Direkte tildeling af kontrakt var i strid med rammeaftalens vilkår

Nyhed
29.09.2021

Hvad er konsekvensen ved, at der foretages en direkte tildeling af en kontrakt i strid med rammeaftalens vilkår? Det belyser en kendelse fra Klagenævnet for Udbud. Læs mere om sagens faktum, klagers påstande og kendelsen her.

Klagenævnets kendelse af 7. september 2021, Assemble A/S mod Herning Kommune

 

Rammeaftale om IT-rådgivning, programmelrådgivning, internet og support

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) udbød ved udbudsbekendtgørelse af 3. april 2014 en rammeaftale om IT-rådgivning, programmelrådgivning, internet og support. Rammeaftalen omfattede 5 delaftaler.

 

Den 6. december 2018 tildelte Herning Kommune ved direkte tildeling en leveringsaftale om et dagtilbudssystem til KMD, som var leverandør under rammeaftalen.

 

Den direkte tildeling skete på baggrund af, at KMD, efter Herning Kommunes opfattelse, var den eneste, der kunne levere den efterspurgte ydelse:  

 

”Da KMD er eneste leverandør på SKI 02.19 delaftale 2, der tilbyder et system til at administrere og styre kommunens dagtilbud, og KMD opfylder de krav Herning Kommune har til et sådanne system, er der ikke foretaget en egentlig vurdering med pointtildeling.”

 

En af de øvrige leverandører under rammeaftalen, Assemble A/S, klagede over denne direkte tildeling ved at påpege, at de i Herning Kommune ikke fulgte rammeaftalens fastsatte procedureregler for direkte tildeling.

 

Klagen til Klagenævnet for Udbud

Assemble A/S indgav klage til Klagenævnet for Udbud, og nedlagde en påstand om, at Herning Kommune havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at have foretaget direkte tildeling til KMD (påstand 1a).

 

Som subsidiær påstand hertil nedlagde Assemble A/S påstand om, at Herning Kommune havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved at foretage direkte tildeling i strid med rammeaftalens bestemmelser (påstand 1b).

 

Assemble A/S mente derfor, at Herning Kommunes tildelingsbeslutning skulle annulleres (påstand 2), og at kontrakten mellem Herning Kommune og KMD skulle erklæres for uden virkning (påstand 3).

 

I forhold til ovenstående klage erkendte Herning Kommune, at der var sket en direkte tildeling i strid med rammeaftalens vilkår, da det viste sig, at der faktisk var andre, der kunne levere den efterspurgte ydelse. Spørgsmålet i sagen var således alene, hvilken sanktion der var forbundet med denne direkte tildeling.   

 

Klagenævnets afgørelse

Klagenævnet for Udbud bemærkede først og fremmest, at udbuddet var foretaget efter det forrige udbudsdirektiv, direktiv 2004/18/EF. Derfor blev påstand 1a, der henviste til udbudslovens bestemmelser, ikke taget til følge. Efter Herning Kommunes erkendelse blev påstand 1b derimod taget til følge.

 

Klagenævnet for Udbud erklærede herefter kontrakten for uden virkning med henvisning til lov om Klagenævnet for Udbuds § 17, stk. 1, nr. 1, og Herning Kommune blev pålagt en økonomisk sanktion på kr. 60.000.

 

HjulmandKaptains kommentarer

Kendelsen illustrerer først og fremmest, at et træk på en rammeaftale skal vurderes efter de regler, som selve rammeaftalen er udbudt efter. Derfor skulle den omhandlende tildeling vurderes efter direktivet og ikke den nugældende udbudslov.

 

Derudover viser kendelsen, at en direkte tildeling i strid med en rammeaftales vilkår er en tildeling uden udbud. Det har den konsekvens, at kontrakten kan erklæres for uden virkning. 

 

Det er således væsentligt at være opmærksom på at følge de i rammeaftalen fastsatte vilkår for tildeling til leverandører, og nok så væsentligt at sikre sig dokumentation for den tildeling, der ligger til grund for selve kontraktindgåelsen.

 

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at udbudslovens regler i øvrigt gælder ved siden af rammeaftalernes bestemmelser. Se for eksempel Omada A/S mod Københavns Kommune af den 18. august 2017, hvor rammeaftalens vilkår for tildeling tillod en behovsopgørelse, der medførte mulighed for at angive specifikke varemærker i miniudbudsmaterialets kravspecifikationen, men hvor Klagenævnet fandt, at ordregiver ikke havde løftet bevisbyrden for, at betingelserne i udbudslovens § 42, stk. 2 var opfyldte.  

 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med arbejdet med rammeaftaler, klager til Klagenævnet for Udbud eller udbud generelt, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig
HjulmandKaptains
nyhedsbrev

Få nyheder, invitationer til arrangementer, gode råd og viden om jura inden for de fagområder, der interesserer dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev