Højesterets dom af 6. maj

Højesterets dom af 6. maj 2011 vedrører adgangen til at søge sygedagpengeregres i arbejdsskadesager, hvor første fraværsdag ligger tidligere end 3. juli 2006.

Sygedagpengeloven blev pr. denne dato ændret, således at kommunerne blev afskåret fra sygedagpengeregres i arbejdsskadesager, hvor arbejdsgiveren i erstatningsmæssig henseende var ansvarlig for skaden. Forsikringsselskaberne påberåbte sig, at loven skulle medføre ophør af sygedagpengeregres også i allerede igangværende sager og standsede som følge heraf udbetalingerne fra 3. juli 2006 og fremefter.

En enig Højesteret slog den 6. maj 2011 fast, at lovændringen ikke finder anvendelse på sygeperioder, hvor første fraværsdag ligger før den 3. juli 2006. I disse tilfælde bevarer Kommunen således adgangen til regres ved arbejdsskader - også for den periode, der ligger efter den 3. juli 2006.

Dommen medfører, at der nu kan rettes krav om efterbetaling af sygedagpengeregres i sager, hvor arbejdsulykken indtraf tidligere end 3. juli 2006 - forudsat, at forældelsen er suspenderet. I denne sammenhæng er rentekravene naturligvis også af betydelig størrelse.

Vestre Landsretsdom af 15. april 2011

Den 15. april 2011 afsagde Vestre Landsret dom i en sag om kommunens tabsbegrænsningspligt. Advokat Birgitte Pedersen, som er en af HjulmandKaptains erfarne procedureadvokater, førte sagen på vegne af Aarhus Kommune

Sagen drejede sig hovedsageligt om, hvorvidt Kommunen kan miste retten til sygedagpengeregres i tilfælde, hvor sygedagpengeopfølgningen ikke har været optimal, og om manglende opfølgning i sagsbehandlingen kan sidestilles med manglende opfyldelse af kommunens tabsbegrænsningspligt.

Sagen blev vundet for Byretten, men tabt forLandsretten. Begrundelsen for Landsrettens resultat var dog alene manglende medicinsk årsagssammenhæng. Landsretten tog således desværre ikke stilling til spørgsmålet om kommunens sagsbehandlingstid, endsige tabsbegrænsningspligten.

Dommen kan herefter ikke tages til indtægt for, at manglende opfølgning kan medføre, at kommunen mister retten til at gøre sygedagpengeregres gældende.

Lovforslag om ændring af Erstatningsansvarsloven

Justitsministeriet udtrykte allerede i 2009 et ønske om at rette op på forskellen på den erstatning man kan få, når man pådrager sig en arbejdsskade, hvor der er en ansvarlig skadevolder i forhold til, hvis man pådrager sig en fritidsskade, hvor der er en ansvarlig skadevolder.

I februar 2010 sendte Justitsministeriet lovforslag om ændring af Erstatningsansvarsloven til høring. Formålet med lovændringen var at sikre, at:

"en person der af en ansvarlig skadevolder påføres en skade, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, i alle tilfælde - i overensstemmelse med den oprindelige forudsætning bag loven -skal kunne kræve lige så meget, som vedkommende i dag er berettiget til, hvis den samme skade påføres vedkommende i fritiden."

Justitsministeriet fremsatte 9. februar 2011 lovforslag L136 (om ændring af Erstatningsansvarsloven), der denne gang ikke blev sendt i høring, da man mente, at forslaget i det store hele havde været i høring året forinden.Dette lovforslag indeholdt imidlertid nye elementer i forhold til det oprindelige forslag, der havde været i høring året forinden.

Det nye lovforslag indebar bl.a. adgang for forsikringsselskaberne til at modregne allerede udbetalt erstatning i fremtidige erstatningsposter for erhvervsevnetab og ville give selskaberne hjemmel til at kræve tilbagebetaling af udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ændringen ville medføre, at kommunerne også kunne risikere, at allerede udbetalt sygedagpengeregres ville kunne kræves tilbagebetalt.

Dette protesterede flere parter over i form af bemærkninger til lovforslaget til Retsudvalget. HjulmandKaptain var en af de aktører, der afgav bemærkninger til Retsudvalget. Parternes protester gav resultat, idet Justitsministeriet herefter den 28. april 2011 fremsatte et nyt lovforslag, der tager højde for de i vores høringsskrivelse fremførte problemstillinger. Således udgik hjemmelen til modregning og tilbagebetaling af lovforslaget, ligesom en passus om skæringstidspunktet for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste blev præciseret, så det nu står klart, at der ikke er tilsigtet en ændring af skæringstidspunktet i forhold til tidligere.

Den pågældende passus ville have betydet en genindførsel af det 'stationærtidspunkt', der frem til juli 2002 ofte medførte meget korte perioder for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og dermed også sygedagpengeregres.

Lovforslaget opfylder i sin nuværende form den erklærede hensigt og ændrer herefter ikke kommunernes adgang til sygedagpengeregres. Forslaget afventer nu udvalgsbehandlingens afslutning og forventes vedtaget i sin nye form 1. juni 2011.

"Aarhus-modellen"

Som bekendt står HjulmandKaptain for al sagsbehandling i forbindelse med sygedagpengeregres i Aarhus Kommune.Modellen indebærer, at Kommunen videresender alle sygedagpengeanmodninger til behandling hos HjulmandKaptain, der gennemgår anmodningerne og tager den nødvendige kontakt til sygemeldte borgere.

Vi har indtryk af, at alle potentielle sager bliver opdaget igennem dette efterhånden meget fintmaskede filter. Dette medfører, at der kontinuerligt indhentes regresbeløb svarende til, hvad der efter vores opfattelse er rimeligt at forvente i indtægter, nemlig 50-60 kr. pr. indbygger.

Modellen fungerer således efter planen og har allerede inspireret flere kommuner til at kontakte HjulmandKaptain med henblik på drøftelser om samarbejde efter lignende modeller.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Book et gratis møde i dag

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt for at aftale et uforpligtende møde.