13 mar 2020

Håndtering af Covid-19 – Hvad kan du som arbejdsgiver gøre?

Situationen med Covid-19/Coronavirus rejser en lang række spørgsmål for danske virksomheder, og situationen ændrer sig dagligt. Det er derfor som virksomhed vigtigt, at man hele tiden holder sig opdateret.

Bemærk: Denne nyhed opdateres løbende 

Der er naturligt meget fokus på, hvordan man som arbejdsgiver skal håndtere situationen.

Covid-19 kan medføre nedgang i ordrer og dermed nedgang i arbejdsopgaver med deraf følgende behov for at tilpasse arbejdsstyrken, medarbejdere kan have ønske om at blive hjemme for at passe børn og lignende.

Du får her svar på nogle af de grundlæggende spørgsmål, og vi kommer med forslag til tiltag, som din virksomhed kan anvende for at håndtere situationen.

Krav på løn?

Hvis man som arbejdsgiver sender medarbejdere hjem, har de krav på fuld løn.

Det gælder uanset, om de sendes hjem pga. karantæne (pålagt af arbejdsgiver, læge eller myndigheder), smitte med Corona-virus eller manglende arbejdsopgaver. Har medarbejderen fravær på grund af medarbejderens manglende overholdelse af myndighedernes anbefalinger, eksempelvis Udenrigsministeriets rejsevejledning, så er der tale om selvforskyldt fravær, og retten til løn under fravær mistes.

Arbejder de hjemme er der naturligvis også krav på fuld løn.

Ikke krav på løn

Medarbejdere, som af egen drift og uden for ovennævnte tilfælde bliver hjemme, har ikke krav på løn, og det er som udgangspunkt ulovlig udeblivelse, som kan medføre bortvisning.

Får man frihed til at blive hjemme, eksempelvis for at passe børn, så er det som frihed uden løn, medmindre man kan afvikle ferie eller afspadsere.

Muligheder for at tilpasse organisationen

Medfører coronavirus nedgang i arbejdsopgaver kan virksomheder eksempelvis overveje følgende:

 1. afspadsering
 2. afvikling af ferie
 3. arbejdsfordeling
 4. opsigelser
 5. aftale om nedgang i løn og/eller arbejdstid
 6. Lønkompensation fra staten

Bemærk: Opremsningen er ikke udtømmende. 

1. Afspadsering

Varsling af afspadsering skal ske med det aftalte varsel. Er der ikke aftalt et varsel, skal varsling af afspadsering ske med et passende varsel. Et passende varsel er efter vores opfattelse 3-4 døgn, hvilket flere overenskomster opererer med.

Der kan i den nuværende situation være mulighed for at kræve afspadsering uden eller med et kortere varsel. Vi opfordrer til, at man kontakter HjulmandKaptain for en konkret vurdering heraf.

2. Afvikling af ferie

Restferie skal varsles 1 måned i forvejen.

Ferieloven giver mulighed for at kræve afvikling af ferie uden varsel, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Under lignende omstændigheder kan en arbejdsgiver ændre en tidligere fastsat ferie.

Særlige omstændigheder er upåregnelige driftsmæssige forhold. Det minder om, men er ikke det samme som force majeure.

Det er HjulmandKaptains vurdering, at i en situation, hvor virksomhedens drift som sådan forstyrres på grund af risiko for coronavirus, kan de berørte medarbejdere sendes på ferie uden varsel. Det er dog ikke afklaret i praksis. Søg derfor konkret rådgivning inden.

3. Arbejdsfordeling

Det er muligt, hvis en virksomhed er ramt af kortvarig arbejdsmangel, og det sker for at undgå opsigelser, at etablere arbejdsfordeling også for medarbejdere, der ikke er omfattet af en overenskomst, herunder funktionærer.

I så fald skal der indgås en ”anden kollektiv aftale” med den pågældende gruppe af medarbejdere – både dem, der er medlem af en A-kasse, og dem, der ikke er.

En kollektiv aftale kan være en skriftlig aftale, hvor vi aftaler at etablere arbejdsfordeling. I aftalen skal man beskrive vilkårene, og den skal være indgået mellem en repræsentant fra virksomheden på den ene side og samtlige medarbejdere inden for det område, man etablerer arbejdsfordeling for, på den anden side. HjulmandKaptain står til rådighed med formulering af en sådan aftale.

Ved en arbejdsfordeling modtager medarbejderne supplerende dagpenge.

Arbejdsfordelingen kan etableres på flere forskellige måder:

 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
 • Arbejdstiden skal være nedsat med enten 1 uges arbejde fulgt af 1 uges ledighed, 2 ugers arbejde/1 uges ledighed eller 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

Arbejdsfordelingen skal dog, jf. nedenstående vedrørende ændringer som følge af coronavirus, anmeldes til jobcenteret senest 1 uge, før den træder i kraft.   Arbejdsfordelingen skal omfatte enten:

 • en virksomhed som helhed
 • en virksomhedsafdeling
 • en bestemt produktionsenhed i virksomheden

Der kan aftales 13 ugers arbejdsfordeling i hver enkelt afdeling eller produktionsenhed.

Regeringen har den 12. marts 2020 besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af Covid-19.

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcenteret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger kan ske hurtigere.

De ændrede regler er trådt i kraft den 12. marts 2020 kl. 14.30.

Blanket til ansøgning om/anmeldelse af arbejdsfordeling kan findes på jobnet.dk 

Vær opmærksom på, at løsningen med arbejdsfordeling ikke kan anvendes sammen med ordningen om lønkompensation, jf. nedenfor.

4. Opsigelser

Der er også mulighed for, hvis situationen kræver det, at afskedige medarbejdere. Opsigelse skal ske med medarbejdernes sædvanlige opsigelsesvarsel.

Er det på grund af den generelle situation med Covid-19 nødvendigt med tilpasning af arbejdsstyrken og deraf følgende behov for afskedigelser, så vil der være tale om sagligt begrundede opsigelser.

Vi anbefaler, at man søger rådgivning, inden man skrider til opsigelser.

5. Aftale om nedgang i løn og/eller arbejdstid

Der kan være muligheder for at lave frivillige aftaler om lønnedgang og/eller nedsættelse af arbejdstid. Kontakt HjulmandKaptain for rådgivning herom.

6. Lønkompensation fra staten

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har vedtaget den såkaldte trepartsaftale, som skal være med til i videst mulige omfang at sikre, at så få som muligt mister deres arbejde på grund af coronaudbruddet.

Trepartsaftalen betyder en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere.

Med aftalen forsøger regeringen og arbejdsmarkedets parter at sikre, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af Covid-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af Covid-19.

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 % eller mere end 50 ansatte.

Virksomheden kan få en lønkompensation fra staten på 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden. Virksomheden modtager refusion fra staten efter de førnævnte retningslinjer. Ordningen vil blive administreret af Erhvervsstyrelsen.

Den enkelte medarbejder skal bidrage til ordningen ved enten at anvende feriedage eller afspadsering i 5 dage i perioden. Har medarbejderen ikke feriedage eller afspadsering, kan medarbejderen bruge feriedage fra det ny ferieår eller holde fri uden løn.

Overenskomstdækkede virksomheder

Er virksomheden overenskomstdækket skal virksomheden ved gennemførelse af foranstaltninger, herunder de ovenfor angivne, iagttage overenskomstens bestemmelser. Dette gælder naturligvis også overenskomstens regler om aflønning og lignende.

Kontakt HjulmandKaptain

Har du behov for hjælp til håndtering af situationen med Covid-19/coronavirus, så kontakt HjulmandKaptain.

Du kan læse mere om håndtering af Covid-19 og juridiske forhold her

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til, hvordan du som arbejdsgiver skal håndtere Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.