24 mar 2020

Kompensation til freelancere ifm. Covid-19

Ordningen om kompensation til freelancere, der er ramt af indtægtstab som følge af Covid-19, er aftalt mellem Folketingets partier og uddybes af Folketingets Finansudvalg som et såkaldt aktstykke, men ordningen er ikke sat i kraft endnu. Det vil ske ved en bekendtgørelse.

På baggrund af teksten i det aktstykke, der er offentliggjort, forventer vi, at ordningen, når den sættes i kraft, vil omfatte de komponenter, vi har beskrevet nedenfor.

Vi har derudover opsat et regneark, der gør det muligt for dig hurtigt at beregne din kompensation.

Ordningen giver efter aktstykkets ordlyd mulighed for at få kompensation for en del af dit tab, hvis du taber B-indkomst, men ikke A-indkomst, uanset om din A-indkomst i realiteten er indkomst for freelancearbejde. I forbindelse med behandlingen af aktstykket i Finansudvalget, har Enhedslisten imidlertid udtalt, at:

Enhedslisten forventer, at der i skitseringen af kompensationsordningen i den kommende bekendtgørelse tages højde for, at mange freelancere har et sammensat indtægtsgrundlag bestående af f.eks. B-indkomst, små virksomhedsoverskud, A-indkomst, biblioteksafgifter, legater, rettighedsbaserede indtægter, m.m. På den måde sikrer vi, at sådanne indtægter kan puljes i et samlet beregningsgrundlag, så freelancerne har en chance for at opfylde minimumsgrænsen

Ordningen omfatter efter sin nuværende ordlyd dig som freelancer, hvis du

  • har et CPR-nummer
  • forventer at opleve et fald i din B-indkomst på minimum 30% i 2020, sammenholdt med 2019
  • har haft en gennemsnits B-indkomst på minimum 10.000 kr. pr. måned i perioden fra 1. marts 2019 til 29. februar 2020
  • ikke har haft B-indkomst i hele perioden fra 1. marts 2019 til 29. februar 2020, at du i den periode, du har haft B-indkomst frem mod 9. marts 2020, har haft en gennemsnitsindkomst på minimum 10.000 kr. pr. måned.

Derudover må din samlede A- og B-indkomst, som opgjort på din selvangivelse for 2020, ikke overstige 800.000 kr. Kommer din personlige indkomst op over dette beløb, skal kompensationen betales tilbage.

Pensionister også omfattet

Pensionister er, hvis de i øvrigt opfylder ordningens krav, også omfattet af ordningen.

Kompensationen kan udgøre:

  • 75% af dit tab i B-indkomst i perioden 9. marts – 8. juni 2020, dog
  • maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Sådan beregnes B-indkomsttabet

Trin 1 – Find din B-indkomst for 2019. Det vil typisk være den indkomst, du har angivet i din årsopgørelses felt 15. Du skal bruge det tal, der fremgår af din årsopgørelse for 2019.

Trin 2 – Find din forventede B-indkomst for perioden 9. marts – 8. juni 2020. Denne opgørelse må du basere på de meddelelser om opgaver, vagtplaner mv., du har fået i relation til B-indkomst opgaver.

Trin 3 - Find dit B indkomsttab

((din omsætning for hele sidste regnskabsår) delt med 4) minus (din forventede omsætning i perioden 9. marts til 8. juni)) 
dette deles med:
((din omsætning for hele sidste regnskabsår) delt med 4))

B-indkomsttabet SKAL være højere end 0,3 svarende til 30%, for at din virksomhed er omfattet af kompensationsordningen.

Kompensationsstørrelse - Beregn din kompensation

Du kan, hvis du har haft et indkomsttab på over 30%, forvente at få dækket 75% af dit B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, og din personlige indkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

Kompensationen vil være skattepligtig.

I regnearket, som du finder via linket nedenfor, kan du beregne den kompensation, du vil være berettiget til, hvis modellen bliver implementeret i overensstemmelse med den aftale, der er offentliggjort. Du skal bruge kodeordet HJK, når du skal indtaste din 2019 indkomst og din forventede B indkomst i perioden 9. marts til 9, juni 2020.

Link til regnearket med kompensationsberegning for freelancere

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring i forbindelse med din opgørelse af B-indkomsttabet.

Det er en erklæring for, at du, efter bedste evne og under hensyntagen til det, du vidste, har opgjort omsætningsnedgangen korrekt, da du indsendte ansøgningen.

Din tro og love-erklæring er IKKE en indeståelse for, at du krone til krone får det præcise tab i B-indkomst, som du havde regnet med, men en erklæring for, at du har opgjort tabet i indkomst bedst muligt. Du skal dog gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161.

Begrundelse for omsætningstab

Sammen med opgørelsen af dit B-indkomsttab, skal du medsende en begrundelse for, hvorfor dit tab er udløst af Covid-19 pandemien. Det vil i mange tilfælde være helt oplagt, men skal ikke desto mindre begrundes.

Revisorpålæg

Erhvervsstyrelsen vil efter teksten i Finansudvalgets aktstykke nr. 122 som udgangspunkt pålægge alle erhvervsdrivende at anvende revisorbistand ved opgørelsen.

Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned

Hvis dit B-indkomsttab efterfølgende viser sig at at have været større eller mindre end det, du antog, da du ansøgte om kompensationen, skal du foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Indberetningen skal foretages, når kompensationsperioden udløber, dvs. efter 9. juni 2020.

  • Hvis dit omsætningstab viser sig at være højere end antaget, vil du kunne få efterbetaling.
  • Hvis dit omsætningstab viser sig at være lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage.
  • Hvis dit omsætningstab viser sig at være under 30%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.

Hvis din samlede A- og B-indkomst for 2020 overstiger 800.000 kr., vil du også skulle betale kompensationsbeløbet tilbage.

Erhvervsstyrelsen vil, når de kontrollerer din nedgang i B-indkomsten for perioden 9. marts – 8. juni 2020 sammenligne din skattemæssigt opgivne B-indkomst i 2019 (Årsopgørelsens felt 15), med din B-indkomst for 2020.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.