11 mar 2020

Covid-19 kompensation fra staten

Coronavirus (Covid-19) raser videre i Danmark. Mens mange institutioner lukker ned og sender medarbejdere og elever hjem, står virksomheder i Danmark fortsat i en uafklaret situation. For selvom regeringen den 10. marts 2020 fremlagde en kompensationsordning, giver det ikke de berørte virksomheder et fuldstændig klart billede af, hvad virksomhederne kan forvente af kompensation/erstatning.

Opdatering den 13. marts 2020:

Folketingets Finansudvalg har godkendt kompensationsordningen. Det vil således være muligt for de arrangører, der valgte at følge regeringens henstilling om at aflyse større arrangementer, at søge kompensation for tab og meromkostninger.

Du kan læse mere om, hvordan kompensationsordningen dækker her

Kompensationsordningen fremlagt af regeringen

Regeringen foreslog den 10. marts 2020 en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af statsministerens opfordring om ikke at gennemføre disse arrangementer.

Efter pressemødet den 11. marts 2020 er antallet for større arrangementer sat ned til 100, men det er endnu uvist, om det også gælder for kompensationsordningen. 

Statsministeren har udtalt, at det forventes, at arrangører vil følge myndighedernes henstillinger, uden at der derved skulle være udtalt et påbud.

For at motivere arrangører/virksomheder til at følge anvisningerne, har regeringen fremlagt en kompensationsordning med følgende indhold:

  1. Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er målrettet særlige covid-19-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet. Det står ikke nærmere beskrevet, om der er grupper ud over ældre eller helbredsmæssigt sårbare, der er omfattet af denne lavere grænse, hvorfor det er op til den enkelte virksomhed at tage risikoen herfor, i tilfælde af aflysning.
  2. Arrangementet skal være planlagt til afholdelse i Danmark og have været åbent for offentligheden. Heri ligger ikke, at der skulle have været fri/gratis adgang.
  3. Arrangøren skal være en privatretlig juridisk person, der har hjemsted i Danmark, jf. CVR.
  4. Derudover omfattes kommunale spillesteder med kapacitet til +1000 deltagere.

Alle, der opfylder kompensationsordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Hvad kompenseres?

Ifølge det faktaark, som er fremlagt efter pressemødet i går, fremgår, at ordningen giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af omfattede arrangementer.

Imidlertid kunne man forstå på erhvervsministeren i går efter pressemødet, at ingen måtte tjene penge på kompensationen. Hvad der nærmere ligger deri, at ingen må tjene på kompensationsordningen, er uklart. Og det vil først fremstå klart, når selve kompensationsordningen bliver fremlagt i en mere detaljeret udgave.

Ud over tab af indtægter dækker ordningen merudgifter ved udskudte arrangementer.

Hvordan opnås kompensation?

Virksomheden/arrangører skal indsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt, og at arrangementet havde kapacitet til +1000 deltagere.

Er der tale om et arrangement målrettet udpegede risikogrupper, såsom ældre eller helbredsmæssigt sårbare, skal det dokumenteres, at kapaciteten havde været +500 deltagere.

Dokumentationskravene afhænger af, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig.

Ønsker en virksomhed eksempelvis kompensation for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, herunder eksempelvis indtægter fra billetsalg, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv., skal virksomheden indsende regnskab for arrangementet, som dokumenterer de tab, der ønskes kompensation for.

Ønskes der i stedet alene kompensation for refunderede billetter solgt i forsalg, skal virksomheden blot indsende en opgørelse over refunderede billetter til det pågældende arrangement.

Virksomheder, der ønsker kompensation for honorar til en bestemt kunstner, skal indsende dokumentation for betaling af honoraret, dokumentation for den aftaleretlige forpligtelse til at skulle betale honoraret ved aflysning, samt dokumentation for at arrangørens forsikring ikke dækker honoraret.

Ved alle kompensationsansøgninger på mere end 500.000 kr. skal der indsendes et revisorpåtegnet budget og regnskab, samt dokumentation for at arrangørens forsikring ikke dækker.

Anmodningen om kompensation skal sendes til Erhvervsstyrelsen.

Kompensationsperioden

Kompensationsordningen, og dermed adgangen til at fremsende kompensationsansøgninger til Erhvervsstyrelsen, gælder for arrangementer, der skulle have fundet sted fra 6. til 31. marts, men som er aflyst, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. hvor et arrangement er afviklet med færre eller helt uden deltagere/tilskuere

Fortsættelse af ordningen

Regeringen vil løbende tage stilling til, om ordningen skal udvides, alt efter udviklingen af covid-19.

Fremtidige arrangementer - tabsbegrænsningspligt

Det fremgår også af faktaarket, at virksomheder, som har planlagt arrangementer med +1000 deltagere i de kommende måneder, bør udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne. Heri ligger også, at betingelserne for at få kompensation kan blive indskrænket fremadrettet ud fra en betragtning om tabsbegrænsning.

Har du lidt et tab som følge af covid-19, enten som følge af aflyste arrangementer eller af andre årsager, så kontakt HjulmandKaptain for at få hjælp.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til mulighederne for kompensation for aflysninger pga. coronavirus?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.