Danmark får en generel misbrugsbestemmelse – og den rammer bredt

Nyhed
11.09.2018

Skatteministeriet sendte før sommerferien et lovforslag i høring, der skal gennemføre en række EU-direktiver på det skatteretlige område i Danmark.

Blandt andet skal der ske en fornyelse af reglerne om tynd kapitalisering, CFC-beskatning og hybrid mismatch samt en række værnsregler.

 

Og noget helt nyt i dansk skatteret

Som noget helt nyt i dansk skatteret indføres der med lovændringen, hvis den vedtages i den fremlagte form, en generel omgåelsesklausul. Det hedder sig i forarbejderne til lovforslaget ”der skal implementeres en generel omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning for at hindre misbrug af selskabsbeskatningen”.

 

Det foreslås, at den nye generelle omgåelsesklausul, der stammer fra skatteundgåelsesdirektivets artikel 6, implementeres ved at erstatte den nugældende bestemmelse i ligningslovens § 3 – den i Danmark tidligere indførte omgåelsesklausul til brug for en række konkrete situationer.

 

Anvendelsesområdet

Den nye generelle omgåelsesklausul vil finde anvendelse på selskaber omfattet af selskabsskattelovens §§ 1 eller 2, samt fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1.

 

Den generelle omgåelsesklausul vil således finde anvendelse på både danske selskaber, fonde og foreninger m.v., der er fuldt skattepligtige til Danmark og udenlandske selskaber, fonde og foreninger m.v., der er begrænset skattepligtige til Danmark eksempelvis som følge af, at der er fast driftssted i Danmark, eller der modtages udbytte-, rente eller royaltybetalinger fra Danmark.

 

Det ser ud til, at denne generelle omgåelsesklausul ligeledes er uafhængig af, hvor mange eller hvor få selskaber der er beliggende i Danmark og i henholdsvis udlandet. Der kan således, som lovforslaget er udformet, finde anvendelse af omgåelsesklausulen på rene danske forhold.

 

Det fremgår af lovforslaget, at den generelle omgåelsesklausul umiddelbart vil finde anvendelse på opgørelsen efter selskabsskattereglerne.

 

Efter den nye generelle omgåelsesklausul vil skattepligtige selskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og skattetilsvaret skulle se bort fra arrangementer eller serier af arrangementer, der ikke er reelle, under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Et arrangement kan omfatte flere trin eller dele heraf.

 

Vurderingen af arrangementer

Det fremgår af lovforslaget, at det primært skal ramme arrangementer eller serier af arrangementer, der ikke er reelle. Det fremgår i lovforslaget om disse, at ”Arrangementer er ikke reelle, hvis de er tilrettelagt med det hovedformål, eller hvis de har som et af hovedformålene, at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten”.

 

Udgangspunktet for vurderingen af anvendelsen af den nye generelle omgåelsesklausul synes derfor at bero på en vurdering af, om der er opnået en skattefordel, selvom det fremgår af lovforslaget, at skatteyderen selvfølgelig gerne må vælge den mest skatteoptimale løsning. Et paradoks som forarbejderne ikke tager stilling til.

 

Om et arrangement er reelt eller ikke, beror i henhold til forarbejderne på en konkret bedømmelse. Det fremgår af forarbejderne; ”Arrangementer eller serier af arrangementer betragtes dog kun som værende ikke reelle, i det omfang de ikke er tilrettelagt af velbegrundede kommercielle årsager, der afspejler den økonomiske virkelighed”.

 

Dette forekommer imidlertid at være en regel med elastik i metermål til brug for skattestyrelsen og til gene for skatteyderen. Medarbejderne i skattestyrelsen er uddannet til at drive virksomhed, vurdere virksomheder eller lignende og er derfor heller ikke kompetent til at foretage en vurdering af, hvornår en virksomhed, et arrangement eller en serie af arrangementer er tilrettelagt af kommercielle årsager.

 

Et knæfald for retssikkerheden på skatteområdet

Formuleringen i lovforslaget som refereret ovenfor er ærgerlig i en tid, hvor Skatteministeren ellers udtrykker bekymring om skatteydernes retssikkerhed. At der netop i denne tid fremsættes forslag af denne type, hvor borgeren slet ikke har nogen retssikkerhed at læne sig op ad, virker uheldig og et tilbageløb fra den ellers positive fokus på skatteyderens retssikkerhed og retsgarantier.

 

Det bliver nemlig endnu værre. Der fremgår af forarbejderne, at det er meningen, at den generelle misbrugsbestemmelse skal lukke huller i selskabsskattelovgivningen.

 

Samtidig fremgår det af forarbejderne ”Det foreslås, at klausulen finder tilsvarende anvendelse for andre skattepligtige deltagere i et arrangement eller serier af arrangementer, dvs. deltagere, der ikke er skattepligtige selskaber m.v. Det vil gælde, uanset om deltagerne er fysiske personer omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2. Dette medfører, at hvis der f.eks. ses bort fra et arrangement, hvor et beløb, der tilkom aktionærerne i et selskab, ikke skulle bedømmes som en skattefri afståelsesavance, men skattemæssigt skulle anses for udbytte, vil konsekvensen være, at det modtagne beløb vil skulle behandles som udbytte for alle aktionærerne hvad enten den enkelte aktionær er et selskab eller en fysisk person”.

 

Dette medfører således, at selvom reglerne er til for at lukke huller i selskabsskattelovgivningen, åbnes der også op for, at omgåelsesklausulen skal have virkning uden for selskabsskattelovgivningens område, nemlig ved at involvere dødsboer og fysiske personer.

 

Det fremgår i den sammenhæng af forarbejderne, at ”Omgåelsesklausulen bør finde tilsvarende anvendelse på fysiske personer for at sikre symmetri i misbrugssituationer. Hvis et arrangement, hvor der deltager både juridiske og fysiske personer, vurderes at være ikke reelt og dermed misbrug af gældende skatteret, vil det være uhensigtsmæssigt at underkende den skattemæssige virkning over for arrangementets juridiske personer, samtidig med at man opretholder fordelene over for arrangementets fysiske personer”.

 

I tilfælde af, at skattestyrelsen har foretaget en konkret subjektiv vurdering af arrangementet eller serier af arrangementer, vil virkningen være, at der ses bort fra et arrangement eller en serie af arrangementer, og at den skattepligtige indkomst skal beregnes på baggrund af det reelle arrangement eller den reelle serie af arrangementer. Og således altså også en ændret skattemæssig opgørelse for fysiske personer og dødsboer, selvom reglerne skal lukke huller i selskabsskattelovgivningen.

 

Alle arrangementer eller serie af arrangementer, der ikke er reelle, vil således skulle holdes ude af ligningen, når det skal vurderes, om der er skattepligt af en given transaktion, omstrukturering, udbytteudbetaling mv. Og i mange tilfælde vil det medføre en større skattebetaling for selskabet, fonden eller foreningen.

 

Hvornår kommer denne omgåelsesklausul?

Det er forventningen, at den generelle omgåelsesklausulen skal have virkning fra og med 1. januar 2019. Hos HjulmandKaptain vil vi naturligvis følge nøje med i lovprocessen.

 

Er der spørgsmål til dette eller i øvrigt til skatte-, moms-, eller afgiftsmæssige forhold, så kontakt os endelig.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev