Ordregivers evaluering var i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet

Nyhed
15.12.2020

Er ordregiver berettiget til at give tilbudsgiver den lavest mulige pointscore for underkriteriet ”Samarbejde”, når tilbudsgiver har afgivet en række oplysninger, som beskriver, hvordan kriteriet vil blive opfyldt? Dette spørgsmål behandler denne kendelse. Kendelsen omhandler også spørgsmålet om, hvorvidt ordregiver kan se bort fra tilbuddet med begrundelsen om, at det er unormalt lavt.

Klagenævnets kendelse af 26. november 2020, EL-TECH TEAM ApS mod AAB Vejle.

 

El-arbejder i en boligorganisations ejendomme

Boligorganisationen, AAB Vejle, iværksatte en begrænset licitation efter tilbudsloven vedrørende en rammeaftale om el-arbejder i boligorganisationens ejendomme.

 

Rammeaftalen ville blive tildelt på baggrund af tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, hvor underkriterierne var henholdsvis "Pris" (60%), "Kvalitet" (20%) og "Samarbejde" (20%).

I licitationsbetingelserne fremgik det, at der ved underkriteriet ”Samarbejde” ville blive lagt vægt på, om tilbudsgiver har forståelse for og forslag til at sikre det gode samarbejde. Derudover ville der blive lagt vægt på, om tilbudsgiver kom med konkrete forslag til aktiviteter, herunder hvorledes der skulle ske advisering af beboerne, og hvorledes eventuelle uenigheder med beboerne skulle håndteres.

 

Ved udløb af tilbudsfristen havde AAB Vejle modtaget 5 tilbud.

 

EL-TECH TEAM ApS (herefter ”EL-TECH TEAM”) havde i sit tilbud bl.a. beskrevet, hvorledes der ville ske advisering af beboerne ved arbejdet, og hvordan uenigheder ville blive håndteret. Tilbuddet fra EL-TECH TEAM indeholdt også en tilbudsliste med den samlede tilbudspris samt prisangivelse for bl.a. timeprisen på lærlinge.

 

AAB Vejle besluttede at tildele rammeaftalen til Lindpro A/S. Lindpro A/S’ samlede tilbudspris var højere end den pris, som EL-TECH TEAM havde tilbudt. Lindpro A/S fik dog tildelt 8 point for underkriteriet ”Samarbejde”, hvor EL-TECH TEAM blev tildelt 0 point ud af 10 mulige.

 

EL-TECH TEAM gjorde indsigelse imod denne tildelingsbeslutning og bad om en redegørelse for baggrunden for pointtildelingen.

 

AAB Vejle valgte efterfølgende at annullere tildelingsbeslutningen og genoptage evalueringen af tilbuddene. Den 7. januar 2020 blev EL-TECH TEAM dog meddelt, at deres tilbud ville blive afvist som unormalt lavt, og rammeaftalen blev på ny tildelt Lindpro A/S.

 

Klagen til Klagenævnet for Udbud

EL-TECH TEAM klagede til Klagenævnet for Udbud og nedlagde bl.a. påstand om, at AAB Vejle havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at have inddraget usaglige forhold i vurderingen.

 

Til støtte for denne påstand gjorde EL-TECH TEAM gældende, at AAB Vejle ikke havde givet en saglig begrundelse for tildelingen af 0 point i relation til "Samarbejde". EL-TECH TEAM havde haft den pågældende opgave i en årrække, og EL-TECH TEAM var aldrig blevet mødt med kritik i forhold til håndteringen af denne opgave. I relation til, hvorvidt tilbuddet var unormalt lavt, gjorde EL-TECH TEAM bl.a. gældende, at de er organiseret under Dansk Arbejdsgiverforening og dermed er forpligtet til at overholde de gældende overenskomstvilkår.

 

Klagenævnet gav EL-TECH TEAM medhold i ovennævnte påstand.

 

Klagenævnet bemærkede indledningsvis, at tilbuddet fra EL-TECH TEAM indeholdt oplysninger om, hvordan underkriteriet ”Samarbejde” ville blive opfyldt, herunder hvordan den enkelte opgave ville starte op, og hvorledes der ville ske advisering af de berørte beboere. På den baggrund fandt Klagenævnet, at AAB Vejle havde tilsidesat ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at tildele EL-TECH TEAM 0 point ud af 10 mulige, idet 0 point ifølge licitationsbetingelserne alene kunne gives til ” ... et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet)".

 

Klagenævnet fandt heller ikke, at AAB Vejle havde løftet bevisbyrden for, at tilbuddet fra EL-TECH TEAM var unormalt lavt, hvorfor Klagenævnet altså tilsidesatte AAB Vejles skøn. Klagenævnet bemærkede først og fremmest, at tilbuddet alene var ca. 75.000 kr. lavere end det næstlaveste tilbud. Herudover lagde Klagenævnet vægt på, at AAB Vejle ikke havde sandsynliggjort, at EL-TECH TEAM ville tilsidesætte gældende overenskomster vedrørende lærlinge alene med den begrundelse, at EL-TECH TEAM havde tilbudt en timepris, der var lavere end kostpris.

 

HjulmandKaptains kommentarer

Det er ikke ofte, vi ser en kendelse fra Klagenævnet, hvor ordregivers evaluering af et tilbud tilsidesættes som værende i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, men det er denne kendelse altså et eksempel på. Resultatet er ikke overraskende, da ordregiver som nævnt ovenfor gav tilbudsgiver 0 point i en situation, hvor tilbudsgiver havde vedlagt en beskrivelse for, hvordan det kvalitative underkriterie ville blive oplyst.

 

Dermed svarer kendelsen til et af de øvrige (sjældne) tilfælde, hvor Klagenævnet tilsidesætter ordregivers bedømmelse af et tilbuds kvalitative elementer. I kendelsen Formpipe software mod Greve Kommune mfl. fra 23. maj 2019 var situationen den, at Klagenævnet tilsidesatte en evaluering af et kvalitativt delkriterie, fordi man kunne læse i evalueringsnotatet, at der sprogligt var forskel på vurderingen af to tilbud. Alligevel havde de fået den samme karakter efter den oplyste pointskala.

 

Kendelsen er altså en god påmindelse om, at ordregiver naturligvis alene må inddrage saglige forhold i evalueringen og samtidig er forpligtet til at evaluere i overensstemmelse med den pointmodel, som her var indeholdt i licitationsbetingelserne.

 

Det er samtidig værd at bemærke, at Klagenævnet rent faktisk tilsidesætter ordregivers skøn i vurderingen af, om tilbuddet var unormalt lavt.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med udbudsret, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev