17. mar 2020

Lønkompensation til virksomheder: Hvad er status?

17. mar 2020
Folketinget vedtog den 24. marts 2020 lovforslaget om arbejdsgivers og lønmodtagers retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19. Loven er et supplement til den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 17. marts 2020. Loven fastsætter de nødvendige og særlige regler for arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling, når arbejdsgiveren modtager lønkompensation.

Bemærk: Denne nyhed er opdateret den 20. april 2020

Regeringen er efterfølgende fremkommet med en række ændringer til lønkompensationsordningen, herunder blandt andet, at beløbsgrænsen for kompensationen er hævet til 30.000 kr., og ordningen forlænges frem til 8. juli 2020.

Hvad indebærer loven om lønkompensation, og hvilke virksomheder er omfattet?

Reglerne om lønkompensation kan benyttes af de private virksomheder, der er hårdt økonomisk ramt grundet Covid-19. Loven giver virksomhederne mulighed for at hjemsende sine medarbejdere med fuld løn fremfor at afskedige dem.

Virksomheder, der er omfattet af reglerne, vil få refunderet op til 90 % af de samlede lønudgifter fra staten. 

Det fremgår af aktstykke 108 (nu aktstykke 117, jf. nedenfor), at lønkompensation kan ydes til de private virksomheder, som lever op til følgende tre forudsætninger:

 1. Virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 2. Virksomheden har medarbejdere med fast arbejdssted i Danmark
 3. Virksomheden er privat, dvs. omfatter ikke et offentligt organ, herunder statslige myndigheder, statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner, regioner, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen af finansieringen.

Er der tale om en forening, fond eller selvejende institution, kan disse modtage lønkompensation efter loven, hvis de modtager mindre end halvdelen af foreningens/fondens/institutionens ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Anvendelsen af lønkompensation forudsætter endvidere, at den pågældende virksomhed står overfor at skulle afskedige:

 • minimum 30 % af medarbejderstaben
 • mere end 50 ansatte

Hvilke medarbejdere er omfattet?

Lønkompensationen dækker, uanset typen af medarbejdergrupper (timelønnede, funktionærer, overenskomstdækken, ikke-overenskomstdækkede), med den forudsætning, at:

 • Medarbejderne kun arbejder i Danmark og har bopæl i Danmark, eller
 • Medarbejderne med bopæl i andet land arbejder for en dansk virksomhed i Danmark med dansk social sikring.

Kompensationen gælder kun for lønmodtagere. Det vil således sige, at administrerende direktører og øvrige lignende ansatte, herunder f.eks. ansatte ejere med mere end 25 % ejerskab, ikke er omfattet af ordningen.

Medarbejdergrupper, der som udgangspunkt er omfattet af ordningen:

 • Fuldtidsansatte.
 • Deltidsansatte – kompensationen reduceres dog forholdsmæssigt.
 • Tidsbegrænsede ansatte – ophører tidsbegrænsningen under hjemsendelsen, fratræder medarbejderen dog som normalt.
 • Lærlinge/elever – hvis arbejdsgivers uddannelsesforpligtelse så vidt muligt består.
 • Visse løsarbejdere – hvis deres ansættelser minder i en tilstrækkelig grad om fastansættelse.
 • Studentermedhjælpere – hvis de er i et bestående ansættelsesforhold og på fast plan.

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår behandles efter reglerne om timelønnede medarbejdere.

Ordningen finder dog kun anvendelse for medarbejdere, der var ansat inden 9. marts 2020. Var der indgået bindende ansættelsesaftale inden 9. marts med tiltrædelse i perioden 9. marts til 9. juni, vil medarbejderen være omfattet af ordningen fra tiltrædelsestidspunktet.

Det er en forudsætning, at de hjemsendte medarbejdere ikke arbejder hjemmefra, men det er dog muligt fortsat at anvende ordningen ved brug af rotationsarbejde. Læs mere om dette i vores Q&A her

Det er endvidere en forudsætning for anvendelsen af lønkompensationsordningen, at de medarbejdere, som virksomheden søger lønkompensation for, anvender ferie, afspadsering eller tjenestefri for egen regning på op til fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Før den 18. april 2020 var lønkompensationsperioden på 3 måneder gældende fra 9. marts til 9. juni 2020. Dette er nu forlænget frem til og med 8. juli 2020. Hvorvidt forlængelsen har indflydelse på kravet om afholdelse af 5 feriedage, er endnu uvist. Det forventes dog ikke, at forlængelsen medfører en tilsvarende øgning af feriedagene.

Vi følger udviklingen tæt og vil holde jer opdateret her og i vores Q&A

Lønkompensationsperioden

Der kan søges om lønkompensation for perioden 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Virksomhederne kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden, men det vil være muligt at søge igen, hvis der er behov for yderligere hjemsendelser end først antaget.

Lønkompensationen

Lønkompensationens størrelse udgør for timelønnede medarbejdere 90 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet medarbejder.

Lønkompensationens størrelse udgør for øvrige medarbejdere (i praksis funktionærer) 75 % af medarbejdernes månedlige løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet medarbejder.

Det er den ansattes gennemsnitlige, fulde løn, der danner udgangspunktet for kompensationens størrelse. Dette vil sige den aftalte løn inkl. feriegodtgørelse, bidrag til Frivalgskontoen, fastpåregnelige genebetalinger og bidrag til pension. Er der tale om skiftende arbejdstider, tages der udgangspunkt i vagt-/arbejdsplanen for den enkelte medarbejdere.

Den gennemsnitlige løn beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder eller 12 måneder. Beregningen sker på grundlag af virksomhedens indberetninger til e-Indkomstregistret. Er der endnu ikke foretaget indberetning til e-Indkomstregistret, skal virksomheden oplyse den ansattes løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation.

Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra udgangspunktet ovenfor, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, er det vigtigt, at virksomhederne ansøger om udbetaling af kompensation på dette grundlag. Dette skal ske mod behørig dokumentation.

Virksomhederne kan ikke få dækket de samme omkostninger fra øvrige støtteordninger indført som følge af Covid-19.

Ansøgning og dokumentationskrav

Virksomhederne skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk. Der er fra den 25. marts 2020 åbnet for ansøgning.

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget, som følge af Covid-19-situationen.

Virksomheden skal desuden angive og begrunde, for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på 4 måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og afsluttes senest den 8. juli 2020.

Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af Covid-19.

Efterfølgende kontrol

Virksomheden skal med revisorbistand efter udbetalingen dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.

I dokumentationen skal blandt indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelle faglige repræsentant på virksomheden, medarbejderens lønniveau samt dokumentation for, at medarbejderen var ansat før 9. marts 2020.

Er der ikke valgt en medarbejderrepræsentant, kan den rette faglige organisation gøre indsigelse over for opgørelsen.

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Nyt aktstykke præciserer indholdet af lønkompensationsordningen

Folketingets Finansudvalg tiltrådte som nævnt aktstykke 108 den 17. marts 2020, men sidenhen har der været et ønske om at præcisere og justere ordningen. Dette er nu sket.

Finansudvalget har den 25. marts 2020 tiltrådt aktstykke 117, der præciserer indholdet af lønkompensationsordningen.

Aktstykket indeholder blandt andet en præcisering af håndteringen af elever og lærlinge og tillægsaftale vedr. lønkompensation efter aftalte lønreduktioner. Hertil kommer mindre justeringer af kravet om revisorbistand og afgrænsningen af start- og sluttidspunkt for lønkompensationsperioden, hvori der kan søges om kompensation.

Du finder aktstykke 117 her

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med lønkompensationen som følge af Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til lønkompensationen ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her