Et stift fik ikke medhold i en indsigelse, som stiftet havde fremsat med hjemmel i Planlovens § 29. stk. 3 mod et vindmølleprojekt placeret ca. 1,2 km fra en kirke. I en principiel afgørelse som Naturstyrelsen har truffet den 21. marts 2012 er det fastslået, i hvilket omfang et stift med hjemmel i Planlovens § 29 stk. 3 kan gøre indsigelse mod en kommunes forslag til lokalplan for et nyt vindmølleområde.

Problemstilling

En statslig myndighed kan ud fra Planlovens § 29 stk. 3 fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager. De "særlige hensyn" som et stift kan varetage i relation til kirker og deres omgivelser er beskrevet i loven om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Om denne lovs formål står der:
  
"§ 1. Denne lov har til formål
 
1) at virke til, at folkekirkens bygninger danne den bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter
 
2) at sørge for, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på folkekirkens kirkegårde og at disse fungerer som værdige og vel vedligeholdte begravelsespladser, og
 
3) at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegård."
 

De faktiske omstændigheder i sagen

Et stift har med hjemmel i Planlovens § 29 stk. 3 indsigelse mod en kommunes forslag til lokalplan for et nyt vindmølleprojekt, der var placeret ca. 1,2 km fra en kirke.

Indsigelsen fra stiftet var begrundet med, at de i vindmølleområdet planlagte 6 stk. 125 m høje vindmøller ville få en uacceptabel visuel påvirkning i forhold til kirken. Stiftet anførte bl.a., at:

"XX kirke ligger nord for projektområdet i et åbent landskab. Placeringen af de påtænkte vindmøller vil få en markant forstyrrende visuel effekt på oplevelsen af kirken."

På foranledning af stiftet forelå der i sagen bl.a. en udtalelse fra en kongelig bygningsinspektør, der bl.a. anførte: 

"Når man kommer ad Idskovvej fra nord mod syd, vil vindmøllerne stå bag eller ved siden af kirken (Voer Kirke (red.)) i flere situationer. Fra andre kirker er det kendt, at denne situation med en roterende og blinkende mølle placeret over taget på middelalderkirke er stærk ødelæggende for oplevelsen af kirken.

Ikke kun fra ind- og udgangen til kirken, men fra mange steder på kirkegården, vil de store møller være synlige og stærkt forstyrrende for oplevelsen af området omkring kirken og kirkegården. Hertil kommer at møllerne i mange situationer uden tvivl vil være forstyrrende for kirkegårdens fred."

Afgørelsen

Naturstyrelsen ophævede stiftets indsigelse. Kommunen kunne herefter arbejde videre med en endelig vedtagelse af lokalplanen.

 I sin afgørelse anførte Naturstyrelsen bl.a.

"I forhold til det aktuelle vindmølleprojekts påvirkning af de kulturværdier, der er knyttet til Voer kirke og dens kirkegård, finder Naturstyrelsen sammenfattende at disse ikke påvirkes i et omfang, der skal fører til, at vindmølleprojektet ikke kan gennemføres.

I forhold til vindmølleprojektets betydning for kirkegårdens værdighed som gravplads, og den fred der derfor må forventes at skulle være på kirkegården, finder Naturstyrelsen at vindmøllerne ikke vil påvirke disse forhold i uacceptabelt omfang. Beregningerne af støjbelastningen og af skyggekast viser, at støjen vil ligger under kravene for støjfølsomme områder (hvortil kirkegårde normal henregnes) og at skyggekast vil ligge væsentligt under de 10 timer som normalt anbefales som tålegrænse ved nabo-beboelser til vindmøller."

Opsummerende bemærkninger

Naturstyrelsens afgørelse er udtryk for, at et stifts hjemmel til at gøre indsigelser mod et planforslag er begrænset, idet en statslig myndighed kun kan gøre indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager.

Det falder ikke ind under de "særlige hensyn", som et stift skal varetage at gøre indsigelser mod vindmølleområde, placeret 1,2 km fra en kirke.

Naturstyrelsen har som følge deraf ophævet stiftets indsigelse.

Afgørelsen er udtryk for, at Naturstyrelsen har prioriteret, at hensynet til det samfundsmæssige ønske om udbygning af vindkraft skal veje tungere, end et ønske om at opretholde en kirke, som det eneste dominerende element i et landskab.

oo00oo

Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Søren Ehlert (seh@70151000.dk) eller advokat Anker Laden-Andersen (ala@70151000.dk).

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Book et gratis møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.