Ny afgørelse: Formuleringer i mindstekrav kan have afgørende betydning for et udbud

Nyhed
06.11.2023

En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud bidrager til forståelsen af, hvilke formuleringer, der er tilladt i forbindelse med mindstekrav, og som ikke nødvendigvis gør et mindstekrav uegnet. Læs mere om den konkrete kendelse og Klagenævnets afgørelse i sagen her, hvor du også bliver klogere på, om ordene ”bl.a.”, ”fx” og ”herunder” kan indgå i formuleringen af mindstekrav i dit næste udbud.

Sagen kort fortalt: Levering af koncernløsning til nordjysk kommune endte i klage

I oktober 2022 gennemførte ordregiver, Frederikshavn Kommune, et udbud med forhandling om levering af en koncern it-løsning med to delaftaler. Delaftale 1 vedrørte et økonomisystem og delaftale 2 vedrørte et løn- og vagtplanssystem. Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget et tilbud på delaftale 1 fra KMD Danmark og to tilbud på delaftale 2 fra EG Danmark og KMD Danmark. Ordregiver indgik kontrakt på delaftale 2 med KMD Danmark.

 

Den udbudte kontrakt indeholdt en række mindstekrav, der var formuleret med anvendelsen af ord som for eksempel ”herunder” og ”hvor dette er relevant”.

 

Mindstekravenes formulering skulle vise sig at blive et omdrejningspunkt i den kommende klagesag.

 

Uklar kravspecifikation og uegnede mindstekrav gav anledning til klage

EG Danmark indgav nemlig klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om annullering af tildelingsbeslutningen til KMD Danmark.

 

EG Danmark gjorde blandt andet gældende, at Frederikshavn Kommune havde handlet i strid med udbudslovens regler ved at have udbudt en uklar kravspecifikation med uegnede mindstekrav.

EG Danmark gjorde gældende, at Frederikshavns Kommune havde anvendt mindstekrav, der indeholdt et subjektivt og skønsmæssigt præg, eftersom mindstekravene indeholdt ord som ”herunder”, ”fx” og ”bl.a.” og dermed var mindstekravene skønsmæssige og uegnede.

 

EG Danmarks klage omhandlede flere punkter. Du kan læse den fulde kendelse på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside. 

 

Klagenævnets afgørelse: Hvornår er et mindstekrav skønspræget og uklart?

Klagenævnets afgørelse giver klager medhold i én ud af syv påstande, som i øvrigt erkendes af Frederikshavn Kommune. De øvrige påstande tages ikke til følge, og Klagenævnets afgørelse fører til, at tildelingen af kontrakten til KMD Danmark opretholdes.

 

Klagenævnet udtalte, at anvendelse af ord som ”herunder”, ”bl.a.” og ”fx” ikke nødvendigvis er udtryk for en hensigt om at give et krav et ikke-udtømmende og skønsmæssigt indhold.

 

Anvendelsen heraf kan i stedet medvirke til at præcisere, hvad mindstekravet vedrører. Anvendelsen af sådanne betegnelser gør dermed ikke i sig selv et mindstekrav skønspræget eller uklart.

 

Klagenævnet har ved vurderingen også lagt vægt på, hvordan en almindeligt oplyst og normalt påpasselig tilbudsgiver med rimelighed vil forstå kravet i lyset af det samlede udbudsmateriale.

 

Klagenævnet tager ikke EG Danmarks påstand om uegnede og uklare mindstekrav til følge, og samlet finder Klagenævnet ikke, at der skal ske annullation af tildelingsbeslutningen.

 

HjulmandKaptains kommentarer til afgørelsen

Nærværende kendelse er særligt interessant, da Klagenævnet for Udbud udtaler sig ganske klart om den udbudsretlige håndtering af uklare krav.

 

Med denne kendelse er det slået fast, at anvendelsen af ord som ”herunder”, ”bl.a.” og ”fx” godt kan indgå i et mindstekrav, uden at det medfører, at kravet får et ikke-udtømmende og skønsmæssigt indhold.

Vi bemærker også, at der ved vurderingen af, om et krav er (for) uklart, bør lægges vægt på, hvordan en almindeligt oplyst og normalt påpasselig tilbudsgiver med rimelighed vil forstå kravet i lyset af det samlede udbudsmateriale.

 

Lad HjulmandKaptains specialister i udbudsret hjælpe dig

Har du spørgsmål til mindstekrav, herunder også om de er uklare, eller har du en udbudsretlig problemstilling, så er du altid velkommen til at kontakte vores specialister i udbudsret til en uforpligtende snak om din situation.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev