25. maj 2022

Varslede ændringer til udbudsloven

25. maj 2022
Erhvervsministeren fremsatte den 10. maj 2022 forslag til lov om ændring af udbudsloven, der i skrivende stund er under behandling i Folketinget. Lovforslaget indeholder som forventet alene få justeringer i forhold til det udkast til lovforslag, der blev sendt i høring tidligere i år.

Ændringerne til udbudsloven træder med en enkelt undtagelse i kraft den 1. juli 2022, hvis lovforslaget vedtages som fremsat.

Hvilke ændringer kan vi forvente?

Lovforslaget indeholder ændringer til udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven. Her får du et overblik over de efter vores opfattelse mest væsentlige ændringer:

  • Ny § 5 a – Adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven begrænses, så retten alene gælder for den, der har retlig interesse i at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud, og for massemedier.
  • Ny § 5 b – Bestemmelsen giver hjemmel til, at statslige, regionale og kommunale ordregivere kan etablere samarbejde som led i kontrollen med overholdelsen af kontraktuelle forpligtelser i overensstemmelse med udbudslovens § 15.
  • Ny § 134, stk. 1 – Bestemmelsen har til formål at tydeliggøre, hvornår ordregiver må foretage ændringer af udbudsmaterialet. Der er ikke tale om en ændring af gældende ret. Bestemmelsen er ny i forhold til høringsudkastet til lovforslaget.
  • Ny § 136, nr. 4 ­– Den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 3, ophæves og gøres til en obligatorisk udelukkelsesgrund. Bestemmelsen forpligter ordregiveren til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om dennes integritet.
  • Ny tilføjelse til § 138, stk. 1 – En ordregiver vil fremover være forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med vurdering af en økonomisk aktørs dokumentation af pålidelighed. Ordregiveren har pligt til at afvente den vejledende udtalelse, før ordregiveren træffer afgørelse. Bestemmelsen træder først i kraft den 1. januar 2023.
  • Varigheden af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde ændres fra henholdsvis 4 år til 5 år og fra 2 år til 3 år.
  • Ny § 176, stk. 2, 3 og 4 – Bestemmelserne bemyndiger Erhvervsministeren til at fastsætte regler for, at der for visse typer af kontrakter skal indføres krav om anvendelse af personer under oplæring.
  • Ny § 185, stk. 1, nr. 3. – Der indsættes udtrykkelig hjemmel for en ordregiver til at bringe en kontrakt eller rammeaftale til ophør, hvis leverandøren i kontraktens eller rammeaftalens løbetid bliver omfattet af en udelukkelsesgrund og ikke kan dokumentere sin pålidelighed.
  • Ny § 13 a I lov om Klagenævnet for Udbud – Der indsættes en ny bestemmelse, hvorefter en ordregiver kan pålægges en økonomisk sanktion, hvis ordregiveren har overtrådt udbudslovens § 49, stk. 2, ved ikke at have angivet en begrundelse i udbudsmaterialet for, at ordregiver ikke har udbudt en kontrakt eller rammeaftale i delkontrakter.
  • Adgangen til at være til stede ved licitationer efter tilbudslovens § 7 bortfalder. I stedet vil tilbudslovens § 7 indeholde en pligt til at indføre krav i kontrakten om anvendelse af personer under oplæring for visse typer af bygge- og anlægskontrakter.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til de ovenstående forslag til ændringer af udbudsloven, er du altid velkommen til at kontakte en af vores udbudsspecialister.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest den følgende hverdag.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her