Den 24. maj har Folketinget vedtaget et ændringsforslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Overordnet set indebærer ændringen, at unoterede ihændehaveraktier senest to uger efter erhvervelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system samtidig med, at overdrageren af de pågældende ihændehaveraktier får pligt til at lade sig afregistrere fra sammen IT-system.

Ihændehaveraktier

Kort fortalt er en ihændehaveraktie en aktie kendetegnet ved, at selve besiddelsen af aktien er beviset for ejerskabet/medejerskabet til et givet selskab.

Hidtil har ihændehaveraktionærer kunnet forblive anonyme overfor offentlige myndigheder, men fremadrettet vil offentlige myndigheder få mulighed for at søge efter ihændehaveraktionærerne i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Hvad skal oplyses/registreres?

Ihændehaveraktionæren/erhververen skal registrere sig med følgende oplysninger:

  1. Selskabet, hvori ihændehaveraktierne er erhvervet.
  2. Datoen for erhvervelsen.
  3. Antallet af erhvervede ihændehaveraktier og erhververens fulde navn, bopæl og CPR-nummer eller for virksomheders vedkommende navn, CVR-nummer og hjemsted

Den anførte oplysningspligt er ligeledes gældende for udenlandske statsborgere og udenlandske virksomheder, og såfremt de nævnte udlændinge ikke har CPR-nummer/CVR-nummer, er det et krav, at der skal være andre lignende identifikationsoplysninger registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Offentlighed

Erhvervsstyrelsens register over ihændehaveraktier vil alene være tilgængeligt for offentlige myndigheder,

og oplysningerne vil således ikke generelt være offentligt tilgængelige. Det betyder, at ihændehaveraktionærer fortsat vil være i stand til at forblive anonyme overfor selskabet og overfor omverdenen i øvrigt.

Undtagelser

I følgende tilfælde er der dog ikke oplysnings-/registreringspligt overfor Erhvervsstyrelsen:

  1. Pligt til registrering gælder ikke ihændehaveraktier i børsnoterede selskaber.
  2. Pligt til registrering gælder ikke aktieposter, der omfatter 5% eller mere af et selskabs samlede aktiekapital eller stemmerettigheder. Dette skyldes, at sådanne aktieposter i forvejen anmeldes til selskabet efter de allerede eksisterende regler i Selskabslovens § 55 (meddelelse om betydelige kapitalposter)

Baggrund for registreringspligten og ikrafttræden

Baggrunden for registreringspligten af unoterede ihændehaveraktier er at sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser på skatteområdet. Det er således i den forbindelse nødvendigt at gøre andre landes skattemyndigheder i stand til at udveksle oplysninger om selskabskonstruktioner og lignende.

Navneaktier/navnenoterede aktier vil til sammenligning på sigt få et elektroniskejerregisterhos Erhvervsstyrelsen, hvor oplysninger om navneaktier vil blive offentligt tilgængelige.

Det er overladt til Erhvervs- og Vækstministeren at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler om registrering af ihændehaveraktier, og Ministeren er tillige bemyndiget til at fastsatte en eventuel overgangsordning for registrering af de ihændehaveraktier, der besiddes på ikrafttrædelsestidspunktet.

 

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Book et gratis møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.