28. feb 2020

Oplever din virksomhed forsinkede leverancer pga. coronavirus?

28. feb 2020
I forlængelse af vores nyhedsbrev fra den 31. januar 2020, kan vi konstatere, at problemerne i forhold til forsinkede leverancer fortsat består. Mange andre lande end Kina er berørt, og mange produktionsvirksomheder kan ikke overholde indgåede aftaler, fordi leverancer af råvarer og komponenter er blevet udskudt pga. Coronavirus.

Foreligger der force majeure?

Der er 3 afgørende forhold, som har betydning for, om en virksomhed i et kontraktforhold kan påberåbe sig force majeure:

  1. Ordlyden af den indgåede kontrakt kombineret med de regler og retspraksis, som gælder i det relevante land
  2. De faktiske omstændigheder (dokumentation) for, hvorledes coronavirus har indvirket i det konkrete kontraktforhold
  3. Kontraktparternes rettidige og loyale oplysning om problemerne

1. Kontrakten og retspraksis

Det er afgørende at få undersøgt, hvorledes en indgået kontrakt forholder sig til coronavirus, og om der i det relevante land eventuelt måtte være særlige regler eller retstraditioner for disse ekstraordinære situationer.

Mange større kontrakter vil oftest have et særskilt afsnit om force majeure, Exceptional Events eller lignende. Hvis kontrakten ikke indeholder dette afsnit, vil spørgsmålet om force majeure skulle afgøres efter de almindelige regler og retstraditioner i det relevante land.

Det er traditionelt set meget vanskeligt at kunne påberåbe sig force majeure. Udover at der består mindre forskelle fra land til land, vil kravene til force majeure dog oftest være sammenfaldende:

  • Der skal foreligge en helt exceptionel situation
  • Den part, som er berørt af situationen, skal ikke rimeligvis kunne bebrejdes for situationen
  • Den part, som er berørt af situationen, skal have forsøgt at afværge eller begrænse skaderne

Hvis de relevante kontraktbestemmelser positivt omtaler epidemier, pandemier eller på anden måde lægger sig op ad den konkrete situation, vil dette kunne understøtte den part, som påberåber sig force majeure. Man kan dog ikke slutte modsætningsvist og udelukke force majeure, blot fordi der ikke er opregnet disse sygdomssituationer, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

I forhold til udbruddet af coronavirus i Kina vil mange danske produktionsvirksomheder stå i en situation, hvor man ikke kan skaffe leverancer fra en konkret kinesisk leverandør, men hvor der findes et rigt udvalg af andre leverandører fra andre lande, som sagtens ville kunne levere. I disse tilfælde med leverandørsvigt, som kan henføres til den danske produktionsvirksomheds bevidste valg af én enkelt leverandør (single source), kan dette tale imod, at den danske virksomhed kan påberåbe sig force majeure, da man blot kunne have forbedret sin forsyningssikkerhed med en ekstra leverandør.

2. De faktiske omstændigheder (dokumentationen)

Det vil være den part, der påberåber sig force majeure, der skal bevise, at betingelserne er opfyldt.

I situationen med coronavirus vil et vigtigt parameter være, om myndighederne i et givent land har beordret nedlukning af en produktionsenhed. Sådan en myndighedsinstruks vil være et stærkt bevis for den umiddelbare producent, men det kan ikke med sikkerhed påberåbes af en efterfølgende aftager i værdikæden, da denne part muligvis ville have andre muligheder for at kunne skaffe leverancer fra andre leverandører.

Det vil i situationen med coronavirus være vigtigt for en berørt virksomhed at skaffe sig det bedst mulige dokumentationsmateriale til brug for eventuelle senere diskussioner med egne kunder og leverandører. Dokumentationen kan bestå i både korrespondance, centrale datoer, optælling af karantæneramte medarbejdere mv.

3. Korrespondance med leverandører og kunder

Selvom det er usikkert, hvorvidt man som leverandør bliver påvirket af coronavirus, bør man loyalt oplyse sine aftagere og kunder, hvis der vurderes at være en nævneværdig risiko for, at leverancerne udebliver eller bliver forsinket.

Udover at kommunikationen kan forbedre mulighederne for at begrænse skaderne, vil det også have en gavnlig juridisk betydning, da man fra domstolenes side oftest vil stille krav om, at man som leverandør har advaret sine forretningspartnere, så disse også kan gøre deres forholdsregler.

Konsekvenserne af force majeure?

Hvis en part kan påberåbe sig force majeure, vil konsekvenserne oftest være, at parten kan suspendere sine ydelser uden at blive mødt med et erstatningskrav, og uden at kunden kan ophæve aftalen. Der er altså ikke tale om, at man bliver fritaget for helt at skulle levere, forpligtelsen udskydes blot til et senere tidspunkt.

I visse kontrakter vil det være aftalt, at force majeure også medfører, at leverandøren har krav på at få dækket omkostningerne ved coronavirus fra kunden.

Typisk vil det være aftalt, at begge parter er berettiget til at opsige en indgået aftale, såfremt force majeure-begivenheden forhindrer opfyldelsen af en forpligtelse på mere end et aftalt antal dage.

Eksempelvis fastslår entreprisekontrakten FIDIC red book, at begge parter, i tilfælde af en Exceptional Event på mere end 84 dage, kan opsige aftalen. Herved beskytter man også kunden, så denne kan komme fri af aftalen og finde sig en anden leverandør.

Hvordan bør man som virksomhed agere?

Hvis ens virksomhed er i fare for at blive berørt af coronavirus, bør man kontrakt-for-kontrakt analysere, hvilken risiko der består i det enkelte forhold.

Foruden at skaffe dette overblik bør man indsamle den ovenfor nævnte dokumentation. Endvidere bør man sørge for at advisere sin kontraktparter, såfremt man kan se en risiko for at blive forhindret eller forsinket i at levere.

Såfremt du har spørgsmål til force majure, håndtering af forsinkede leverancer eller kontraktforhold, står HjulmandKaptains advokater klar til at hjælpe dig.

Du kan læse vores tidligere artikel om samme emne her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af forsinkede leverancer?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her