Konkurrenceret

Konkurrenceret - Konkurrenceloven gælder for alle virksomheder

Konkurrenceloven indeholder regler, der gælder for alle virksomheder, og som skal forhindre virksomheder i at begrænse den effektive konkurrence. Reglerne har til formål at sikre effektiv konkurrence til gavn for forbrugerne, virksomhederne og samfundet.

Konkurrenceloven indeholder et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder, og et forbud mod at virksomheder misbruger deres dominerende stilling.

Konkurrenceloven indeholder også regler om fusionskontrol og konkurrenceforvridende offentlig støtte.

Høje straffe for overtrædelser af reglerne
Konkurrenceloven giver konkurrencemyndighederne mulighed for af egen drift at kontrollere virksomhedens adfærd og aftaleforhold, herunder ved en uanmodet kontrolundersøgelse. Ved efterforskning kan myndighederne foranstalte aflytninger, dataovervågning og andre efterforskningsskridt.

En overtrædelse kan også opdages, såfremt en anden virksomhed klager til myndighederne over din virksomheds adfærd.

Et brud på konkurrencereglerne kan have meget alvorlige konsekvenser for din virksomhed - også selv om overtrædelsen ikke var tilsigtet. Sanktionerne kan omfatte bøder, fængselsstraf, erstatningskrav fra tredjemand, udelukkelse fra udbud, aftalers ugyldighed og negativ omtale.

Både bestyrelsesformænd, direktører og ledende medarbejdere kan idømmes fængselsstraf i op til halvandet år. Ved særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til 6 års fængsel.

Bødeniveauet er mærkbart forhøjet. Mindre alvorlige overtrædelser kan koste op til fire millioner kroner, og for de alvorligste overtrædelser er minimumsbøden fastsat til 20 millioner kroner. Bødens størrelse vil afhænge af overtrædelsens karakter, alvor og varighed. Bøden kan være på op til 10% af koncernomsætningen.

Det er sjældent, at reglerne overtrædes med fuldt overlæg
Det er de færreste virksomheder, der overtræder konkurrenceloven med overlæg. Praksis viser dog, at en virksomhed kan have meget svært ved selv at få øje på en overtrædelse.

Lovgivningen betyder, at din virksomhed skal være særligt påpasselig med aftaler og samordnet praksis med konkurrerende virksomheder. Et samarbejde mellem to eller flere virksomheder, som ses direkte eller indirekte at koordinere virksomhedernes adfærd på markedet, vil være ulovlig.

Også aftaler med kunder kan indeholde bestemmelser, der er ulovlige.

Problemerne kan gemme sig de mest uventede steder f.eks. i en gammel forhandleraftale, i en samarbejdsaftale med en konkurrent eller i den måde, hvorpå en virksomhed fastsætter sine priser.

Informationsudvekslinger i en brancheforening eller i et netværk kan også være problematiske, ligesom man skal være særligt opmærksom på en utilsigtet modtagelse af informationer fra en konkurrent. Også offentlige udtalelser skal ske med omtanke for reglerne.

Særligt grove overtrædelser
Visse overtrædelser af reglerne er særligt alvorlige og vil medføre særligt høje bøder og muligvis fængselsstraf. Dette gælder eksempelvis følgende aftaletyper:

  • Aftaler om priskoordinering
  • Aftaler om begrænsning af produktionen eller salget af en vare eller tjenesteydelse
  • Aftaler om opdeling af markeder og kunder
  • Aftaler om tilskudskoordinering

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er uden betydning, hvilken form aftalen har. Mundtlige aftaler og forståelser er også omfattet. Der foreligger en aftale, når to eller flere virksomheder har en forståelse eller etablerer en samordnet praksis, der direkte eller indirekte koordinerer deres adfærd på markedet.

Det er endvidere en meget grov overtrædelse af reglerne, hvis en leverandør stiller krav om eller tilskynder en eller flere af sine forhandlere (distributører) til, at de skal sælge varen til en pris, som leverandøren har fastsat (”bindende videresalgspriser”).

Øvrige begrænsninger i videresalget, eksempelvis i forhold til geografiske områder og afsætningskanaler kan også udgøre en alvorlig overtrædelse af reglerne.

Misbrug af dominans
Virksomheder, der har en dominerende stilling på deres markeder, er underlagt yderligere begrænsninger i deres aktiviteter og handlemåde. En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence. Derfor må den dominerende virksomhed ikke lægge hindringer i vejen for konkurrencen, også kaldet ekskluderende adfærd.

Det kan endog være meget vanskeligt at afgrænse det relevante marked og derefter vurdere, om markedsadfærden er ekskluderende og dermed et misbrug af dominans. Eksempelvis er flere rabatformer, herunder eksklusivitetsrabatter og loyalitetsrabatter ulovlige at anvende, såfremt virksomheden er dominerende. Ligeledes kan en dominerende virksomhed ikke prissætte sine produkter og ydelser frit, men skal kontrollere at disse ikke er et udtryk for en urimelig høj eller lav pris.

Også her kan en virksomhed blive pålagt meget store bøder og erstatningspligt, hvis der handles i strid med reglerne.

Fusionskontrol
Konkurrenceloven indeholder også regler om fusionskontrol. Ved større virksomhedsopkøb og sammenlægninger kan der være krav om en forudgående anmeldelse til og godkendelse af konkurrencemyndighederne.

Risikoen for en overtrædelse kan begrænses
Konkurrenceloven gælder for alle virksomheder - store som små - og dermed bør alle virksomheder tage stilling til, hvorledes man holder sig på sikker grund. Risikoen for en overtrædelse af reglerne kan begrænses ved aktivt at arbejde med at forstå reglerne og identificere de områder, som virksomheden særligt bør fokusere på. Det giver mulighed for at udarbejde værktøjer til at holde virksomheden på sikker grund og uddanne medarbejderne.

En virksomheds initiativer til at overholde reglerne kaldes ofte et ”compliance program”. Et effektivt compliance program vil dels nedbringe risikoen for, at virksomheden begår en utilsigtet overtrædelse, dels kunne medføre straflempelse hvis tingene går galt. Advokatfirmaet HjulmandKaptain tilbyder at udvikle et egnet compliance program til din virksomhed og sikre effektiv implementering.

Tilbud om assistance
Med de skærpede sanktioner er der grund til at være særlig påpasselig.

Advokatfirmaet HjulmandKaptain tilbyder:

  • Udvikling og implementering af et egnet compliance program til din virksomhed
  • Eftersyn af din virksomheds bestående aftaler og vedtagelser
  • Løbende rådgivning i forhold til vurdering af virksomhedens adfærd, eksempelvis risikoen for utilsigtet at deltage i en ulovlig samordnet praksis
  • Rådgivning i forhold til væsentlige strategiske kontrakter, for at sikre at disse ikke efterfølgende kendes ugyldige på grund af ulovlige klausuler
  • Vurdering af, om virksomheden er dominerende på et eller flere markeder og betydningen heraf for bl.a. virksomhedens prissætning og rabatsystemer
  • Beredskab i tilfælde af et kontrolbesøg (”Dawn Raid”)

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du brug for en advokat med speciale i konkurrenceret?

Vi står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her