Arbejdsgivers indberetningspligt i overgangsordningen til den nye ferielov

Nyhed
16.04.2019

Den nye ferielov indeholder en overgangsordning, hvorefter ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ikke kan afholdes eller udbetales. Den optjente ferie "indefryses" og skal behandles efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Overgangsordningen

Den 1. september 2020 træder den ny ferielov i kraft.

 

Den ny ferielov indfører et nyt princip om samtidighed og gør dermed op med den nugældende ferielovs regler om forskudt optjening og afholdelse af ferie.

 

Den ny ferielov indeholder en overgangsordning, hvorefter ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ikke kan afholdes eller udbetales. Den optjente ferie "indefryses" og skal behandles efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

 

Til sikring af lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 og for at give arbejdsgiveren mulighed for at beholde de tilgodehavende feriemidler, indtil de forfalder til betaling, oprettes Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden forestår midlernes indbetaling, forvaltning og udbetaling.

 

Når arbejdsgiver har indberettet lønmodtagers krav på tilgodehavende feriemidler, indtræder fonden i lønmodtagerens krav på tilgodehavende feriemidler, og arbejdsgiver kan herefter alene betale med frigørende virkning til fonden, ligesom lønmodtageren alene kan rette sit krav mod fonden.

 

Arbejdsgiverens indberetning af indefrosne feriemidler

Arbejdsgiver skal for hver enkel lønmodtager opgøre feriedage og feriebetaling optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

 

Feriebetalingen beregnes som feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsperioden.

Arbejdsgiver skal for hver enkel lønmodtager foretage indberetning af de opgjorte tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020.

 

I det omfang arbejdsgiveren har indberettet tilgodehavende feriemidler til FerieKonto eller en privat feriekasse i henhold til en kollektiv overenskomst, skal indberetning foretages af FerieKonto eller den private feriekasse.

 

Indberetningen skal for hver enkel lønmodtager indeholde oplysning om navn, cpr.nr., det beløb, de tilgodehavende feriemidler er opgjort til, og antallet af opsparede feriedage.

 

Undladelse af indberetning eller fejlagtig indberetning

Indberetter arbejdsgiver ikke, kan fonden pålægge arbejdsgiveren at indsende de manglende oplysninger. Undlader arbejdsgiveren at indsende de manglende oplysninger, kan fonden vælge at pålægge arbejdsgiveren at foretage indbetaling af tilgodehavende feriemidler inden for en frist på 4 uger. Herved mister arbejdsgiveren retten til at beholde midlerne, jf. nedenfor.

 

Fonden kan tillige afvise en indberetning, hvis arbejdsgiveren ikke ved påkrav kan dokumentere, at de tilgodehavende feriemidler er opgjort korrekt.

 

Oplysning til lønmodtager

Når arbejdsgiveren har foretaget indberetning til fonden, underretter fonden lønmodtageren om de indberettede oplysninger, og lønmodtageren har herefter mulighed for at gøre indsigelse mod opgørelsen. Indsigelse skal ske senest den 30. juni 2025.

 

Arbejdsgivers indbetaling

I forbindelse med arbejdsgivers indberetning af tilgodehavende feriemidler til fonden skal arbejdsgiver enten indbetale de tilgodehavende feriemidler til fonden eller overfor fonden tilkendegive, at arbejdsgiver ønsker at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden.

 

Ønsker arbejdsgiver at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden, skal arbejdsgiver hvert år senest den 31. august bekræfte overfor fonden, at man fortsat vil beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden.

 

Arbejdsgiver kan til enhver tid frivilligt vælge at indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler.

 

Indeksering af de tilgodehavende feriemidler

Feriemidlerne indekseres på baggrund af de seneste oplysninger om den årlige faktiske lønudvikling. Indekseringen tillægges i forbindelse med arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler.

 

Udbetaling af tilgodehavende feriemidler

Fonden udbetaler tilgodehavende feriemidler med tillæg af indeksering til lønmodtageren, når lønmodtageren opnår folkepensionsalder. Lønmodtageren og fonden kan dog aftale, at tilgodehavende feriemidler udbetales på et senere tidspunkt.

 

Udbetaling kan ligeledes ske efter ansøgning fra lønmodtageren i tilfælde af, at lønmodtageren enten:
- har opnået førtidspension,
- er overgået til efterløn,
- har fået tilkendt flexydelse,
- har fået udbetalt alderspension oprettet som led i et ansættelsesforhold,
- eller har taget varigt ophold i udlandet.

 

Fonden afkræver herefter, i det omfang arbejdsgiver ikke allerede har indbetalt de tilgodehavende feriemidler med indeksering, beløbet fra virksomheden. Er der ikke midler i virksomheden, kan fonden rette kravet mod Lønmodtagernes Garantifond.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med reglerne i den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev