Ny lov om retsafgifter vedtaget

Nyhed
22.03.2021

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget en ny lov om retsafgifter, som træder i kraft den 1. oktober 2021. Den nye lov indeholder væsentlige ændringer til reglerne om retsafgifter, og formålet er at forenkle disse regler, så de bliver lettere at anvende og forstå. Har du en sag, der skal for retten, kan du således her få et overblik over, hvilke retsafgifter du vil blive pålagt at betale, når den nye lov træder i kraft. Indtil da vil de nuværende retsafgifter være gældende. Ønsker du oplysning om disse, så kontakt vores team i retspleje.

Ved anlæg af en sag ved domstolene, opkræves en række afgifter for rettens behandling af sagen. Der opkræves en retsafgift ved indlevering af en stævning til retten og en afgift for berammelse af en hovedforhandling. Efter de nugældende regler, beregnes retsafgiften og berammelsesafgiften ud fra en grundafgift og et procentmæssigt tillæg beregnet af sagens økonomiske værdi.

 

Efter de nye regler skal retsafgiften og berammelsesafgiften beregnes efter faste satser og ikke ud fra en procentsats. Dette betyder blandt andet, at sager om mindre krav bliver dyrere at gennemføre ved domstolene, mens sager om større krav bliver billigere at anlægge, men dyrere at gennemføre. De væsentligste ændringer for retssager, fogedsager og tvangsauktioner gennemgås i det følgende.

 

Retsafgift i civile retssager

Efter de nye regler afhænger beregningen af retsafgiften alene af, om sagsgenstanden er over eller under 100.000 kr.

 

For sager, der har en økonomisk værdi på højst 100.000 kr., betales en retsafgift på 750 kr. I sådanne sager skal der ikke betales en berammelsesafgift i forbindelse med en senere berammelse til hovedforhandling.

 

For sager, der har en værdi på over 100.000 kr., skal der ved sagens anlæg betales en retsafgift på 1.500 kr.

I sager med en værdi på over 100.000 kr., skal der betales en fast berammelsesafgift efter følgende tabel:

 

Sagens værdi

Afgift

100.001 - 250.000 kr.

3.000 kr.

250.001-500.000 kr.

8.000 kr.

500.001-1.000.000 kr.

14.000 kr.

1.000.001-2.000.000 kr.

35.000 kr.

2.000.001-3.000.000 kr.

60.000 kr.

3.000.001-4.000.000 kr.

85.000 kr.

4.000.001-5.000.000 kr. 

110.000 kr.

5.000.001-6.000.000 kr.

135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

160.000


Berammelsesafgiften skal betales, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før hovedforhandlingen. Betalingspligten bortfalder efter de nye regler, hvis retten senest 2 uger før hovedforhandlingens begyndelse modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet. I sådanne tilfælde betales derfor alene retsafgiften på 1.500 kr.

 

Reglen er indført for at øge parternes motivation til at nå en forligsmæssig løsning inden hovedforhandlingen, da berammelsesafgiften således bortfalder eller tilbagebetales.  

 

Appelsager

I tilfælde, hvor en dom, kendelse eller beslutning i en civilsag ankes eller kæres til en højere instans, skal der betales en ny retsafgift.

 

Når der indleveres en ankestævning til landsretten, skal der efter de nye regler betales en retsafgift på 1.000 kr. for sager, der ikke har en højere værdi end 100.000 kr. Såfremt sagsgenstanden er højere end 100.000 kr., udgør retsafgiften 2.000 kr. ved anke til landsretten. Har ankesagen en værdi på mere end 100.000 kr., skal der ligesom i 1. instans betales en berammelsesafgift efter ovenstående tabel.

 

Indleveres en ankestævning til Højesteret, udgør retsafgiften 4.000 kr. uanset sagens værdi. I ankesager ved Højesteret forhøjes berammelsesafgiften med 50 % ud fra ovenstående tabel.

 

Ved kære til landsretten skal der betales en retsafgift på 750 kr., mens der ved kære til Højesteret skal betales en retsafgift på 1.500 kr.

 

Minimumsafgifter

Efter de nugældende regler udgør minimumsafgiften 400 kr., men efter den nye retsafgiftslov udgør disse 750 kr.

 

Dette får bl.a. betydning for sager om isoleret bevisoptagelse, bevissikring ved krænkelse af immaterielle rettigheder, betalingspåkrav og anmodning om forskellige typer fogedforretninger samt sager om midlertidige forbud og påbud, hvor der altså fremover skal betales et fast beløb på 750 kr. i retsafgift.

 

Fogedsager

Som det fremgår ovenfor, vil der fremover i sager om betalingspåkrav og andre typer fogedforretninger alene skulle betales en fast afgift på 750 kr. Dette gælder altså uanset sagens værdi og behandlingsmåde.

 

Den betalte retsafgift dækker alle fogedforretninger, som begæres over for debitor inden for et år efter sagens begyndelse. Dette betyder, at der ikke skal betales yderligere retsafgift for politifremstilling eller afholdelse af udekørende fogedforretning, hvis begæring herom fremsættes inden for 1-års fristen.

 

Mens der i dag betales en grundafgift for en fogedforretning på 300 kr., en tillægsafgift på 400 kr. for udekørende fogedforretning eller politifremstilling af skyldneren, og andre procentuelle afgifter, vil der fremover kun være én fast afgift på 750 kr. uanset sagens værdi og sagsskridt.

 

Tvangsauktioner

For tvangsauktioner skal der efter de nye regler betales en fast retsafgift på 1.500 kr. for anmodning om auktion. Afsluttes auktionen med hammerslag betales yderligere retsafgift med 1.500 kr. Dette er en væsentlig forenkling, da der efter de gældende regler betales en afgift, der er afhængig af salgspris, budsum, mv. Hvis der afholdes ny auktion i medfør af retsplejelovens § 576, betales der ikke ny afgift.

 

Ikrafttræden og betydningen for allerede anlagte retssager

Den nye retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober 2021. De nye takster og beregningsmetoder for retsafgifter kommer kun til at gælde for de sager, der anlægges eller ankes efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt, og altså ikke for de sager, der allerede verserer ved domstolene.

 

Har du spørgsmål til ovenstående ændringer eller til de nuværende retsafgifter, så er du altid velkommen til at kontakte vores team i retspleje.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev