23. nov 2020

Ny lov vedtaget - Arbejdsgivere kan nu pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19

23. nov 2020
Et flertal af Folketingets partier har den 19. november 2020 vedtaget et lovforslag, som giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19. Loven medfører desuden, at arbejdsgivere har ret til at blive oplyst om resultatet af testen. Loven vil kun gælde i en afgrænset periode frem til den 1. juli 2021. Få et indblik i de nye regler her.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at den nye lovgivning har til formål at understøtte indsatsen for at begrænse såvel udbredelsen som konsekvenserne af Covid-19 i Danmark mest muligt, og at vedtagelsen skal ses i lyset af den stigende smittespredning i flere brancher. Loven skal med andre ord danne grundlag for at opretholde aktiviteten mest muligt i samfundet og vil indgå som en central del af den nye indsats mod Covid-19.

Nyt grundlag for at pålægge test for Covid-19

En arbejdsgiver kan ifølge den nuværende helbredsoplysningslov kun pålægge en medarbejder en helbredsundersøgelse - herunder en test for Covid-19 - hvis det har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde, og såfremt forholdene ved det pågældende arbejde særligt taler for en gennemførelse af undersøgelsen. Arbejdsgiver skal herudover opfylde en række supplerende krav, hvorfor muligheden for at modtage oplysninger om en medarbejders helbred generelt er snæver.

Den nye lovgivning, som giver adgang til at kræve test for Covid-19, går imidlertid forud for helbredsoplysningsloven og udvider dermed væsentligt arbejdsgivernes mulighed for at kræve, at medarbejdere bliver testet. En arbejdsgiver kan således i overensstemmelse med den nye lov, i visse situationer, pålægge en medarbejder om hurtigst muligt at blive testet for Covid-19 samt efterfølgende oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen, så snart medarbejderen bliver bekendt med resultatet. I praksis kan dette ske enten elektronisk eller i form af en tro- og love-erklæring.    

Det bør dog bemærkes, at den nye lov alene giver arbejdsgiverne mulighed for at pålægge medarbejderne at blive testet for netop Covid-19, og der er således ikke tale om, at arbejdsgiverne kan pålægge medarbejderne at blive testet for andre sygdomme eller for antistoffer mod Covid-19.

Loven giver desuden arbejdsgivere mulighed for at pålægge sine medarbejdere at oplyse, hvis den pågældende medarbejder er testet positiv for Covid-19, selvom det ikke er arbejdsgiveren, som har pålagt medarbejderen at blive testet. Denne tilføjelse har således sigte på en test, som en ansat selv vælger at få foretaget.

Hvornår kan arbejdsgiveren pålægge en medarbejder at blive testet?

Hvis en arbejdsgiver overvejer at pålægge en eller flere af sine medarbejdere at blive testet, er det vigtigt at være opmærksom på, at den nye lov indeholder en række krav og procedurer, som skal overholdes.

En arbejdsgiver kan således alene pålægge en medarbejder at blive testet for Covid-19, hvis

  1. Det er sagligt begrundet i hensyn til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller
  2. Der forelægger væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den pågældende virksomhed.

I relation til kriteriet om saglighed skal dette ses ud fra flere delkriterier, herunder blandt andet sundhedsmyndighedernes generelle regler samt de anbefalinger og vejledninger, der løbende offentliggøres af relevante myndigheder i forsøget på at begrænse smitten. Samtidig er det arbejdsgivernes ansvar at sikre, at gældende arbejdsmiljøregler overholdes, hvilket også omfatter et sikkert arbejdsmiljø. Det må således antages, at netop arbejdsmiljøhensyn indebærer en forpligtelse til at sikre sine medarbejdere i videst muligt omfang mod smitte med Covid-19, og at denne forpligtelse herved kan indgå som en del af begrundelsen.

Da driftsmæssige hensyn også kan ligge til grund for at pålægge en medarbejder at blive testet, kan det samtidig ikke udelukkes, at også hjemsendte medarbejdere kan pålægges at lade sig teste. Arbejdsgivere kan netop af driftsmæssige hensyn, i visse tilfælde, have en begrundet interesse i at have viden om den hjemsendte medarbejders sygdomsstatus.   

Foruden ovenstående er det endvidere et krav, at medarbejdere informeres skriftligt om pålægget, og i den forbindelse er det særligt vigtigt, at der tillige foreligger en begrundelse fra arbejdsgiverne.

Hensynet til medarbejderne

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at pålægget ikke må være til unødig ulempe for medarbejderne. Som en nødvendig følge heraf skal en test, der pålægges af en arbejdsgiver, så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og såfremt dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der går med at blive testet. Herudover skal medarbejderen have dækket rimelige udgifter i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.  

Foruden det økonomiske hensyn er det ligeledes et krav, at en test, som pålægges af arbejdsgiver, skal gennemføres på betryggende vis, og efter de regler og retningslinjer, som de relevante myndigheder på området har fastlagt. En test kan både gennemføres på arbejdspladsen og udenfor arbejdspladsen, så længe regler og retningslinjer overholdes.

Arbejdsgiver skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med testen sker behandling af personoplysninger, herunder navnlig helbredsoplysninger. Et pålæg fra arbejdsgiver har derfor også en persondataretlig betydning, som skal tages i betragtning.

Hvis arbejdsgiver derfor registrerer oplysninger om resultatet af medarbejderens test, skal der derfor ske oplysning herom til medarbejderen.

Hvis anvisning fra arbejdsgiver ikke efterkommes

Hvis en medarbejder nægter at følge en anvisning fra sin arbejdsgiver om gennemførelse af test, selvom vedkommende forinden er blevet skriftligt informeret herom, og arbejdsgiver har anført en begrundelse herfor, kan dette medføre ansættelsesretlige sanktioner. Dette er et udtryk for et almindeligt ansættelsesretligt princip om, at en ansat inden for ansættelsesforholdets fastlagte rammer i medfør af ledelsesretten er forpligtet til at følge de anvisninger, som arbejdsgiver udstikker. Der vil i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet kunne ske ansættelsesretlige sanktioner i form af blandt andet en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller sågar afskedigelse.

Som arbejdsgiver bør man dog være særligt opmærksom på, at det alene er muligt at anvende ansættelsesretlige sanktioner over for en medarbejde, hvis konsekvenserne af ikke at følge pålægget er blevet gjort klart over for medarbejderen. Med andre ord kan sanktionerne kun tages i anvendelse, hvis medarbejderen er blevet skriftligt informeret herom. Herudover bør arbejdsgiveren have med i sin overvejelse, at en medarbejder, der pålægges en test uden tilstrækkelig grund herfor, i modsat fald har mulighed for at kræve godtgørelse efter loven.

Hvorvidt, der er grundlag for at pålægge en medarbejder at blive testet for Covid-19, beror på en konkret og individuel vurdering, hvor der skal tages højde for de regler, der fremgår af den nye lov. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at myndighedernes regler og anbefalinger løbende ændres, hvilket betyder, at en arbejdsgivers ret til at pålægge en medarbejder at få foretaget en test kan udvikle sig i lovens gyldighedsperiode.

Har du spørgsmål i forbindelse med den nye lov og reglerne for at pålægge medarbejdere at blive testet for Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her