17 mar 2020

Lønkompensation til virksomheder: Hvad er status?

Folketinget vedtog den 24. marts 2020 lovforslaget om arbejdsgivers og lønmodtagers retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19. Loven er et supplement til den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 17. marts 2020. Loven fastsætter de nødvendige og særlige regler for arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling, når arbejdsgiveren modtager lønkompensation.

Hvad indebærer loven om lønkompensation, og hvilke virksomheder er omfattet?

Reglerne om lønkompensation kan benyttes af de private virksomheder, der er hårdt økonomisk ramt grundet Covid-19. Loven giver virksomhederne mulighed for at hjemsende sine medarbejdere med fuld løn fremfor at afskedige dem.

Virksomheder, der er omfattet af reglerne, vil få refunderet op til 90 % af de samlede lønudgifter fra staten. 

Det fremgår af aktstykke 108 (nu aktstykke 117, jf. nedenfor), at lønkompensation kan ydes til de private virksomheder, som lever op til følgende tre forudsætninger:

 1. Virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
 2. Virksomheden har medarbejdere med fast arbejdssted i Danmark
 3. Virksomheden er privat, dvs. omfatter ikke et offentligt organ, herunder statslige myndigheder, statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner, regioner, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen af finansieringen.

Er der tale om en forening, fond eller selvejende institution, kan disse modtage lønkompensation efter loven, hvis de modtager mindre end halvdelen af foreningens/fondens/institutionens ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Anvendelsen af lønkompensation forudsætter endvidere, at den pågældende virksomhed står overfor at skulle afskedige:

 • minimum 30 % af medarbejderstaben
 • mere end 50 ansatte

Hvilke medarbejdere er omfattet?

Man kan søge om lønkompensation, uanset hvilken type medarbejdergrupper, man har ansat. Det vil således sige, at både timelønnede og funktionærer, overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medarbejdere indgår.

Kompensationen gælder dog kun for lønmodtagere. Det betyder derfor, at administrerende direktører og øvrige ansatte, herunder f.eks. ansatte ejerledere, der ikke falder under betegnelsen ”lønmodtager”, ikke er omfattet af ordningen.

Deltidsansatte indgår i ordningen på lige fod med øvrige ansatte med den forskel, at kompensationen reduceres forholdsmæssigt. Det samme gør sig gældende for tidsbegrænsede ansatte, dog med den forskel, at såfremt tidsbegrænsningen ophører under hjemsendelsen, vil medarbejderen fratræde som normalt.

Studerende, der er i et bestående ansættelsesforhold, indgår også i ordningen.

Lærlinge og elever indgår endvidere i ordningen, men vil skulle håndteres på en anden måde ift. hjemsendelse, herunder med hensyn til elevernes og lærlingenes uddannelser mv.

Løsarbejdere, der er tilknyttet på ren tilkaldebasis, indgår ikke i ordningen.

I forhold til udenlandske medarbejdere og danske medarbejdere i udlandet, forholder det sig således:

 • Medarbejdere, der har bopæl i et andet land, men som arbejder for en dansk virksomhed, og som har dansk cpr-nummer, er omfattet af ordningen.
 • Medarbejdere, der arbejder i flere lande og har valgt dansk cpr-nummer efter lovvalgsreglen i 883/2004 art. 13, er omfattet af ordningen.
 • Medarbejdere, der er skattepligtige i Danmark (admin. Cpr-nummer), fordi virksomheden er beliggende her, er omfattet af ordningen.
 • Udstationerede medarbejdere, der er udstationeret fra Danmark (attest A1 og cpr-nummer er fortsat virksomt ift. sociale rettigheder), er omfattet af ordningen.
 • Udenlandske medarbejdere, der arbejder i udlandet og har udenlandsk social sikring (f.eks. ID-nummer), er ikke omfattet af ordningen, uanset om de har ansættelseskontrakt med en dansk virksomhed.
 • Udenlandske virksomheders medarbejdere, hvor virksomheden ikke er dansk registreret, er ikke omfattet af ordningen.

Det er en forudsætning, at de hjemsendte medarbejdere ikke arbejder hjemmefra. Såfremt dette bliver nødvendigt, vil medarbejderen skulle tages ”ud af ordningen”, således virksomheden efterfølgende skal tilbagebetale lønkompensationen for den periode, hvor medarbejderen har arbejdet i hjemsendelsesperioden.

Det er endvidere en forudsætning, at de enkelte medarbejdere, som virksomheden søger kompensation for, anvender ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden modtager ikke lønkompensation for disse fem dage.

Lønkompensationsperioden

Der kan søges om lønkompensation for perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020. Virksomhederne kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden, men det vil være muligt at søge igen, hvis der er behov for yderligere hjemsendelser end først antaget.

Lønkompensationen

Bemærk - Opdatering den 30. marts 2020: Lønkompensationen forventes at stige til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet ansat. Dette er endnu ikke endeligt vedtaget af Folketinget.

Kompensationens størrelse varierer alt efter, hvorvidt der er tale om timelønnede medarbejdere eller øvrige medarbejdere.

Kompensationen for timelønnede medarbejdere udgør 90 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet ansat svarende til 162,17 kr. pr. time. Kompensationen for de øvrige medarbejdere udgør 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ansat.

Det er den fulde løn, der danner udgangspunktet for kompensationens størrelse. Dette vil sige den aftalte løn inkl. feriegodtgørelse, bidrag til Frivalgskontoen, fastpåregnelige genebetalinger og bidrag til pension. Er der tale om skiftende arbejdstider, tages der udgangspunkt i vagt-/arbejdsplanen for den enkelte medarbejdere.

Virksomhederne kan ikke få dækket de samme omkostninger fra øvrige støtteordninger indført som følge af Covid-19.

Ansøgning og dokumentationskrav

Virksomhederne skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen via virksomhedsguiden.dk. Der er fra den 25. marts 2020 åbnet for ansøgning.

Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget, som følge af Covid-19-situationen.

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Virksomheden skal desuden angive og begrunde, for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på 3 måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og afsluttes senest den 9. juni 2020.

Efterfølgende kontrol

Virksomheden skal efter udbetalingen, og med revisorbistand, dokumentere, at de berørte medarbejdere var hjemsendt i den angivne periode, medarbejdernes lønniveau, samt at medarbejderne var ansat før 9. marts 2020.

Der skal endvidere indgå attestation fra eventuelle faglige repræsentanter fra virksomheden på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt.

Nyt aktstykke præciserer indholdet af lønkompensationsordningen

Folketingets Finansudvalg tiltrådte som nævnt aktstykke 108 den 17. marts 2020, men sidenhen har der været et ønske om at præcisere og justere ordningen. Dette er nu sket.

Finansudvalget har den 25. marts 2020 tiltrådt aktstykke 117, der præciserer indholdet af lønkompensationsordningen.

Aktstykket indeholder blandt andet en præcisering af håndteringen af elever og lærlinge og tillægsaftale vedr. lønkompensation efter aftalte lønreduktioner. Hertil kommer mindre justeringer af kravet om revisorbistand og afgrænsningen af start- og sluttidspunkt for lønkompensationsperioden, hvori der kan søges om kompensation.

Du finder aktstykke 117 her

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med lønkompensationen som følge af Covid-19, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til lønkompensationen ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.