26 maj 2020

Lovforslag om udvidet adgang til modtagelse af sygedagpenge som følge af Covid-19

Folketinget vedtog den 20. maj 2020 et lovforslag, der giver medarbejdere og medarbejdere til pårørende i den særlige risikogruppe for Covid-19 mulighed for at blive hjemme med sygedagpenge frem til og med den 1. september 2020.

Hvem er i risikogruppen?

Den udvidede adgang til modtagelse af sygedagpenge angår de medarbejdere og pårørende til personer, som er omfattet af den særlige risikogruppe ved smitte af Covid-19. Ved vurderingen af, hvilke medarbejdere der er omfattet af risikogruppen, tages der udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering heraf.

På nuværende tidspunkt anses personer med følgende tilstande og sygdomme som potentielt omfattet af den særlige risikogruppe:

  • Høj alder (fra 65 år)
  • Overvægt (fra BMI over 30)
  • Nedsat immunforsvar
  • Svær eller alvorlig lungesygdom
  • Særlige sygdomme, herunder hjertekarsygdom, kræftsygdom mv.
  • Diabetes, der er dårligt reguleret
  • Andre sygdomme, der medfører nedsat hostekraft
  • Graviditet (ud fra et forsigtighedsprincip)

Sundhedsstyrelsen har dog allerede meldt ud, at det er muligt for mange, der er i risikogruppen at vende retur på arbejdspladsen uden at risikere et langvarigt sygdomsforløb. Det må derfor siges, at loven primært sigter mod dem, der befinder sig i helt ekstraordinære situationer.

Pårørende er også omfattet

Som angivet omfatter den udvidede adgang til sygedagpenge i forbindelse med Covid-19 også pårørende til personer i risikogruppen.

Det er dog en forudsætning for at være omfattet af reglerne, at de pårørende i risikogruppen bor i samme husstand som medarbejderen, ligesom det er en forudsætning, at de har en familiemæssig tilknytning eller er samlevende med medarbejderen.

Lægelig dokumentation

Det er en forudsætning for den udvidede adgang til sygedagpenge, at medarbejderens egen læge har vurderet, at medarbejderen eller den pårørende er i risikogruppen.

Det er som led i denne vurdering ikke afgørende, om medarbejderen er uarbejdsdygtig, men derimod mere afgørende, om der er en risiko for at blive smittet med Covid-19, og om der er en øget risiko for et efterfølgende alvorligt sygdomsforløb.

Ved vurderingen af de pårørende er det et afgørende moment, hvorvidt der er risiko for, at medarbejderen bringer smitten med hjem til en person, der er i risikogruppen.

Der skal udarbejdes en skriftlig erklæring fra lægen som dokumentation for, at medarbejderen er vurderet til at være i risikogruppen, ligesom der skal udarbejdes en skriftlig lægeerklæring som dokumentation for, at medarbejderen er pårørende til en person i risikogruppen. 

I begge tilfælde er det den pågældende selv, som betaler den lægeerklæring, der udstedes. Kommunen kan refundere udgiften hertil, hvis betingelserne for at opnå ret til sygedagpenge er opfyldt.

Det skal aftales med arbejdsgiver

Den udvidet adgang til sygedagpenge som er vedtaget af Folketinget medvirker ikke til en egentlig fravigelse af de almindelige regler om medarbejderes lovlige fravær.

Fravær, der ikke skyldes sygdom, anses derfor stadig som ikke-lovligt forfald og kan efter omstændighederne være opsigelses- eller bortvisningsgrund.

Idet denne ordning reelt medvirker til, at medarbejdere kan udeblive fra arbejdet uden lovligt fravær, er det en betingelse for brugen af ordningen, at brugen heraf er aftalt med arbejdsgiver. Medarbejderen har ikke en ret til at blive fritaget fra arbejdsforpligtelsen.

Er det derfor ikke muligt at indgå en aftale med sin arbejdsgiver om brugen af sygedagpengeordningen, er medarbejderen fortsat forpligtet til at møde på arbejde.

Det samme gør sig gældende, hvis medarbejderen eller den pårørende ikke er enig i arbejdsgiverens vurdering.

Af arbejdsgivers vurdering skal angå muligheden for hjemmearbejde. Det fremgår således af lovforslaget, at arbejdsgiveren i sin vurdering skal tage højde for, hvorvidt det er muligt at tilrettelægge arbejdsopgaverne eller arbejdspladsen således, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra.

Er arbejdsgiveren indstillet på at gøre brug af sygedagpengeordningen, skal der udarbejdes en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen forsvarligt eller ændre arbejdsopgaverne, således medarbejderen kan arbejde hjemmefra.

Virksomheden skal samtidig erklære, at medarbejderen fritages fra sin arbejdsforpligtelse i den periode, som der søges sygedagpenge for. 

Løn eller sygedagpenge?

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at betale løn i fraværsperioden, herunder heller ikke selvom arbejdsgiver accepterer medarbejderens brug af sygedagpengeordningen.

Vælger arbejdsgiver således ikke at betale løn i fraværsperioden, kan medarbejderen modtage sygedagpenge fra dag 1. Det er dog en forudsætning herfor, at medarbejderen eller den pårørende opfylder betingelserne i lovforslaget samt de øvrige betingelser i sygedagpengeloven.

Vælger arbejdsgiveren at indbetale løn i fraværsperioden, kan virksomheden modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Er du i tvivl om, hvordan den nye udvidet sygedagpengeregel kan benyttes, så ring gerne for en snak med en fra vores ansættelsesteam.  

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende de udvidede regler om sygedagpenge?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her