Arbejdsgiver får kritik af Datatilsynet for at dele personoplysninger om strafbare forhold

Nyhed
04.10.2022

I hvilket omfang kan en arbejdsgiver videregive og offentliggøre personoplysninger om en tidligere ansat? Det belyser Datatilsynet i en afgørelse, som vedrører en tidligere ansats klage over sin daværende arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren udsendte pressemeddelelser om årsag til bortvisning

Klager opsagde sin stilling hos arbejdsgiveren den 31. januar 2021 med fratrædelse den 1. marts 2021, idet klager var blevet tilbudt en ny stilling som direktør.

 

Den 4. februar 2021 blev klager bortvist, fordi arbejdsgiveren havde mistanke om, at klager havde sendt fortrolige dokumenter til klagers egen private e-mailadresse. I den forbindelse udsendte arbejdsgiveren to pressemeddelelser, som beskrev de nærmere detaljer omkring, hvorfor klager var blevet bortvist. I pressemeddelelserne blev det bl.a. angivet, at klager havde videregivet fortrolige oplysninger og derfor var blevet politianmeldt for overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder.

 

Var der en legitim grund til at offentliggøre personoplysninger om strafbare forhold i pressemeddelelserne?

Den tidligere ansatte indsendte en klage til Datatilsynet.

 

Klager oplyste under sagen, at arbejdsgiveren uberettiget havde offentliggjort oplysninger om klager. Klager opfattede dette som en overtrædelse af databeskyttelseslovens § 8 og databeskyttelsesforordningens artikel 10, idet der var tale om personoplysninger vedrørende strafbare forhold.

 

Offentliggørelse af personoplysninger vedrørende strafbare forhold kan som udgangspunkt ikke ske, medmindre dette kan begrundes i en legitim interesse.

 

Klager mente, at arbejdsgiveren ikke havde nogen legitim interesse i at offentliggøre oplysningerne.

Arbejdsgiveren vurderede, at offentliggørelsen derimod var sket til varetagelse af såvel private som offentlige interesser, der klart oversteg hensynet til klager, idet sagen allerede havde en væsentlig pressebevågenhed, og idet oplysningen allerede var offentligt kendt.

 

Datatilsynets afgørelse

I Datatilsynets afgørelse fra den 24. juni 2022 fastslår Datatilsynet, at der kan være en legitim interesse i at videregive personoplysninger med henblik på at skabe gennemsigtighed og tillid, f.eks. som svar på omfattende negativ mediedækning.

 

Datatilsynet tilsidesætter som udgangspunkt ikke arbejdsgiverens vurdering i sagen, men fastslår, at arbejdsgiverens interesse klart skal overstige hensynet til klager, før det er i orden at offentliggøre oplysningerne.

 

Vedrørende vurderingen af klagers interesse i hemmeligholdelse, ser Datatilsynet også på, hvor bred en kreds af personer, der får adgang til oplysningerne ved offentliggørelsen.

 

Offentliggørelse i pressen anses af Datatilsynet for den mest vidtgående form for videregivelse og derfor særligt indgribende. Der kræves derfor en særlig tungtvejende interesse, hvis der skal ske offentliggørelse af personoplysninger i pressemeddelelser.

 

Datatilsynet fandt ikke, at arbejdsgiveren havde bevist sådanne tungtvejende hensyn og fastslog derfor, at arbejdsgiveren havde overtrådt databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen ved offentliggørelsen. Datatilsynet udtaler derfor alvorlig kritik af arbejdsgiveren.

 

Arbejdsgivere skal være påpasselige med, hvilke oplysninger de offentliggør

Afgørelsen viser, at du som arbejdsgiver skal være påpasselig med, hvilke oplysninger der offentliggøres om en tidligere ansat, navnlig når der er tale om enten følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

 

Offentliggørelsen kan være i strid med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, og derfor skal du som arbejdsgiver sikre, at der foreligger et lovligt grundlag for offentliggørelsen.

 

Afgørelsen viser også, at hvis du som arbejdsgiver henviser til legitime interesser som grundlag for offentliggørelsen, så skal interesserne være så tungtvejende, at det overstiger hensynet til den, det vedrører. Dette begrænser i stor grad arbejdsgivers mulighed for at offentliggøre personoplysninger.

 

Tungtvejende interesser kan f.eks. være imødegåelse af kritisk pressedækning eller andre forhold, der kan være væsentligt til skade for arbejdsgiveren. Det må derudover være et krav, at offentliggørelsen er nødvendig for at imødegå de pågældende forhold.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om databeskyttelse i ansættelsesforhold, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev