Datatilsynet ændrer praksis for offentliggørelse af billeder på internettet

Nyhed
01.10.2019

Offentliggørelse af billeder på internettet af identificerbare personer betragtes som en behandling af personoplysninger. De databeskyttelsesretlige regler skal således være opfyldt, før offentliggørelse lovligt kan finde sted. På baggrund af flere henvendelser påpeger Datatilsynet, at afgrænsningen mellem situations- og portrætbilleder har vist sig at være uklar i praksis.

Datatilsynet har siden 2002 sondret mellem situations- og portrætbilleder, når det skulle vurderes, hvorvidt der kunne ske lovlig offentliggørelse af billeder på internettet. Formålet med situationsbilleder er at afbillede en aktivitet eller en situation, f.eks. en koncert, og formålet med portrætbilleder er at afbillede en eller flere bestemte personer.

 

Offentliggørelse af situationsbilleder har normalt ikke krævet samtykke fra personerne på billedet, modsat har offentliggørelse af portrætbilleder krævet forudgående samtykke.

 

Datatilsynet skelner fremover ikke mellem situations- og portrætbilleder

På baggrund af flere henvendelser påpeger Datatilsynet, at afgrænsningen mellem situations- og portrætbilleder har vist sig at være uklar i praksis.

 

Virksomheder og myndigheder har med andre ord være i tvivl om, hvornår der var tale om hhv. et situationsbillede og et portrætbillede. Samtidig har den teknologiske og samfundsmæssige udvikling medført, at langt flere billeder af identificerbare personer offentliggøres på hjemmesider og sociale medier som f.eks. Facebook og Instagram. På baggrund heraf – og efter drøftelse i Datarådet – har Datatilsynet besluttet, at ændre sin praksis.

 

Den ændrede praksis betyder, at offentliggørelse af et billede på internettet – uden samtykke fra den afbildede person – må ske, hvis en eller flere af de øvrige betingelser for at måtte offentliggøre personoplysninger er opfyldt. Det kan eksempelvis være, hvis den virksomhed, der vil offentliggøre billedet, har en legitim interesse heri, eller hvis offentliggørelsen sker som et led i, at en offentlig myndighed udfører en myndighedsopgave eller en opgave i samfundets interesse. Denne vurdering skal en virksomhed/myndighed fremover foretage hver gang, der offentliggøres et billede, uanset om det kan karakteriseres som et portræt- eller situationsbillede.

 

Offentliggørelse kan ske, hvis virksomheden har en legitim interesse heri

Private virksomheder må ifølge databeskyttelsesforordningen offentliggøre billeder af genkendelige personer, hvis virksomheden har en legitim interesse heri, og denne interesse overstiger den afbilledes interesser eller rettigheder.

 

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af billeder på baggrund af denne interesseafvejning, indgår blandt andet følgende elementer:

  • Hvor og hvorfor er billedet taget
  • I hvilken sammenhæng indgår billedet
  • Hvad er formålet med offentliggørelsen
  • Om personerne på billedet med rimelighed føler sig udstillet, udnyttet eller krænket

   

Denne interesseafvejningsregel kan dog ikke anvendes af offentlige myndigheder, som i stedet for skal vurdere, om en af de øvrige betingelser i forordningen er opfyldt.

 

Hvis en virksomhed/myndighed ikke kan opfylde en af betingelserne, må virksomheden/myndigheden i stedet for indhente et samtykke fra den/de afbildede personer, før der sker offentliggørelse af billedet (også selvom billedet efter den hidtidige praksis ville have karakter af et situationsbillede).

 

Virksomhederne og myndigheder skal desuden være opmærksomme på, at børn og unges personoplysninger kræver en særlig beskyttelse. Derfor anbefaler vi normalvis, at der indhentes samtykke fra den unge/barnets forældre, hvis man ønsker at offentliggøre billeder af barnet/den unge.

 

Virksomheder og myndigheder skal desuden være opmærksomme på, at der altid gælder en oplysningspligt overfor for de/den person(er), der er på billedet. Selvom offentliggørelse kan ske uden et samtykke, fordi betingelserne herfor er opfyldt, skal virksomheden/myndigheden altid sikre sig, at personen/personerne på billedet er oplyst om offentliggørelsen.

 

HjulmandKaptain anbefaler

Hos HjulmandKaptain anbefaler vi, at virksomheder og myndigheder udarbejder en klar politik for, hvordan virksomheden/myndigheden forholder sig til brug af billeder af genkendelige personer. Det kan være en stor fordel at etablere faste procedurer for, hvem der skal godkende, og hvem der kan lægge billeder op på hjemmeside, sociale medier mv., således at der sikres, at der ikke sker offentliggørelse af billeder af personer i strid med databeskyttelseslovgivningen.

 

Hvis du eller din organisation er i tvivl om håndteringen af billedmateriale, står vi gerne til rådighed med råd og vejledning herom.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev