Afvikling af ferie under sygemelding

Nyhed
06.07.2023

Afvikling af ferie under sygemelding giver ofte anledning til en del tvivl. Ankestyrelsen har i en principafgørelse fra 2019 ændret praksis for retten til at holde ferie under sygeforløbet. Læs mere om reglerne for afvikling af ferie under sygeforløb, sagens omstændigheder, og hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, hvis du har en medarbejder i en lignende situation.

Reglerne om ferie under sygdom

I henhold til sygedagpengeloven er der ingen specifikke regler om ferieafholdelse under sygedagpengeforløbet. Sygemeldte borgere har dog mulighed for at holde ferie under sygeforløbet efter aftale med kommunen. Det er afgørende at forstå, at ferie skal aftales med kommunen, ligesom ferien skal aftales med arbejdsgiver, hvis man er i et ansættelsesforhold. Hvis ikke ferien aftales, betragtes ferien som en raskmelding, og efterfølgende sygefravær betragtes som ny sygemelding. Det vil også sige, at arbejdsgiverperioden på 30 dage begynder på ny.

 

En borger, der modtager sygedagpenge, har ikke krav på at holde ferie på et bestemt tidspunkt eller for et bestemt antal dage, selvom der måtte være optjent ret hertil efter ferieloven, arbejdsløshedsforsikringsloven, anden lovgivning eller overenskomst. Det er op til kommunen at vurdere, om ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet, herunder om den vil udgøre en hindring for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

Herudover skal en medarbejder også sikre sig, at medarbejderen har indgået aftale med sin arbejdsgiver om at holde ferie under sygemeldingsperioden, da medarbejderen ellers kan risikere, at det får ansættelsesretlige konsekvenser.

 

Hvorfor skal ferie aftales med kommunen?

Kommunen har en løbende forpligtelse til at vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede og til at bidrage til, at den sygemeldte genopnår sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Derfor kan den sygemeldte kun afholde ferie efter aftale med kommunen, uanset om vedkommende fortsat er i et ansættelsesforhold, er ledig eller er selvstændig erhvervsdrivende.

 

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen ændrer praksis for ferieafholdelse under sygeforløb

Ankestyrelsen har tidligere haft en praksis i deres principafgørelser, hvor det var en betingelse at have optjent ferie for at have ret til at holde ferie under sygeforløbet. Ankestyrelsen har med den nye afgørelse, der har nr. 31-19, ændret denne praksis.

 

Afgørelsens faktum og Ankestyrelsens udfald

I sagen, som danner baggrund for den nye principafgørelse, havde kommunen afslået at godkende en sygemeldt borgers ønske om at afholde 8 dages ferie. Borgeren var i virksomhedspraktik 25 timer ugentligt. Virksomhedspraktikken forventedes at være optrappet til fuldtid inden nærmeste fremtid.

 

Kommunen begrundede afslag på ferie med, at borgeren ikke havde optjent ret til ferie. Borgeren havde tidligere i sygeforløbet afholdt 2 ugers ferie uden at have optjent ret hertil.

 

Ankestyrelsen tillagde det vægt, at pågældende sygemeldte var i virksomhedspraktik og arbejdede ifølge et opfølgningsnotat 25 timer om ugen med fuld effektivitet, samt at virksomhedspraktikken blev forlænget med øgning af arbejdstiden.

 

Ankestyrelsen fandt ikke, at der forelå oplysninger, som ville være uhensigtsmæssige for sygemeldte at holde ferie under, i dette tilfælde, virksomhedspraktikken og sygeforløbet.

 

Afgørelsens pointer

1. Kommunen kunne ikke afslå anmodningen om at holde ferie med den begrundelse, at den sygemeldte ikke havde optjent ret til ferie. Retten til ferie skal vurderes konkret, uanset om der er optjent ret til betalt ferie eller ej.


2. Kommunen har pligt til løbende at vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede og medvirke til at genvinde borgerens arbejdsevne og vende tilbage til arbejdsmarkedet.

3. Ferie, der ikke er aftalt med kommunen, betragtes som en raskmelding og efterfølgende sygefravær betragtes som en ny sygemelding. Arbejdsgiverperioden på 30 dage vil i det tilfælde også begynde på ny.

4. Ferieafholdelse under sygeforløb skal altid aftales med kommunen. Dette gælder uanset om den sygemeldte fortsat er i et ansættelsesforhold, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende.

5. En sygemeldt borger har kun ret til ferie, hvis det er foreneligt med sygedagpengeforløbet.

 

Har du en medarbejder, der står i samme situation?

Afgørelsen viser, at kommunen ikke kan afslå anmodning om ferie alene baseret på sygemeldtes manglende ret til ferie. Afgørelsen er dermed et billede på, at:

  • Hvis en medarbejder eller tidligere medarbejder har fået afslag på ferie, fordi medarbejderen ikke har optjent ferie, kan sagen sandsynligvis revurderes.
  • Medarbejderen skal huske at få aftalt med kommunen, at medarbejderen afvikler ”teknisk raskmelding”, så medarbejderen ikke mister retten til sygedagpenge og skal opfylde betingelserne for sygedagpenge igen. Hvis der ikke aftales en ”teknisk raskmelding” i ferieperioden, vil det også betyde, at arbejdsgiverperioden på 30 dage begynder forfra.
  • Ferieafholdelse skal aftales med dig som arbejdsgiver, selvom medarbejderen er sygemeldt. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen, hvis medarbejderen holder ferie uden aftale.

Lad HjulmandKaptains specialister i ansættelsesret hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning til afvikling af ferie under sygedagpengeforløb, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i HR- og ansættelsesret.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev