Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64, hvorved adgangen til at omstøde gaver, der er givet af skyldneren til dennes nærstående, udvides. Ændringen af omstødelsesreglen i konkurslovens § 64 skal forhindre, at skyldner kan bringe sine aktiver i kreditorly hos sine nærstående og navnlig sætte en stopper for den såkaldte ”konefinte”.

Udvidelse af omstødelsesmuligheden i konkurslovens § 64 er en konsekvens af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Når lov om ægtefællers økonomiske forhold træder i kraft den 1. januar 2018, skal gaver mellem ægtefæller ikke længere overdrages ved ægtepagt for at opnå gyldighed. Efter den 1. januar 2018 kan ægtefæller altså frit yde hinanden gaver uden formkravet om ægtepagt. De gaver, der er givet inden 1. januar 2018 uden ægtepagt, bliver dog også gyldige efter ikrafttrædelsesdatoen.

Denne udvidede adgang til at ægtefæller frit kan yde hinanden gaver, modsvares af ændringen i konkurslovens § 64.

Konkurslovens § 64 udvides på 3 væsentlige punkter:

Solvensbeviset skærpes
I henhold til den nugældende § 64 i konkursloven kan gaver til skyldnerens nærstående, der er fuldbyrdet inden for 2 år før fristdagen, omstødes, medmindre gavemodtageren godtgør, at skyldneren hverken var eller ved gaveoverdragelsen blev insolvent.

Fremover skal gavemodtageren tillige godtgøre, at skyldneren utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser efter gaveoverdragelsen.

Ændringen af konkurslovens § 64 medfører således et strengere beviskrav for gavemodtageren til at godtgøre skyldnerens fortsatte solvens efter gaveoverdragelsen.

Omstødelsesfristen fjernes i forhold til overdragelse af særligt værdifulde aktiver
Omstødelsesfristen på 2 år bliver fjernet i forhold til gaver, der stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor gaven blev givet.

Efter lovændringens ikrafttrædelse vil overdragelse af særligt værdifulde aktiver til skyldnerens nærstående derfor i højere grad kunne omstødes.

Ovennævnte skærpede solvensbevis kommer også til at gælde i forhold til overdragelse af særligt værdifulde aktiver.

Denne regel indsættes med det primære formål at forhindre den såkaldte konefinte, hvor skyldneren forud for konkursen har overført større aktiver til sin ægtefælle med det formål at skjule aktiverne for sine kreditorer.

Løbende betalinger er også gaver
Ændringen af konkurslovens § 64 kommer også til at betyde, at der kan ske omstødelse af løbende betalinger til eller for en ægtefælle eller samlever.

Omstødelse efter den nye regel kan ske i tilfælde, hvor skyldneren løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever, end hvad der var rimelige bidrag til familiens forsørgelse. Reglen skal også forhindre, at aktiver på anden måde flyttes over til skyldnerens ægtefælle eller samlever, f.eks. ved at skyldneren betaler alle udgifter, mens ægtefællen eller samleveren sparer hele sin indtægt op.

Der fastsættes ingen omstødelsesfrist for de omfattede løbende betalinger.

Kontakt

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til ændringer i konkursloven?

Vores advokater kan give dig svar

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.