Alle erstatninger for strukturskader er skattefrie – søg genoptagelse hos SKAT

Nyhed
14.12.2018

Landsskatteretten har for nyligt taget stilling til beskatningen af erstatninger for strukturskader på marker, eksempelvis ved nedgravning af elkabler, gasledninger eller lignende. Landsskatteretten har vurderet disse for skattefrie, uanset graden af skaden på jorden. Dette er en ændret praksis.

Nærmere om afgørelsen

Når en lodsejer får gravet sine marker op, som mange lodsejere for tiden oplever med alle de anlægsprojekter, der er i gang over hele Danmark, sker der ofte skade på lodsejerens marker. Der er udbetalt erstatning for disse strukturskader.

 

Spørgsmålet for Landsskatteretten var således, hvordan beskatningen af disse erstatninger skulle finde sted. Skulle der være tale om almindelige skattepligtige indkomster, eller kunne der være tale om skattefrie erstatninger for værdiforringelse af fast ejendom?

 

Skattestyrelsen har indtil nu opdelt strukturskaderne i forskellige kategorier: lette, mellemsvære og svære skader.

 

For så vidt angik de lette og mellemsvære skader, har det været Skattestyrelsens hidtidige praksis, at disse erstatninger skulle anses som værende erstatning for udbyttetab, afgrødetab eller lignende, hvorfor disse erstatninger efter Skattestyrelsens hidtidige praksis var skattepligtige. Synspunktet har været, at erstatningerne trådte i stedet for en almindelig skattepligtig indkomst.

 

I relation til de svære skader har Skattestyrelsens hidtidige praksis derimod været, at disse erstatninger blev anset som en forringelse af lodsejerens faste ejendom, da skaderne var permanente, hvilket medførte, at erstatningen var skattefri.

 

Landsskatteretten har nu slået fast, at alle strukturskader, uanset graden, skal anses som en forringelse af den faste ejendom. Dermed bliver erstatningerne for de lette og mellemsvære skader i fremtiden også skattefrie.

 

Praksisændring giver mulighed for tilbagebetaling af skatter

Da der imidlertid er tale om en principiel afgørelse fra landsskatteretten, betyder det også, at der er tale om en praksisændring.

 

En praksisændring medfører, at en lang række lodsejere, der indtil nu er blevet beskattet af de lette og mellemsvære skader, har mulighed for en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse og dermed få tilbagebetalt den for meget betalte skat af erstatningen for strukturskaderne på deres jorde.

 

Den ekstraordinære genoptagelse kan ske 10 år tilbage i tid, men det er vigtigt, at der reageres tidligt herpå. Udgangspunktet er nemlig, at der skal anmodes om genoptagelse senest 6 måneder efter, at der er skabt kundskab om muligheden for genoptagelse.

 

Det må forventes, at Skattestyrelsen udsteder et styresignal, hvorefter der bliver mulighed for at gøre genoptagelse gældende. Men der kan allerede nu anmodes herom, hvilket vi hos HjulmandKaptain kan bistå med.

 

HjulmandKaptain repræsenterer allerede nu i forvejen mange lodsejere, berørt af f.eks. projekter Baltic Pipe, Kriegers Flak, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Har du tidligere modtaget erstatning for strukturskade, så tilbyder HjulmandKaptain at foretage en gratis vurdering af, om der bør søges om genoptagelse. Send en mail til advokat og partner Søren Nørgaard Sørensen på sso@70151000.dk.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev