Ordbog

Her kan du finde forklaringer på nogle af de mest almindelige juridiske ord og begreber.

A

Afståelsesret:
En lejer har ret til at lade en anden lejer fortsætte lejemålet og overtage forpligtelserne ift udlejer. Det er vigtigt i erhvervslejemål hvor man f. eks. driver en detailbutik på en gågade. En sådan butik kan være svær at sælge hvis en køber ikke kan overtage lejemålet uden at genforhandle med udlejer.

 

B

Betalingspåkrav:
Et betalingspåkrav er en bestemt blanket vi kan bruge, når vi sender din sag i Retten. Når vi sender et betalingspåkrav af sted svarer det til, at vi stævner en skyldner for at du kan få en dom. Betalingspåkravet kan bruges i sager, hvor skyldner ikke har protesteret imod kravet, og hvor kravet højst udgør 50.000 kr. Det gode ved betalingspåkrav er, at når vi sender sagen af sted til Fogedretten bliver den behandlet hurtigere, da sagen automatisk sendes i Fogedretten når der kommer dom.

BBR-ejermeddelelse:
Landsdækkende register med data om bygninger/boliger.Føres i den enkelte kommune. Indeholder oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs - og tagdækningsmateraiel.Skal afspejle de faktiske forhold, det vil sige også forhold, der evt. ikke er lovlige. Det er den enkelte boligejer, der har pligt til at sørge for, at oplysningerne er korrekteEt vigtigt dokument ved køb af bolig.

Bindende svar:
Man kan spørge SKAT om, hvilken konsekvens det vil have skat-temæssigt, at man eksempelvis sælger et aktiv, aftaler bestem-te vilkår i sin lønaftale eller lignende. Svaret derpå er bindende for SKAT som udgangspunkt i 5 år. Perioden kan godt nedsættes af SKAT.

 

C

Culpa/culpøs handling:
En anden person har udført eller undladt en handling, som har medført at du har et erstatningskrav du kan rette mod den pågældende skadevolder.

 

D

Differencekrav:
Forskellen mellem den erstatning der udmåles efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven.

Dawn raid:
Et kontrolbesøg Konkurrencemyndighederne gennemfører uvarslet hos en eller flere virksomheder med henblik på at få afklaret en mistanke om overtrædelser af konkurrencelovgivningen.

 

E

Energimærke:
Lovpligtigt ved salg af en bolig. Udfærdiges af en energikonsulent. Indeholder oplysning om energiforbruget (varme, el , vand) i ejendommen. Derudover fremsættes forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om reduktion af energiforbruget.

 

F

Fogedforbud:
Et fogedforbud er et forbud mod en bestemt handling, der nedlægges via fogedretten. Det kan eksempelvis være forbud mod brug af navn, logo, design eller patent, hvortil en anden har rettighederne.

Frivilligt forlig:
Vi forsøger som det første, når vi får en sag ind, at få modparten til at indgå et frivilligt forlig. Et frivilligt forlig er en aftale indgået mellem dig som kreditor og skyldneren, hvori det fremgår hvor meget der skyl-des, og hvilken afdragsordning, der er indgået. Et frivilligt forlig kan sendes direkte i Fogedretten, og du behøver derfor ikke have en dom over skyldneren. En sag kan fremmes en del hurtigere hvis skyldneren vil underskrive et frivilligt forlig.

 

G

Generationsskifte:
At overdrageaktiver fra den ældre generation til den yngre generation. Der kan være tale om små som store aktiver.

 

H

Hovedforhandling:
Den forhandling der finder sted, når vi mødes i retten.

Huslejenævnet:
I stort set alle landets kommuner er der nu et huslejenævn. Huslejenævnet er ofte første instans for at afgøre uenigheder mellem lejer og udlejer i et boliglejemål og kommer ind i processen før domstolene.

Hæftelse:
Et spørgsmål om, med hvor stort et beløb og med hvilke midler selskabets ejere hæfter for virksomhedens gæld. I interessentskaber hæfter ejerne med såvel selskabets formue som med ejernes personlige formue. I anpartsselskaber og aktieselskaber er hæftelsen for virksomhedens gæld begrænset til selskabets formue, hvorfor ejeren ikke hæfter med sin personlige formue i anpartsselskaber og aktieselskaber.

 

I

Insolvens:
En person eller virksomheds manglende evne til at betale sine kreditorer.

 

K

Kartel:
Et kartel er en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen. Aftalerne i karteller drejer sig typisk om Priser Begrænsninger af produktionen Markedsdeling eller Samordning af tilbud.

Konkursdekret:
Afgørelse om at en person/virksomhed erklæres konkurs.

Kurator:
Bestyreren af et konkursbo. Typisk en advokat. Kurator udpeges af skifteretten i forbindelse med at en person eller virksomhed erklæres konkurs.

 

L

Licens:
En licens er en aftalt ret til at udnytte en andens rettighed, f.eks. et patent, et design eller et va-remærke.

 

N

Nettoprisindeks:
I en del erhvervslejemål er det fastlagt at lejens størrelse mere eller mindre skal afspejle udviklingen i nettoprisindekset. Det er logisk idet udlejerens udgifter på lejemålet ofte også vil følge dette indeks, da indekset afspejler prisudviklingen i samfundet. Og lejerens øvrige udgifter og indtægter vil ofte også afspejle indekset.

 

O

Objektivt ansvar:
Lovgivningen bestemmer at du kan få erstatning selvom modparten ikke har gjort noget forkert og endda hvis du selv er skyld i skaden.

Omstrukturering:
En ændring af ejerstrukturen typisk indenfor ejerskab til selskaber.

Opsparet overskud:
Selvstændige erhvervsdrivende kan anvende virksomhedsskat-teordningen og den del af overskuddet af virksomheden, som man ikke hæver ud til privatforbrug, kan man beskatte foreløbig med 25%. Den dag man hæver pengene ud af virksomheden til privat forbrug, beskatter man forskellen mellem 25% og den skatteprocent man i øvrigt betaler i det år, hvor man hæver pengene.

 

P

Part:
Part i sagen, dvs den der anlægger sagen, eller den sagen bliver anlagt imod.

Patent:
Et patent er en eneret til at udnytte en opfindelse erhvervsmæssigt.

 

R

Renter:
Hvis du har en krav mod en skyldner, kan du kræve renter af beløbet. Når renterne skal beregnes er det vigtigt at skelne mellem om skyldneren er en forbruger (privatperson) eller en erhvervsdrivende (firma).

Hvis der er tale om, at skyldner er en forbruger kan der kun kræves procesrente. Procesrenten er skiftende, men på nuværende tidspunkt svare den til Nationalbankens udlånsrente + 7 %. Der kan tidligst kræves renter fra den dag, hvor regningen skulle være betalt, hvis datoen var aftalt på forhånd. Hvis der ikke er aftalt nogen betalingsdato, kan der beregnes renter 30 dage efter fakturadatoen.

Hvis der er tale om erhvervsdrivende, kan der individuelt aftales rente. Hvis der ikke er aftalt nogen rente, og der ikke er kutyme for en bestemt rente i branchen, kan der udelukkende kræves procesrente. Ved erhvervsdrivende kan datoen for renteberegningen også aftales indbyrdes. Hvis der ikke er aftalt en rentesats, kan der kun kræves procesrente.

Renter beregnes af hovedstolen, og bliver ved med at løbe indtil betaling sker.

Royalty:
Royalty er betaling for ret til at udnytte (licens) en andens rettighed, f.eks. et patent, et design eller et varemærke.

 

S

Sambeskatning:
At man beskatter flere selskabers overskud under et og at man eksempelvis, hvis et selskab har underskud kan bruge det til modregning, således at den samlede skat bliver mindre for sel-skaberne. Selskaberne skal være "i familie" med hinanden, således at der er mere end 50% ejerskab.

Selskabskapital:
Den del af selskabets kapital der er bunden og dermed ikke kan anvendes til uddeling mellem ejerne af selskabet. For anpartsselskaber skal der mindst være en bunden kapital i selskabet på 80.000 kr., mens aktieselskaber skal have en bunden kapital på mindst 500.000 kr. For såvel anparts- som aktie-selskaber har stifteren af selskabet mulighed for under visse betingelser at undlade at indbetale hele selskabskapitalen ved stiftelsen. Den ikke indbetalte del af kapitalen skal stifteren af selskabet indbetale, når dette forlanges af selskabets bestyrelse eller direktion.

 

Servitut:
En bestemmelse, der i en eller anden form, begrænser brugen af en ejendom eller grund. Kaldes ofte en deklaration.Kan f.eks. betyde, at man som ejer må acceptere, at der er vejret for andre over ens grund, eller at ens hegn ikke må være over en vis højde, eller at der skal ligge en kommunal kloakledning over ens grund. Skal tinglyses på ejendommen og fremgår således af tingbogen. Det er den enkelte ejer selv, der kan pålægge ejendommen en servitut.

Stævning:
Det første processkrift, hvor sagen bliver anlagt.

Stævning i forbindelse med inkasso:
En stævning bruges til at anlægge en sag ved Retten. Stævningen er en mere udførlig end betalingspåkravet, og den bruges derfor i sager hvor kravet er større end 50.000 kr. eller hvor skyldner protesterer mod kravet. Stævningen er ligesom betalingspåkravet første skridt i mod en dom. Stævninger har en lidt længere behandlingstid, da en dom ikke sendes direkte i Fogedretten, men i stedet for tilbage til os. Vi vil efterfølgende selv sende sagen til Fogedretten, så der kan aftales et fogedmøde med skyldner.

Svie og smerte:
En godtgørelse du får, hvis du er sygemeldt som følge af en ulykke, hvor der er en ansvarlig skadevolder.

 

T

Tegningsregel:
Ud fra selskabets tegningsregel afgøres det, hvornår selskabets bliver forpligtet ved aftaler, der indgås på selskabets vegne af medlemmerne af selskabets direktion og bestyrelse. Tegningsregler benyttes således , hvis medlemmer af selskabets direktion eller bestyrelse skal indgå en aftale på selskabets vegne, eksempelvis optage et lån i banken, købe en fast ejendom eller indgå en aftale med en anden erhvervsdrivende.

Tvangsauktion:
Tvangsauktion betyder, at en genstand som du ejer bliver solgt af fogeden fordi der er en gæld, som du ikke har betalt. Tvangsauktion kan vedrører løsøre, men er oftest over en fast ejendom. Tvangsauktionen holdes efter anmodning fra en panthaver i ejendommen, typisk en kreditforening, fordi man ikke har betalt forfaldne ydelser til kreditforeningen. Salget af ejendommen eller eventuelt løsøret påvirker ikke ejerens øvrige aktiver, og ejeren skylder stadig pengene til de panthavere, som ikke får dækket deres pant i forbindelse med tvangsauktionen.

 

V

Varemærke:
Et varemærke kan være alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk. Et varemærke kan f.eks. være ord, slogans, firmanavne, bogstaver, tal, figurer, varens form, udstyr eller emballage.

Vidner:
Udeforstående, som bliver indkaldt til at afgive forklaring under hovedforhandling.

Skal vi ringe dig op?Request a call

Klik herClick here

    Acceptér cookies

    Cookie Politik

    Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

    Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

    Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.