04. maj 2020

Kompensationsordning til freelancere med både A- og B-indkomst

04. maj 2020
Med bekendtgørelse 556 er der åbnet op for muligheden for kompensation til freelancere, der har en indkomst sammensat af både A- og B-indkomst, og som er ramt af indtægtstab som følge af Covid-19.

Ordningen giver mulighed for at få kompensation for en del af dit tab, hvis du taber indkomst som freelancer som følge af Covid-19, og din indkomst er sammensat af både A- og B-indkomst. Med denne bekendtgørelse er der således hjælp til freelancere med såkaldte nul-time-kontrakter.

Du kan søge ordningen, selvom du allerede har fået udbetalt kompensation efter den eksisterende ordning for freelancere med B-indkomst-tab. I så fald bliver den allerede udbetalte kompensation blot modregnet. Du kan også vælge at tilbagekalde en eventuelt eksisterende ansøgning under den hidtidige ordning, hvis du endnu ikke har fået udbetalt kompensationen.

Du kan her læse mere om kompensationsordningen, der alene dækker B-indkomst

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen omfatter dig som freelancer, hvis du:

 • Har et CPR-nummer.
 • Har haft A- og B-indkomst før 9. marts 2020 og mindst en måned forud herfor.
 • Har haft en beskæftigelsesgrad knyttet til din A-indkomst på højest 55% i gennemsnit pr. måned (Det betyder, at det antal dage, du har været i beskæftigelse med A-indkomst, skal udgøre højest 55% af dit samlede antal af dage i beskæftigelse og med ledighed. Dage, hvor du har været i uddannelse, udenfor Danmark eller i øvrigt udenfor arbejdsstyrken, indgår ikke i opgørelsen af beskæftigelsesgraden.)
 • Har fast arbejdssted i Danmark.
 • Forventer at opleve et fald i din samlede indkomst på minimum 30% i perioden 9. marts til 8. juli 2020, sammenholdt med 2. kvartal 2019 kaldet referenceperioden. Din samlede indkomst udgøres af summen af din A-indkomst, B-indkomst og anden indkomst (Vederlag i form af biblioteksafgifter, legater fra Statens Kunstfond, bortseelsesberettigede pensionsindbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 19, godtgørelse for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og F (højtlønnede rekrutteret i udlandet), og indkomst fra beskæftigelse om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister).
  • Hvis du ikke har haft indkomst i 2. kvartal 2019, skal du i stedet anvende din samlede indkomst i perioden fra 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 som reference.
  • Hvis du har haft din første indkomst efter 1. december 2019, skal du anvende din omsætning fra første indkomst og frem til 9. marts 2020 som referenceperiode. Perioden skal dog udgøre minimum en måned.
 • Har haft en gennemsnits indkomst på minimum 10.000 kr. pr. måned i hele kalenderåret 2019, hvoraf mindst 5000 kr. skal være B-indkomst. Din A-indkomst må samtidig ikke overstige 20.000 kr. pr. måned.
  • Hvis du ikke har haft indkomst i hele 2019, men dog har haft første indkomst før 10. marts 2019, skal du anvende perioden fra 10. marts 2019 til 9. marts 2020 som grundlag for gennemsnitsberegningen.
  • Hvis du først har haft indkomst efter 9. marts 2019, skal du anvende perioden fra din første indkomst og til 9. marts 2020, som grundlag gennemsnitsberegningen.

Derudover må din samlede personlige indkomst, som ikke er kapitalindkomst, som opgjort på din selvangivelse for 2020, ikke overstige 800.000 kr.. Kommer din personlige indkomst op over dette beløb, skal kompensationen betales tilbage.

Endelig må du ikke være aktuelt berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge, og du må ikke modtage offentlige ydelser som kontanthjælp.

Pensionister også omfattet

Pensionister er, hvis de i øvrigt opfylder ordningens krav, også omfattet af ordningen.

Kompensationens størrelse

Kompensationen kan udgøre:

 • 90% af dit forventede indkomsttab (A, B og øvrige) i perioden 9. marts – 8. juli 2020, dog
 • Maksimalt DKK 20.000 pr. måned.

Ansøgning om kompensation skal indsendes via Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsning senest 31. august 2020, og du skal søge om enten en 3-måneders periode eller en 4 -måneders periode med udgangspunkt i 9. marts 2020.

Tabsbegrænsningspligt

Du kan ikke få kompensation for tab, som du:

 • med rimelighed kunne have afværget
 • kan få eller får dækket af forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning etableret i anledning af Covid-19.

Kompensationen vil være skattepligtig.

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring i forbindelse med din ansøgning.

Det er en erklæring for, at de indsendte oplysninger er retvisende, og at du ikke selv er skyld i tabet.

Derudover skal du afgive en tro og love-erklæring om, at du overholder EU's regler de-minimis forordning. Det betyder i praksis, at du skal erklære, at du ikke har og med den ansøgte støtte vil overstige en samlet støtteudbetaling fra den danske stat på over € 200.000 målt over de seneste tre regnskabsår.

Din tro og love-erklæring er IKKE en indeståelse for, at du krone til krone får det præcise tab i indkomst, som du havde regnet med, men en erklæring for, at du har opgjort tabet i indkomst bedst muligt.

Du skal dog gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring, der normalt kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161, efter de nye skærpelser af straffeloven kan forhøjes således, at den bliver fire gange så høj, hvis erklæringen har medvirket til, at du uberettiget har fået kompensation udbetalt.

Begrundelse for indkomsttab

Sammen med opgørelsen af dit indkomsttab, skal du medsende en begrundelse, hvori du sandsynliggør, hvorfor dit tab er udløst af Covid-19-pandemien.

Kompensationen vil blive indbetalt direkte til din Nem-konto.

Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned

Hvis du modtager kompensation, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over dit faktiske indkomsttab i perioden 9. marts – 8. juli 2020 til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du IKKE indsender denne dokumentation, kan Erhvervsstyrelsen kræve den udbetalte kompensation tilbage.

Derudover gælder, at hvis dit omsætningstab viser sig at være:

 • højere end antaget, vil du kunne få efterbetaling
 • lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage
 • under 30%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.

Hvis din samlede indkomst for 2020 overstiger 800.000 kr., eller du overskrider € 200.000 grænsen i EU's de-minimis regler, vil du også skulle betale kompensationsbeløbet tilbage.

Et eventuelt tilbagebetalingskrav vil blive pålagt et rentetillæg efter rentelovens regler fra det tidspunkt, du modtager krav om tilbagebetaling, og til du betaler, dog mindst 50 kr. Renten er en årlig rente, og satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%.

Revisorpålæg

Erhvervsstyrelsen kan, hvis du udtages til kontrol, pålægge dig at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til kompensationsordninger ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her