Hvem var tilbudsgiver egentlig?

Nyhed
22.09.2020

Skal du afgive tilbud i et offentligt udbud, og er din virksomhed en del af en koncern, så er det vigtigt at huske på, at de enkelte selskaber i koncernen er selvstændige juridiske enheder. Denne udfordring har Klagenævnet for Udbud behandlet i en nylig sag.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. juli 2020, Ørslev Servicetrafik A/S mod Høje-Taastrup Kommune

 

I kendelsen skulle klagenævnet tage stilling til, hvorvidt det var Nobina A/S (Nobina) eller et af dets datterselskaber, Ørslev Servicetrafik A/S (Ørslev Servicetrafik), der måtte anses for at være tilbudsgiver under udbuddet.

 

Mindstekrav til finansiel og teknisk kapacitet

Høje-Taastrup Kommune udbød som offentligt udbud en rammeaftale om visiteret kørsel af mindre børn og skoleelever.

 

Udbuddet indeholdt krav om, at tilbudsgiver i hvert af de 3 senest godkendte regnskabsår havde haft et positivt årsresultat efter skat og en positiv egenkapital. Udbuddet indeholdt også krav om, at tilbudsgiver skulle oplyse mindst 1 reference for leverancer af tilsvarende karakter, herunder fremlægge dokumentation for tilbudsgivers tilladelse efter taxiloven eller busloven.

 

Tilbuddets udformning

Udbuddet blev gennemført via EU-Supply, og tilbudschefen hos Nobina indleverende via sin brugerprofil ESPD’er for både Nobina og Ørslev Servicetrafik, herunder en befordringstilladelse for Ørslev Servicetrafik.

Tilbudschefens brugerprofil var tilknyttet Nobina, og derfor var det udelukkende Nobina, der fremgik af oversigten over tilbudsgivere. 

 

I ESPD’et for Nobina fremgik det dog, at Nobina ikke ville benytte sig af andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekravene, og det var alene oplyst, at de havde haft positivt årsresultat de seneste 3 år.

Det fremgik derimod af ESPD’et for Ørslev Servicetrafik, at de ville basere sig på andre enheders kapacitet til at opfylde mindstekravene.

 

Høje-Taastrup Kommune var på den baggrund i tvivl om, hvem der reelt havde afgivet tilbud og bad om en redegørelse fra Nobina. Tilbudschefen fra Nobina meddelte kommunen, at det var Ørslev Servicetrafik, der var tilbudsgiver.

 

Høje-Taastrup Kommune var af den overbevisning, at tilbudsgiveren var Nobina. Nobina blev derfor meddelt, at deres tilbud var ukonditionsmæssigt, da det ikke opfyldte mindstekravene. De opfyldte ikke mindstekravene, da de ikke havde oplyst, at de baserede sig på en anden enheds finansielle eller tekniske formåen.

 

Klagen til Klagenævnet for Udbud

Ørslev Servicetrafik indgav klage til klagenævnet med påstand om, at kommunen havde tilsidesat ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at afvise deres tilbud som ukonditionsmæssigt.

 

Ørslev Servicetrafik havde til støtte for sin påstand bl.a. anført, at tilbudsgiveren var Ørslev Servicetrafik, og at kommunen var blevet gjort bekendt med dette på tidspunktet for tildelingsbeslutningen.

 

Ørslev Servicetrafik fik ikke medhold i klagen. Klagenævnet bemærkede for det første, at det ikke fremgik af Nobinas ESPD, at de alene var finansiel støttevirksomhed. Det var heller ikke angivet, at tilbudsgiveren var Ørslev Servicetrafik. Det fremgik derimod af EU-Supply, at Nobina var tilbudsgiver.

 

Klagenævnet bemærkede også, at det ikke stod kommunen klart, at meningen var, at Ørslev Servicetrafik skulle være tilbudsgiver.  

 

Klagenævnet fandt afslutningsvis også anledning til at bemærke, at tilbudsgiver selv er ansvarlig for fejl eller uklarheder i deres tilbud, herunder at Nobina var anført som tilbudsgiver på baggrund af systemgenerede oplysninger.

 

HjulmandKaptains kommentarer

Hverken Klagenævnets bemærkning om, at tilbudsgiver selv bærer ansvaret for uklarheder eller fejl i tilbuddet eller kendelsens resultat i sin helhed forekommer overraskende.

 

Kendelsen er dog meget praktisk relevant i den forstand, at en tilbudsgiver, som er en del af en koncern, skal huske på, at de enkelte selskaber i koncernen er selvstændige juridiske enheder.

 

Det skal derfor fremgå klart af tilbuddet, hvem tilbudsgiver reelt er. Det skal også klart fremgå, hvorledes tilbuddet er sammensat, og om man som tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen i relation til at opfylde mindstekravene. Det er naturligvis særligt væsentligt i en situation som den foreliggende, hvor en person generelt anvender sin brugerprofil på udbudsportalen til at afgive tilbud på flere selskabers vegne.

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med et udbud, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev