01. apr 2020

Lovforslag: Virksomheder skal kunne udskyde generalforsamlinger som følge af Covid-19

01. apr 2020
Erhvervsministeren har den 31. marts fremsat et lovforslag, som forventes hastebehandlet og vedtaget den 2. april 2020. Lovforslaget indebærer blandt andet, at erhvervsministeren bemyndiges til at udstede en bekendtgørelse, som vil indeholde regler om fravigelse af konkrete pligter i selskabs- og regnskabslovgivningen, herunder særligt reglerne om afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Bemærk: Opdatering den 14. april 2020

Erhvervsministeren har offentliggjort to bekendtgørelser om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet samt på Finanstilsynets område. 

Fristen for indsendelse af årsrapport forlænges generelt med tre måneder.

Læs mere om reglerne for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport her

***

Ved en bekendtgørelse fra den 17. marts 2020 fraveg man reglerne for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen for de selskaber m.v., der ikke lovligt kunne afholde generalforsamling. Det vil sige i de tilfælde, hvor afholdelse af generalforsamling ville betyde, at mere end 10 personer skulle forsamles. 

Virksomheder skal kunne udskyde generalforsamling og indsendelse af årsrapport

Med det nye lovforslag udvides mulighederne for at fravige de gældende regler.

Lovforslaget indebærer, at alle virksomheder, som er omfattet af pligten til at afholde ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, kan fravige fristerne herfor. Dette gælder, uanset om det for den enkelte virksomhed reelt er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at gennemføre generalforsamlingen på lovlig vis pga. forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Nu indføres en generel og ubetinget fristforlængelse for alle virksomheder, der efter årsregnskabsloven er forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at også virksomheder, der godt ville kunne nå at indsende årsrapporten inden udløbet af den gældende indsendelsesfrist, får en fristforlængelse.

Hvor længe forlænges fristen?

Det forventes, at fristen efter årsregnskabsloven for at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen vil blive forlænget med 3 måneder.

Det anføres desuden i lovforslaget, at fristforlængelsen vil blive koordineret i forhold til skattemyndighedernes frist for indsendelse af selskabsselvangivelse.

Muligt at fravige bestemmelser i virksomheders vedtægter

Udover denne fristforlængelse indeholder lovforslaget også en bestemmelse om, at Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler, der muliggør, at virksomheders ledelse kan fravige bestemmelser i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftale, når det – som følge af Covid-19 – må antages at være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opfylde disse bestemmelser.

Man sigter primært på bestemmelser i vedtægter, som fastsætter tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling og/eller frister for indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Hvis ledelsen i en virksomhed ikke efterlever vedtægternes m.v. regler om eksempelvis indkaldelse til den ordinære generalforsamling, kan ledelsen risikere at ifalde et erstatningsansvar.

Man kan også risikere, at der rejses sager internt i ejerkredsen og/eller mellem ejerne og virksomheden vedrørende konsekvensen af manglende overholdelse af de formelle krav i vedtægten. For at undgå dette vil man med bemyndigelsen lovliggøre, at virksomhedens ledelse i en midlertidig periode kan se bort fra vedtægternes formelle krav om indkaldelse m.v.

Hvornår vil lovgivningen træde i kraft?

Lovforslaget indebærer, at de regler, som Erhvervsministeren fastsætter i form af en bekendtgørelse, kan tillægges virkning fra den 1. marts 2020 eller senere. Det betyder, at reglerne vil have tilbagevirkende kraft. Det anføres desuden i lovforslaget, at det ikke kan udelukkes, at regler, der bliver udstedt i medfør af loven, vil kunne udgøre ekspropriative indgreb.

Det må forventes, at netop disse to sidstnævnte forhold kan give anledning til, at der opstår nogle principielle spørgsmål i kølvandet på loven og bekendtgørelsen.

Som al anden lovgivning, der er vedtaget som følge af Covid-19, lægges der også op til, at denne lov skal være af midlertidig karakter. Loven er således tidsbegrænset og ophæves den 1. januar 2021.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af generalforsamlinger eller indsendelse af årsregnskab i denne tid med Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger eller indsendelse af årsregnskab?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her