13. nov 2020

En hjælpende hånd til det nordjyske erhvervsliv: Ny aftale om lønkompensation

13. nov 2020
Som følge af restriktionerne i de 7 nordjyske kommuner, er der med virkning fra den 6. november 2020 indgået en trepartsaftale, som skal hjælpe det nordjyske erhvervsliv med at komme helskindet ud på den anden side. Ordningen ligner til forveksling ordningen fra foråret og gælder frem til den 3. december 2020.

Tilpasning af eksisterende lønkompensationsordning

Den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses således, at der fra den 6. november 2020 kan søges om lønkompensation ved nedlukning af lokale arbejdssteder. Dette er til forskel fra den eksisterende ordning, hvor der som udgangspunkt kun kan søges om kompensation, hvis der søges for hele virksomheden. Med andre ord er det nu muligt at søge om lønkompensation til de medarbejdere, som er ansat i en afdeling, der befinder sig inden for en af de 7 tvangslukkede kommuner.

Udover ændring af muligheden for, hvem der kan søge om lønkompensation, ændres skæringsdatoen for, hvornår virksomhederne senest må have afskediget en medarbejder til den 6. november. Har man eksempelvis afskediget en medarbejder den 5. november, vil dette således ikke medføre, at virksomheden efterfølgende er afskåret fra at søge om kompensation fra den 6. november.

Genindførelse af den tidligere kompensationsordning 

Kravene til at opnå retten til lønkompensation fortsætter i det store hele på samme måde som i foråret. Det vil således sige, at virksomheden stadig skal hjemsende mindst 30 % af staben eller mere end 50 ansatte.

Derudover må medarbejderne ikke arbejde, mens de er hjemsendt, herunder heller ikke arbejde hjemmefra, ligesom virksomheden skal betale fuld løn under hjemsendelsen. Virksomheden må i øvrigt stadig ikke afskedige medarbejdere som følge af økonomiske årsager i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

Der er heller ikke ændret meget ved den oprindelige lønkompensations størrelse fra det tidlige marts. De nordjyske virksomheder kan således få dækket 75 % af de samlede lønudgifter for funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærer. Det giver dog maksimalt 30.000 kr. i kompensation pr. medarbejder uanset, hvorvidt medarbejderen er funktionær eller ej.

Der er til gengæld ændret lidt ved kravet om afholdelse af feriedage som følge af hjemsendelsen. Det følger således af trepartsaftalen, at der ikke længere er et krav om, at medarbejderne skal afholde et vist antal feriedage i tilknytning til hjemsendelsesperioden.

Indførelse af pendlerlønkompensationsordning

Som noget helt nyt er parterne blevet enige om at indføre en pendlerlønkompensationsordning. Selve ordningen går ud på, at virksomheden – beliggende enten i eller uden for en af de berørte kommuner – kan få lønkompensation til de medarbejdere, som ikke kan komme på arbejde som følge af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænserne. For modtagelse af kompensationen skal der dog kunne forevises dokumentation på, at den/de medarbejdere, der søges kompensation for, bor i en tvangslukket kommune.

Forudsætningerne for brugen af pendlerordningen er i det store hele baseret på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning. Det vil således sige, at virksomhederne fortsat skal betale medarbejderne fuld løn, og at virksomhederne ikke i den kompenserende periode må afskedige medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

De øvrige krav, gældende for den tidligere lønkompensationsordning, gør sig ligeledes gældende ved pendlerordningen. Dette blandt andet værende, at medarbejderne ikke må arbejde under hjemsendelsen, herunder hverken inde på arbejdet eller hjemmefra, og at virksomheden skal hjemsende minimum 30 % af staben eller mere end 50 medarbejdere.

I forhold til kravet om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejdere ville dette ifølge aftalen i videst muligt omfang ikke gælde de nordjyske virksomheder. Regeringen noterer sig dog, at pendlerordningen skal være i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, hvorfor kravene reelt stadig skal følges. Regeringen udtaler dog også, at hvis det viser sig vanskeligt at ændre hjemsendelseskravet, forpligter regeringen sig til at finde på en alternativ løsning for pendlerne.  

Kompensationen for pendlerordningen udgør 75 % for funktionærer og 90 % for ikke-funktionærer ligesom ved den lokalt aftalte lønkompensation. Kompensationens maksimumsstørrelse er dog forhøjet til kr. 45.000.

Mulighed for ansøgning med tilbagevirkende kraft

Som det også har gjaldt de øvrige kompensationsordninger, er det også ved både den lokale lønkompensationsordning og pendlerordningen muligt at søge med tilbagevirkende kraft fra den 6. november 2020.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af den nye lokale lønkompensationsordning, eller er du i tvivl om, hvilke medarbejdere, du kan få lønkompensation for, så tag endelig fat i en fra vores HR-team, som sidder klar til at hjælpe dig.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningerne?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her