Afgiftsfrie gavebeløb 2020

}

Afgiftsfrie gaver - Hvor meget må du give i gave skattefrit i 2020?

Flere og flere mennesker betænker deres børn og børnebørn med kontante gaver, hvis de har mulighed for det. I den forbindelse har mange fokus på, hvor stort et beløb, der kan gives, uden at der skal betales gaveafgift.

Gaver mellem forældre og børn

I 2020 kan der afgiftsfrit gives gave indtil kr. 67.100 til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre.

En forælder kan i 2020 dermed give en gave til hvert barn for en værdi af kr. 67.100, uden at der skal betales gaveafgift.

Udgør gaven en samlet større værdi end det afgiftsfrie beløb, betales der 15% af den del, der overstiger det afgiftsfrie beløb.

Forærer en forælder eksempelvis sit barn kr. 100.000 i 2019, skal der betales 15% af 32.900,00, det vil sige af den del af gaven, som overstiger kr. 67.100. Afgiftssatsen er 15%, når der ydes gaver inden for gavekredsen, bortset fra hvis gavemodtager er en stedforælder. Her er afgiftssatsen 36,25.

Det afgiftsfrie beløb reguleres årligt med en procentsats svarende til årslønudviklingen på arbejderes og funktionærers bruttolønninger.

Hver forælder kan give en gave af en værdi på op til kr. 67.100 til et barn, uden at der skal betales gaveafgift. Det er i den forbindelse vigtigt, at den enkelte forælder ejer værdier, så begge ægtefæller har mulighed for at give en sådan gave. Hvis ikke det er tilfældet, må ægtefællerne sørge for at give en gave fra den formuende ægtefælle til den ikke formuende ægtefælle, for at der kan gives gaver fra begge ægtefæller.

Gaver mellem ægtefæller er, uanset størrelsen deraf, afgiftsfrie.

Gives der eksempelvis 2 x kr. 67.100 fra den ene ægtefælles konto til et barn, vil der skulle betales 15% i gaveafgift af kr. 67.100. Havde beløbet i stedet været fordelt således, at der blev overført kr. 67.100 fra hver ægtefælles konto til barnet, skulle der ikke betales afgift.

Er forældrene gift og har fælleskonto kan der fra denne konto gives 2 x kr. 67.100 afgiftsfrit via 2 overførsler. Ved den ene overførsel skal det fremgå, at det er en gave fra mor, og ved den anden overførsel skal det fremgå, at det er en gave fra far.

Det er i denne forbindelse en god idé at oprette et gavebrev, hvor der står, at du pr. pågældende dato har modtaget en gave fra din mor på xx kroner og fra din far på xx kroner, og at der er sket overførsel fra den fælleskonto med kontonummer xx. 

Er forældrene ugifte, er du velkommen til at kontakte os for en uddybning af reglerne.

Det skal bemærkes, at børn også kan give hver forælder en gave, som er afgiftsfri op til samme bundgrænsebeløb, som forældre kan give til børn, uden at der udløses gaveafgift.

Gaver mellem samlevende

Ugifte samlevende, som bor sammen og har boet sammen i mere end 2 år, kan ligeledes give en afgiftsfri gave på op til 67.100 kr. 

Gaver mellem svigerforældre og svigerbørn

Der er også en mulighed for at give svigerbørn en gave afgiftsfrit. I 2020 er det afgiftsfrie beløb, der kan gives i gave til et svigerbarn, kr. 23.500. 

Hver svigerforælder kan give en gave af en værdi på op til kr. 23.500.

Vær opmærksom på, at et barns samlever ikke kan få afgiftsfrie gaver.

Det er vigtigt at kunne dokumentere, om der er tale om et lån eller en gave

Reglerne om afgiftsfrie gaver finder anvendelse, uanset om de gives til biologiske børn, til adoptivbørn eller til stedbørn. Vil man give sine børn en gave, er det vigtigt, at det fremgår enten af et gavebrev eller af en bankoverførsel. Hvis overførslen derimod er et lån, skal dette ligeledes fremgå deraf, ligesom der bør underskrives et gældsbrev, så det kan dokumenteres, at der er tale om et lån og ikke om en gave.

Står der intet om, hvorvidt overførslen er et lån eller en gave, så tolker skattemyndighederne det som en gave. Er det ikke tilfældet, vil det være parterne, som skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om et lån. Det kan være vanskeligt.

Er en overførsel større end det afgiftsfrie bundfradrag, og har man ikke indsendt en gaveanmeldelse rettidigt, så er der efterhånden en række straffedomme, hvor konsekvenserne bliver, at man ikke bare kommer til at efterbetale gaveafgiften med pålagte renter, men også kommer til at betale bøder. Det er derfor vigtigt, at man er tydelig om, hvad det er, der overføres fra forældre til børn, og at dette kan dokumenteres.

Fristen for at indsende en gaveanmeldelse er 1. maj i året efter, at den afgiftspligtige gave er givet.

Lejlighedsgaver

Lejlighedsgaver, som eksempelvis fødselsdagsgaver og julegaver, indregnes ikke i ovennævnte gavebeløb.

Gaver mellem søskende eller ubeslægtede

Gives der gaver mellem andre end i opad- eller nedadstigende linje, eksempelvis mellem søskende, så vil sådanne gaver være indkomstskattepligtige for modtageren. Indkomstskatten er væsentlig højere end gaveafgiften på 15%.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til afgiftsfrie gavebeløb?

Vores advokater står klar til at hjælpe

Udfyld felterne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her