selvfølgelig også kan rådgive dig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom vil blive påvirket i forbindelse med den forestående elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Fredericia.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev