03. apr 2020

Kompensation til freelancere ifm. Covid-19

03. apr 2020
Ordningen om kompensation til freelancere, der er ramt af indtægtstab som følge af Covid-19, er vedtaget ved bekendtgørelse nr. 332.

Ordningen giver mulighed for at få kompensation for en del af dit tab, hvis du taber B-indkomst, men ikke A-indkomst, uanset om din A-indkomst i realiteten er indkomst for freelancearbejde fra eksempelvis en 0-timekontrakt.

Ordningen omfatter efter sin nuværende ordlyd dig som freelancer, hvis du

 • Har et CPR-nummer
 • Har haft B-indkomst før 9. marts 2020 og mindst en måned forud herfor
 • Har fast arbejdssted i Danmark
 • Forventer at opleve et fald i din B-indkomst på minimum 30% i perioden 9. marts til 8. juni 2020, sammenholdt med perioden 1. april 2019 til 30. juni 2019 kaldet referenceperioden.
  • Hvis du ikke har haft B-indkomst i perioden fra 1. april 2019 til 30. februar 2020, skal du i stedet anvende din B-indkomst i perioden fra 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 som referenceperiode.
  • Hvis du har haft din første B-indkomst efter 1. december 2019, skal du anvende din omsætning fra første B-indkomst og frem til 9. marts 2020 som referenceperiode.
 • Har haft en gennemsnits B-indkomst på minimum 10.000 kr. pr. måned i hele kalenderåret 2019.
  • Hvis du ikke har haft B-indkomst i hele 2019, men dog har haft første B-indkomst før 10. marts 2019, skal du anvende perioden fra 10. marts 2019 til 9. marts 2020 som grundlag for gennemsnitsberegningen.
  • Hvis du først har haft B-indkomst efter 9. marts 2019, skal du anvende perioden fra din første B-indkomst og til 9. marts 2020, som grundlag gennemsnitsberegningen.

Derudover må din samlede personlige indkomst, som ikke er kapitalindkomst, det vil primært sige din A- og B-indkomst, som opgjort på din selvangivelse for 2020, ikke overstige 800.000 kr. Kommer din personlige indkomst op over dette beløb, skal kompensationen betales tilbage.

Hvis du samtidig driver virksomhed under et CVR-nummer, kan du ikke samtidig søge om kompensation for tabt omsætning under dette CVR-nummer. Du kan kun søge under en af disse to ordninger.

Pensionister også omfattet

Pensionister er, hvis de i øvrigt opfylder ordningens krav, også omfattet af ordningen.

Kompensationen kan udgøre:

 • 75% af dit tab i B-indkomst i perioden 9. marts – 8. juni 2020, dog
 • Maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ansøgning om kompensation skal indsendes via Erhvervsstyrelsen digitale indberetningsløsning senest 30. juni 2020

Sådan beregnes B-indkomsttabet

Trin 1 – Find din B-indkomst for referenceperioden jfr. ovenfor.

Trin 2 – Find din forventede B-indkomst for perioden 9. marts – 8. juni 2020. Denne opgørelse må du basere på de meddelelser om opgaver, vagtplaner mv. du har fået i relation til B-indkomst opgaver.

Trin 3 - Find dit B indkomsttab

(din B-indkomst for referenceperioden) minus (din forventede B-indkomst i perioden 9. marts til 8. juni)
delt med
(din B-indkomst referenceperioden)

B-indkomsttabet SKAL være højere end 0,3 svarende til 30%, for at din virksomhed er omfattet.

Kompensations størrelse

Du kan, hvis du har haft et indkomsttab på over 30%, forvente at få dækket 75% af dit B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, og din personlige indkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

Tabsbegrænsningspligt

Du kan ikke få kompensation for tab, som du:

 • med rimelighed kunne have afværget
 • kan få eller får dækket af forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning etableret i anledning af Covid-19.

Kompensationen vil være skattepligtig.

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring i forbindelse med din ansøgning.

Det er en erklæring for, at de indsendte oplysninger er retvisende, og at du ikke selv er skyld i tabet

Din tro og love-erklæring er IKKE en indeståelse for, at du krone til krone får det præcise tab i B-indkomst, som du havde regnet med, men en erklæring for at du har opgjort tabet i indkomst bedst muligt.

Du skal dog gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring, der normalt kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161, efter de nye skærpelser af straffeloven kan forhøjes således, at den bliver fire gange så høj, hvis erklæringen har medvirket til, at du uberettiget har fået kompensation udbetalt.

Begrundelse for indkomsttab

Sammen med opgørelsen af dit B-indkomsttab, skal du medsende en begrundelse, hvori du sandsynliggør, hvorfor dit tab er udløst af Covid-19-pandemien.

Kompensationen vil blive indbetalt direkte til din Nem-konto.

Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned

Hvis du modtager kompensation, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over dit faktiske B-indkomsttab i perioden 9. marts – 8. juni 2020 til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du IKKE indsender denne dokumentation, kan Erhvervsstyrelsen kræve den udbetalte kompensation tilbage.

Derudover gælder, at hvis dit omsætningstab viser sig at være: 

 • højere end antaget, vil du kunne få efterbetaling.
 • lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage.
 • under 30%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.

Hvis din samlede A- og B-indkomst for 2020 overstiger 800.000 kr., vil du også skulle betale kompensationsbeløbet tilbage.

Et eventuelt tilbagebetalingskrav vil blive pålagt et rentetillæg efter rentelovens regler fra det tidspunkt, du modtager krav om tilbagebetaling, og til du betaler, dog mindst 50 kr. Renten er en årlig rente, og satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%.

Revisorpålæg

Erhvervsstyrelsen kan, hvis du udtages til kontrol, pålægge dig at anvende revisorbistand fra en uafhængig godkendt revisor.

Ansøg om kompensation

Du kan ansøge om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordningen for freelancere i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her