Klagenævnet for Udbud har annulleret en ordregivers aflysning af et udbud

Nyhed
09.05.2019

Selvom en ordregiver i forbindelse med et offentligt indkøb har igangsat et udbud, kan der efterfølgende vise sig omstændigheder, der nødvendiggør, at ordregiver aflyser udbuddet. Praksis fra såvel Klagenævnet for Udbud som for domstolene har generelt givet ordregiver vide rammer for aflysning af udbud. I en kendelse fra den 24. april 2019, har Klagenævnet for Udbud for en sjælden gangs skyld annulleret ordregivers beslutning om at aflyse et udbud.

Efter fast praksis kan et igangsat udbud aflyses, hvis ikke andet følger af udbudsbetingelserne eller omstændighederne i øvrigt. Herudover må aflysningen ikke være usaglig eller i strid med de grundlæggende udbudsretlige principper, herunder ligebehandlingsprincippet. Ifølge praksis er der som udgangspunkt vide rammer for ordregiver til at aflyse et udbud.

 

Eksempler fra tidligere praksis

Som et eksempel kan nævnes Højesterets afgørelse af 18. august 2011 i sag 185/2009 (U 2011.3129 H).

En kommune havde aflyst et udbud af skolerengøring for i stedet at fortsætte med at udføre opgaven selv. Aflysningen var fra kommunens side bl.a. begrundet i, at hensyn til arbejdsvilkår for medarbejdere og kravene til rengøringsstandard bedre ville kunne sikres, såfremt opgaveløsningen lå i kommunalt regi i stedet for i privat regi.

 

Højesteret fandt, at kommunen ikke ifølge udbudsbetingelser havde påtaget sig en kontraheringspligt. Herudover fandt Højesteret, at aflysningen ikke var usaglig og heller ikke var sket i strid med ligebehandlingsprincippet.

 

Kommunen var derfor berettiget til at aflyse udbuddet.

 

Et andet eksempel er Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5. april 2019.

 

Kendelsen vedrørte et offentligt udbud af en kontrakt om drift af et hjælpemiddeldepot, herunder drift af lager, transport, lagerføring, indkøb og reparation af hjælpemidler mv.

 

Ordregiver aflyste udbuddet, idet kontrahering i henhold til de indkomne tilbud ville medføre væsentligt øgede omkostninger for ordregiver i forbindelse med drift af hjælpemiddeldepotet. Derfor ønskede ordregiver i stedet at hjemtage opgaven til egen drift. Ifølge Klagenævnet for Udbud var aflysningen ikke usaglig eller sket i strid med ligebehandlingsprincippet.

 

Ordregiver var derfor berettiget til at aflyse udbuddet med den anførte begrundelse.

 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. april 2019

Klagenævnet for Udbud har i sin kendelse af den 24. april 2019 aktuelt taget stilling til, om en beslutning om aflysning af et udbud var berettiget.

 

Kendelsen vedrørte et udbud af en kontrakt om levering af 3G-elmålere. Ordregiver besluttede efterfølgende at aflyse udbuddet, idet opgaven ifølge ordregiver ville medføre tekniske integrationsproblemer mellem ordregivers styringssoftware og elmålerne, og at disse integrationsproblemer var uforudsete for ordregiver.

Ordregiver valgte i stedet at foretage en direkte tildeling af kontrakten i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50 til ordregivers hidtidige leverandør.

 

Klagenævnet for Udbud fandt det ikke godtgjort, at der forelå de påberåbte uforudsete integrationsproblemer.

Klagenævnet fandt derfor, at betingelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50 ikke var opfyldt, og derfor var ordregivers direkte tildeling af kontrakten til ordregivers hidtidige leverandør ikke berettiget.

På den baggrund, fandt Klagenævnet tillige, at det ikke var sagligt at annullere det oprindelige udbud.

 

Vores overvejelser om Klagenævnets praksis

Såfremt en beslutning om aflysning af et udbud har været usaglig eller er sket i strid med ligebehandlingsprincippet, kan Klagenævnet for Udbud annullere beslutningen om aflysning.

Det er klager, der har bevisbyrden for, at aflysning af et udbud har været usaglig eller er sket i strid med ligebehandlingsprincippet. Praksis har tillige vist, at det for klager er en tung bevisbyrde at løfte, og det lykkedes så godt som aldrig at løfte bevisbyrden.

 

Til gengæld kan der ikke være tvivl om, at Klagenævnet for Udbud efterprøver sagligheden/realiteten i den begrundelse ordregiver har angivet som baggrund for aflysningen.

 

Ordregiver anbefales derfor altid at sikre sig at have dokumentationen i orden.

 

Det vil, som eksempel, normalt altid være en god idé at udarbejde og journalisere et egentligt budget forud for indkøbets offentliggørelse. Budgettet behøver ikke indgå som en del af udbudsmaterialet.

 

For udbud, der afvikles som enten et offentligt eller et begrænset udbud, bevarer ordregiver samtidig muligheden for, at udbuddet kan overgå til udbud med forhandling, hvis samtlige tilbud overstiger det budget, ordregiver har fastsat på forhånd.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med reglerne for aflysning af udbud eller andre udbudsretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev