1. Virksomhedens navn

1.1 Virksomhedens navn er HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
1.2 Virksomhedens CVR nr. er 32337120
1.3 Virksomheden er etableret med HjulmandKaptain Advokatkomplementaraktieselskab, CVR 35142177, som komplementar

2. Virksomhedens adresser

2.1 Virksomheden er etableret på adressen Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
2.2 Virksomheden har afdelinger på følgende adresser:
2.2.1 Frederikshavnvej 215, 9800 Hjørring
2.2.2 Havnepladsen 7, 9000 Frederikshavn
2.2.3 Nørrebrogade 34-36, 8000 Aarhus C

3. Virksomhedens kontaktoplysninger

3.1 Virksomheden kan kontaktes således:
3.1.1 Telefon +4570151000
3.1.2 E-mail mail@70151000.dk

4. Kommunikation

4.1 Vi kommunikerer ved e-mail og telefon, medmindre andet aftales. Vores e-mail er krypteret, hvis kundens mail er krypteret, ellers ikke. Vi er ikke ansvarlige for skade eller tab som følge af den anvendte kommunikation. 

5. Rådgivningsforløb, honorar

5.1 Vi laver ved samarbejdets begyndelse en bekræftelse på rammerne for samarbejdet, herunder hvilken opgave der skal løses, og hvem der er kontaktperson på sagen.
5.2 Bekræftelsen indeholder et skøn over det forventede honorar, vi skal have for at løse opgaven.
5.3 Honoraret beregnes ud fra en række faktorer, herunder den anvendte tid, sagens værdi, de involverede medarbejderes erfaring, i hvilket omfang opgaven har krævet anvendelse af specialistviden, det opnåede resultat og det ansvar, der har været forbundet med opgaven. Vi undersøger, om honoraret kan dækkes fra anden side, herunder fra en retshjælpsforsikring.
5.4 Honoraret opkræves som udgangspunkt hvert kvartal og ved sagens afslutning.
5.5 I tillæg til honoraret opkræves dækning for udlæg og andre påløbne omkostninger i forbindelse med opgaven.
5.6 Afhængigt af sagens karakter opkræver vi et depositum ved samarbejdets begyndelse.

6. Interessekonflikter

6.1 Vi påtager os ikke opgaver, som indebærer interessekonflikter i forhold til vores kunder. I tilfælde af en mulig interessekonflikt vil vi orientere kunden, og hvis det ønskes henvise til en anden advokat.

7. Klientmidler

7.1 Klientmidler forvaltes og forrentes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Efter loven er vi forpligtet til at videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter. Vi anvender følgende pengeinstitutter til klientkonti: Spar Nord, Nordjyske Bank, Danske Bank, Sydbank, Sparekassen Danmark, Nordea Bank, Jyske Bank og Nykredit.

7.1.1 Dækningen er generelt begrænset til 100.000 Euro pr. indskyder. Dog dækkes som nærmere beskrevet i loven:
7.1.2 Indskud, der i henhold til loven har et socialt formål dækkes med 150.000 Euro pr. indskyder,
7.1.3 Indskud for skader som følge af kriminalitet eller fejlagtig domfældelse med 150.000 Euro og
7.1.4 Indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom til ikke erhvervsmæssig anvendelse med 10 mil. Euro

8. Fortrolighed

8.1 Alle vore medarbejdere er omfattet af tavshedspligt og forbuddet mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænsninger i handel med børsnoterede værdipapirer.

9. Opbevaring af dokumenter

9.1 Dokumenter fra sagerne opbevares elektronisk og vil blive opbevaret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om behandling af persondata.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Kunden får ret til at bruge det materiale, vi har leveret til kunden. Vi beholder ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder til materialet.

11. Ansvar, forsikring

11.1 Vort ansvar for én opgave er begrænset til 10 mil. kr. medmindre andet aftales. Såfremt der indgås aftale om en forhøjet ansvarssum, vil vi foreslå, at der etableres særskilt forsikringsdækning for opgaven. Vi indhenter gerne et tilbud på denne forsikring.
11.2 Vi hæfter ikke for følgeskader og indirekte tab af enhver art.
11.3 Vi hæfter ikke for tab, der skyldes at materiale, vi har udarbejdet, anvendes til andet formål, end hvad der er aftalt ved opgavens start.
11.4 Hvis det er aftalt, at en del af opgaven skal udføres af andre rådgivere, hæfter vi ikke for eventu-elle fejl begået af disse.

12. Klageadgang, tilsyn

12.1 Vi er omfattet af Retsplejelovens regler om god advokatskik.
12.2 Vi vil forsøge at løse eventuelle tvister om vort arbejde ved forhandling.
12.3 Klage kan indgives til vores klagepartner, klage@70151000.dk. Hvis det ikke fører til enighed, kan klage indgives til Advokatnævnet. Oplysning herom kan indhentes på Advokatsamfundets hjemmeside, advokatsamfundet.dk

13. Lovvalg, værneting

13.1 Vores rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
13.2 Værneting er Retten i Aalborg.