27. mar 2020

Covid-19 initiativer om forudbetaling og misligholdelse skal fremme offentlige indkøb

27. mar 2020
Siden regeringen og alle Folketingets partier indgik og offentliggjorde en aftale om Covid-19 initiativer den 19. marts 2020, har det været klart, at der er fokus på, hvordan offentlige indkøb kan understøtte virksomheder og dermed lønmodtagere.

Bemærk: Opdatering den 6. juli 2020:

Bekendtgørelsen om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af Covid-19 indeholder muligheden for, at kommuner og regioner i forbindelse med indkøb, kan forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i henhold til vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter, såfremt dette er hensigtsmæssigt.

Det oprindelige bekendtgørelse fra marts 2020 indeholdt den begrænsning, at muligheden for at forudbetale, omhandlede leverancer der skulle finde sted inden den 1. juli.

Bekendtgørelsen er nu ændret således at muligheden for at forudbetale for leverancer kan finde sted for leveringer inden den 1. november 2020. Du kan læse ændringsbekendtgørelsen her

Bemærk: Opdatering den 1. april 2020:

Det omtalte lovforslag er nu vedtaget, og den endelige lov kan læses her

Samtidig er der udstedt en Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af Covid-19. Bekendtgørelsen kan læses her 

I forhold til arbejdet med særligt den nu udstedte bekendtgørelse er der udstedt en vejledning om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af Covid-19. Vejledningen kan findes her

De muligheder, der er givet for at foretage forudbetaling og for at udvise fleksibilitet vedrørende misligholdelsesbeføjelser vil også gælde for de kommunale fællesskaber, der er omfattet af kommunestyrelseslovens § 60.

Det fremgår af vejledningen, at udbudsloven finder uændret anvendelse.

Det betyder f.eks., at arbejdet med de muligheder, der nu er givet i bekendtgørelsen, ikke må være i strid med udbudsloven. I praksis – at forudbetaling og fleksibilitet vedrørende misligholdelsesbeføjelser ikke må være udtryk for en ændring af en igangværende kontrakt i strid med udbudslovens regler.

Det fremgår i den forbindelse af vejledningen, at ”beløbsmæssigt begrænsede forudbetalinger i en kortere periode, i langt de fleste tilfælde ikke vil kunne betragtes som en ændring af et grundlæggende element i kontrakten.”

Det fremgår også af vejledningen, at ”Det samme gælder undladelse af at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde, hvor det ikke fremgår af kontrakten, at disse misligholdelsesbeføjelser skal gøres gældende. Er der tale om misligholdelsesbeføjelser, der i kontrakten er formuleret som ufravigelige, bør der i langt de fleste tilfælde foretages en konkret vurdering af spørgsmålet.”

Det er samtidig interessant at bemærke, at Finansministeriet har fremsendt et aktstykke til godkendelse i Finansudvalget bl.a. omhandlende de nævnte tiltag til at fremme offentlige indkøb, og med denne spændende formulering:

"Regeringen vil endvidere rette henvendelse til EU om, hvorvidt den ekstraordinære situation kan give anledning til en midlertidig dispensation i forhold til EU-udbudsreglerne, herunder fx en mindre og midlertidig fleksibilitet i forhold til tærskelværdier for udbud i det omfang det er foreneligt med andre internationale regler."

Det vil blive særdeles spændende at følge, hvad der kommer ud af en sådan henvendelse til EU.

***

Vilkår for statslige institutioner

Aftalen mellem regeringen og Folketingets partier om Covid-19 initiativer indeholdt bl.a. vilkår, som skulle give statslige institutioner mulighed for:

  • at forudbetale for leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på højest 1 mio. kr.
  • at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til Covid-19. Det vil f.eks. sige, at undlade at kræve bod i anledning af forsinkelse.

Siden aftalen blev offentliggjort, er der den 23. marts 2020 godkendt et aktstykke, som giver staten den omtalte mulighed for forudbetaling og fleksibilitet i håndtering af misligholdelse.

Vilkår for regioner og kommuner

Af aftalen fremgik det desuden, at regeringen ville gå i dialog med Danske Regioner og KL om en tilsvarende håndtering i regionerne og kommunerne. Den del af aftalen er blevet fulgt op af et lovforslag, der er fremsat den 26. marts 2020, og som forventes vedtaget meget hurtigt.

Lovforslaget skal give ministeren bemyndigelse til at tillade, at kommunerne og regionerne:

  • fremrykker deres betaling
  • forudbetaler for leverancer frem til den 1. juli 2020 med en værdi på højest 1 mio. kr.
  • udøver fleksibilitet i håndtering af misligholdelse.

Dette vil være på samme måde, som statens institutioner gives mulighed for, og det vil ske i en bekendtgørelse.

Tiltagene er godkendt af EU

I forbindelse med det lovforberedende arbejde oplyser Social- og Indenrigsministeriet, at de ovennævnte tiltag er godkendt af EU og dermed ikke vil udgøre statsstøtte.

De juridiske konsekvenser ved ændrede leveringstider

Netop spørgsmålet om de juridiske konsekvenser ved ikke at kunne levere varer inden for de aftalte leveringstider fylder meget i Covid-19 debatten. Her vil parterne sandsynligvis komme til at drøfte, om der foreligger force majeure eller ikke.

I forventning om, at både ordregivere og deres leverandører er i tæt dialog omkring leveringsudfordringerne, vil der naturligvis være en stor velvilje fra begge parter til at finde løsninger.

De tiltag, der nu tages for at fremme offentlige indkøb, er derfor af stor betydning for at understøtte en løsningsorienteret dialog.

Du kan læse det godkendte aktstykke for statens område her

Bemærk: Vi opdaterer løbende denne nyhed, når der er nyt. 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med de ændrede vilkår i forbindelse med Covid-19, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Du kan også læse mere om de juridiske forhold i forbindelse med Covid-19 på denne side, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og spørgsmål og svar vedrørende håndtering af Covid-19. 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål vedr. de ændrede vilkår om forudbetaling og misligholdelse ifm. Covid-19?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her