08. apr 2020

Kompensation for faste udgifter til virksomheder, der ER påbudt fuldt lukket

08. apr 2020
Ordningen om kompensation for faste omkostninger til virksomheder, der er påbudt fuldt lukket, er ved Bekendtgørelse nr. 445 fortsat åben, så din virksomhed kan gå i gang med forberede ansøgning og søge om kompensation.

Ordningen om kompensation for faste udgifter til virksomheder, der har lidt store omsætningstab som følge af Covid-19 er blevet justeret og udvidet, således grænseværdien på omsætningstab nedsættes til 35%, kravet til minimumsomkostninger sænkes, og så åbnes der for differentierede støtteperioder. Du kan læse mere om den justerede ordning her

Ordningen omfatter virksomhder, der 

 • er registreret i CVR-registret inden 9. marts 2020
 • har faste omkostninger på minimum DKK 25.000, - i perioden 9. marts – 8. juni 2020
 • forud for ansøgningen har haft omsætning, og
 • fra 20. marts 2020 er påbudt fuldt lukket, dvs.: 
  • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer med undtagelse af dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr
  • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, men ikke f.eks. Take-away
  • Sportshaller, spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer
  • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og frisører.
 • Samt tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier og frisører, der har været påbudt fuldt lukket i perioden 20. marts 2020 til 19. april 2020.

For at få 100% kompensation skal du kunne påvise, at du ikke har haft anden omsætning i den periode, forbuddet har været gældende. Hvis du har haft anden omsætning i din virksomhed i den periode, forbuddet har varet, ved f.eks. Take-away, skal du bruge den ordning, der er lavet for virksomheder, der har oplevet en omsætningsnedgang på mindst 40% Læs mere her

Hvilke omkostninger kan du få støtte til?

De omkostninger, som du kan få støtte til, er omkostninger, der:

 • er dokumenterbare
 • er uafhængige af din virksomheds salg, produktion og distribution
 • skal afholdes uanset om du har omsætning eller ej
 • relaterer sig til virksomhed i Danmark
 • ikke med rimelighed kunne have været afværget gennem eksempelvis lejenedsættelse, forsikringsdækning eller lignende (pligt til tabsbegrænsning)
 • godtgøres virksomheden på anden vis gennem eksempelvis andre offentlige refusioner, tilskud m.v., eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Covid-19.

Eksempler på omfattede omkostninger:

 • Afskrivninger, selvom disse alene er en regnskabsmæssig postering
 • Husleje
 • Anden leje
 • Renteomkostninger
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Nødvendig løbende rengøring
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software mv.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Renteomkostninger og gebyrer
 • Nedskrivninger på letfordærvelige varer.
 • Nedskrivninger på ferskt kød, der nedfryses (gælder kun slagterier).

Derudover ydes der 80% kompensation, dog maksimalt 16.000 kr., for omkostninger til revisorpåtegning af opgørelsen af omsætning og omkostninger, hvis din ansøgning udløser støtte til dækning af faste omkostninger.

Lønomkostninger og eksempelvis afdrag på gæld er, selvom de egentlig har karakter af faste omkostninger, udelukket. Dette gælder dog ikke for lønomkostninger, som er nødvendige for pasningen af dyr i zoologiske anlæg.

Variable omkostninger såsom vareforbrug, fragt og salg og markedsføringsomkostninger er IKKE omfattet.

Nedskrivninger, tab på debitorer, omkostninger relateret til retssager mv. anses heller ikke for faste omkostninger

Betalingstiden er IKKE afgørende – Det afgørende for, om du kan få støtte, er, om omkostningen vedrører kompensationsperioden.

Opgørelsen skal følge de samme regnskabsprincipper, som dem du anvendte i seneste godkendte regnskab.

Størrelsen af kompensationen

Du kan få 100% kompensation for de omfattede omkostninger i den periode, du har været påbudt lukket. For perioden fra 9. marts 2020 til 20. marts 2020, skal du søge kompensation i den ordning, der gælder for virksomheder, der ikke er påbudt fuldt lukkede. 

Du kan maksimalt få 60 millioner kr. i omkostningskompensation for perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020, og kompensationens størrelse kan ikke overstige den omsætningsnedgang, du i kroner og ører kommer til at opleve i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Hvis dit seneste regnskabsresultat er negativt, bliver den kompensation, du ellers var berettiget til, reduceret med et beløb svarende til dit seneste resultat delt med 4.

Dit seneste resultat defineres som det, der fremgår af følgende dokumenter, forudsat at de er aflagt senest 8. marts 2020:

 • Senest godkendte årsregnskab, hvis dit regnskab har en balancedag 28. februar 2019 eller senere, eller hvis din virksomhed ikke har eksisteret så længe.
 • Dit halvårsregnskab med balancedag d. 31. august 2019 eller senere gange 2, eller hvis din virksomhed ikke har eksisteret så længe.
 • Dit kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere gange 4, eller hvis din virksomhed ikke aflægger års-, halvårs- eller kvartalsregnskab.
 • Dit resultat for kalenderåret 2019 opgjort efter årsregnskabslovens bilag to, skema 3 og 4

Revisorpåtegning

Ansøgning om kompensation skal påtegnes af en godkendt revisor.

Du kan få dækket 80% af dine omkostninger til revisor, dog maksimalt 16.000 kr., hvis din ansøgning udløser kompensation.

Kompensation af revisoromkostninger kræver, at du medsender dokumentation for omkostningerne.

Tro og love-erklæring

Du skal afgive en såkaldt tro og love-erklæring på, at de oplysninger du har angivet, er korrekte.

Du skal gøre dig umage, da afgivelse af en falsk tro og love-erklæring, der normalt kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år efter straffelovens § 161, efter de nye skærpelser af straffeloven kan forhøjes således, at den bliver fire gange så høj, hvis erklæringen har medvirket til, at du uberettiget har fået kompensation udbetalt.

Ansøgning om kompensation indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden.dk senest den 30. juni 2020.

Skattepligt

Den kompensation, du får udbetalt, er skattepligtig.

Indberetningspligt og efterregulering – op eller ned

Hvis du modtager kompensation, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over din faktiske omsætning og faktiske omkostninger i perioden 9. marts – 8. juni 2020 til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du IKKE indsender denne dokumentation, kan Erhvervsstyrelsen kræve den udbetalte kompensation tilbage.

Derudover gælder, at

 • Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger viser sig at være højere end antaget, vil du kunne få efterbetaling.
 • Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger viser sig at være lavere end antaget, vil du skulle betale det for meget udbetalte tilbage.
 • Hvis dit omsætningstab og/eller dine faste omkostninger viser sig at være under 40%, vil du skulle betale hele den modtagne omsætningskompensation tilbage.
 • Hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, kan du fortabe retten til kompensation.

Et eventuelt tilbagebetalingskrav vil blive pålagt et rentetillæg efter rentelovens regler fra det tidspunkt, du modtager krav om tilbagebetaling, og til du betaler, dog mindst 50 kr. Renten er en årlig rente, og satsen er Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8%.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedrørende kompensationsordninger i forbindelse med Covid-19/Coronavirus, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedrørende kompensation ifm. Covid-19/Coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her