Ordregivers evalueringsmodel var ikke tilstrækkeligt beskrevet

Nyhed
15.12.2020

Skal ordregiver beskrive det i udbudsbetingelserne, hvis der skal kunne gives point mellem de oplyste trin i en pointmodel, når tilbuddets kvalitet evalueres? Det spørgsmål har Klagenævnet for Udbud set nærmere på i en kendelse offentliggjort den 11. december 2020. Sagen er i øvrigt et praktisk eksempel på en overtrædelse af udbudslovens principper om ligebehandling og gennemsigtighed – men som alligevel ikke fører til en annullering af tildelingsbeslutningen.

Klagenævnets kendelse af den 6. november 2020, Ortoflex ApS mod Region Sjælland

 

En rammeaftale om vikarlæger til skadesklinikker

Region Sjælland udbød den 25. maj 2020 som offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III en rammeaftale om vikarlæger til skadesklinikker.

 

Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet og med underkriterierne "Økonomi" (50 %), og "Kvalitet" i opgaveudførelsen (50 %).

 

Underkriteriet "Kvalitet" var i øvrigt inddelt i to delkriterier, som vægtede henholdsvis 25/75 %.

Om evalueringsmodellen oplyste Region Sjælland i udbudsbetingelserne, at der ville blive anvendt en pointmodel.

 

De evalueringstekniske priser ville blive omregnet efter en pointskala på 0-100, og point gives efter en sædvanligt beskrevet lineær nulpunktsmodel.

 

Særligt vedrørende evalueringen af det kvalitative underkriterie/de to delkriterier, fremgik det af udbudsbetingelserne, at denne evaluering ville ske efter en absolut model og med følgende pointskala:

 

Beskrivelse af trin Point
Bedst mulige opfyldelse af kravet/kriteriet 100
Over middel i opfyldelse af kravet/kriteriet 75
Middel opfyldelse af kravet/kriteriet 50
Under middel i opfyldelse af kravet/kriteriet 25
Ingen opfyldelse af kravet/kriteriet 0

 

Det kunne derudover læses af udbudsbetingelserne, hvad der ville vægte positivt i den kvalitative evaluering. Det fremgik ikke yderligere af den beskrevne evalueringsmodel om eller i givet fald, hvordan der ville blive givet point i den kvalitative evaluering.

 

Region Sjælland modtager to konditionsmæssige tilbud, og tilbuddet fra Ortoflex ApS klarer sig markant dårligere i evalueringen af både "Økonomi" og "Kvalitet" i opgaveudførelsen.

 

I vægtede point modtager Ortoflex ApS kun halvt så mange point som det tilbud, der klarer sig bedst.

 

Til gengæld kunne Ortoflex ApS læse af såvel meddelelsen om tildeling samt efterfølgende udleveret evalueringsnotat, at deres tilbud på et af delkriterierne havde modtaget 20 point, og at den anden konditionsmæssige tilbudsgiver havde modtaget 60 point for et andet delkriterie.

 

Det er blandt andet denne pointtildeling, Ortoflex ApS klager over.

 

Klagen til Klagenævnet for Udbud

Ortoflex ApS indleverer en klage inden for en frivillig stand-still periode og bl.a. med påstand om, at principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet i udbudslovens § 2 var tilsidesat, da Region Sjælland ikke i tilstrækkelig grad havde beskrevet evalueringsmodellen.

 

Det centrale argument i den forbindelse var, at Region Sjælland burde have beskrevet som en del af evalueringsmodellen, at der ville kunne gives point mellem de oplyste trin i den kvalitative evaluering. Ved ikke at have gjort det, havde Region Sjælland tildesat principperne i udbudslovens § 2 ved rent faktisk at give sådanne skæve point.

 

Og det argument accepterer Klagenævnet for Udbud.

 

Til gengæld træffer Klagenævnet afgørelse om, at der ikke er udsigt til, at tildelingsbeslutningen vil blive annulleret.

 

Det skyldes, at uanset om Region Sjælland så havde givet point efter pointskalaen, f.eks. ved at have rundet op/ned til et pointtal på skalaen, så ville Ortoflex Aps` tilbud ikke have været tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

HjulmandKaptains kommentarer

Egentlig er kendelsen ikke kompliceret læsning. Det er således et udbudsretligt problem, at ordregiver på den ene side beskriver en skala med 5 forskellige trin og med point og tilhørende sproglig beskrivelse, mens ordregiver på den anden side giver point, som det ikke fremgår tydeligt af skalaen, at man kan opnå. Det gælder, selvom der er tale om et udbud omfattet af udbudslovens afsnit III.

 

Det er ikke muligt at læse af kendelsen, om den nærmere baggrund for de ”skæve” point. Man kan således ikke læse, om forklaringen skal findes i, at der er tildelt point i henhold til skalaen, hvorefter der er beregnet et gennemsnit af point. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet, og der er da også kun givet ét point for hvert delkriterie.

 

Dermed ser kendelsen ikke ud til at være i konflikt med resultatet i Klagenævnets kendelse af den 26. februar 2019, Jydsk Emblem Fabrik A/S mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. I denne kendelse var situationen bl.a., at ordregiver havde givet point i overensstemmelse med den oplyste pointskala (hele og halve point). Derefter var der beregnet et gennemsnit af point for de evaluerede delkriterier. Det var dette pointgennemsnit, der herefter indgik i evalueringsmodellen.

 

Klagenævnet udtalte i den forbindelse: ”Uanset at det kunne have været tydeligere angivet, at der ville blive foretaget en sådan gennemsnitsberegning, finder klagenævnet, at der dog ikke er grundlag for at fastslå, at der foreligger en sådan overtrædelse af gennemsigtighedsprincippet, at det vil kunne føre til en tilsidesættelse af evalueringsmetoden eller annullation af tildelingsbeslutningen.”

 

Ud fra de mange udbudsmaterialer, vi møder, er kendelsen praktisk relevant, idet man netop ikke (naturligt og meningsfuldt) kan have en pointskala fra 0-100, og hvor hvert eneste point har en tilknyttet sproglig opfyldelse.

 

Til gengæld er det rimeligt at udlede fra kendelsen, at uanset om udbuddet afvikles efter udbudslovens afsnit II eller III, så skal det kunne læses af udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsmodellen, om tilbudsgiver kan tildeles point uden for skalaens umiddelbare indhold, men ikke nødvendigvis, hvad der herudover må forventes at ”kunne ske”, når modellen anvendes – f.eks. at der herefter udregnes et gennemsnit af de tildelte point for de enkelte delkriterier, hvis disse da vægter lige meget.  

 

Har du spørgsmål til udbud og evaluering efter udbudsloven, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev