Nyheder

Vis nyheder om:
 

Lovlige Kapitalejerlån

 14/07/2016
Erhvervsstyrelsen har den 6. juli 2016 sendt et lovforslag til ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven i høring. Lovforslaget lægger blandt andet op til, at der kan yde lovlige kapitalejerlån på visse betingelser. Læs hele artiklen >>

Stop for opkrævning af pbs-gebyrer hos boliglejere

 11/07/2016
Boligretten og Vestre Landsret havde ellers tidligere godkendt, at udlejere var berettiget til kræve PBS-gebyr betalt som et tillæg til lejen, blot dette var aftalt i eksempelvis lejekontrakten. Læs hele artiklen >>

Annoncør kan ikke holdes ansvarlig for andres brug af dennes annonce på internettet

 07/07/2016
Selvom en annonce, der sammenkæder en tidligere Mercedes-Benz forhandler med det kendte varemærke, kan tilskrives forhandleren som annoncør, er forhandleren ikke ansvarlig for andre erhvervsdrivendes deling og gengivelse af annoncen på internettet, da sådanne handlinger må anses for at være uden for forhandlerens kontrol. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain flytter til Østre Havnegade 12 i Aalborg

 30/06/2016
Mandag den 15. august 2016 Læs hele artiklen >>

Danske kvægslagterier vinder principiel sag mod staten

 27/06/2016
De danske kvægslagterier kan kræve millioner af kroner tilbage i ulovligt opkrævede gebyrer. Læs hele artiklen >>

Hvornår er gaver til offentligt ansatte bestikkelse?

 27/06/2016
For nylig rejste anklagemyndigheden sag mod 40 offentligt ansatte for bestikkelse i form af modtagelse af gaver fra en it-leverandør. Flere myndigheder har rettet henvendelse til HjulmandKaptain og spurgt til reglerne. Læs hele artiklen >>

Husk at få lavet vedligeholdelsesplanen senest 1. juli

 16/06/2016
Med ændringen af lejelovgivning kom der en ny paragraf i Boligreguleringslovens § 18 a. Læs hele artiklen >>

Ændringer i Planloven, juni 2016

 16/06/2016
Efter lange forhandlinger er der nu indgået forlig om revision af Planloven. De konkrete ændringer ken-des først, når lovforslag er vedtaget, men på grundlag af aftaleteksten kan ændringerne sammenfattes således Læs hele artiklen >>

Persondata - 25. maj 2018 skal du være klar

 17/05/2016
Så er der endelig kommet en skæringsdato, nemlig d. 25. maj 2018. Fra og med dette tidspunkt vil der kunne gives store bøder til private virksomheder, hvis reglerne i den netop offentliggjorte persondataforordning ikke overholdes. Offentlige myndigheder går dog formentlig fri for bøder Læs hele artiklen >>

Tysk monopolordning på sportsvæddemål strider mod EU-retten

 11/05/2016
Tysklands regler om monopol på sportsvæddemål er erklæret uforeneligt med retssikkerhedsprincippet og princippet om fri udveksling af tjenesteydelser. Dermed strider det imod EU-retten. Læs hele artiklen >>

Mulighed for at forhindre ulovlige registreringer i Erhvervsstyrelsen

 02/05/2016
I de seneste tid har der i pressen været skrevet om aktie- og anpartsselskaber, hvor uvedkommende (ulovligt) har registreret direktører og bestyrelsesmedlemmer, som herefter har misbrugt denne registrering til at bedrage selskaberne. Det skal understreges, at det er ulovligt at foretage en sådan registrering, lige som det efterfølgende misbrug er ulovligt. Begge dele kan medføre strafferetlige konsekvenser. Læs hele artiklen >>

EU vedtager persondataforordning

 18/04/2016
Europa-Parlamentet vedtog torsdag d. 14. april 2016 persondataforordningen, som har været undervejs i nogle år. Forordningen vil gælde fra medio maj 2018 i hele EU og får afgørende indflydelse på både virksomheders og offentlige myndigheders håndtering af personoplysninger. Ikke mindst fordi manglende overholdelse kan medføre betydelige bøder. Læs hele artiklen >>

Myndigheder skal vejlede efter borgerens behov

 12/04/2016
Ombudsmanden har netop udtalt, at særligt udsatte personer skal have grundigere hjælp Læs hele artiklen >>

Coca-Cola taber colaflasken

 31/03/2016
Coca-Cola kan ikke registrere en flaskeform uden riller som et tredimensionelt varemærke, fordi den ansøgte flaskeform ligner de fleste andre flasker på markedet og dermed mangler særpræg Læs hele artiklen >>

Skal Kommunerne tilbagebetale deltagerbetalinger?

 30/03/2016
En række kommuner har de seneste år tilbudt beboere i botilbud, at de kunne komme på ferie- og weekendophold mod betaling. Dette er nu erklæret ulovligt og kommunerne skal tilbagebetale opkrævningerne Læs hele artiklen >>

Er en driftsleder funktionær?

 17/03/2016
HjulmandKaptain vandt sag, som angik spørgsmålet om, hvorvidt en driftsleder i et landbrug er funktionær. Læs hele artiklen >>

Manglende opfyldelse af stop-loss-klausul gør bank ansvarlig for erstatning

 17/03/2016
Den 15. januar 2015, kl. 10.30, meddelte den schweiziske nationalbank, at den opgav loftet for kursen på CHF over for euroen, som havde været opretholdt siden 2011. Meddelelsen medførte, at kursen på CHF steg kraftigt på ganske kort tid. Dette indebar, at mange bankkunder, der havde optaget valutalån i schweizerfranc, led store kurstab. Læs hele artiklen >>

Danske slagtermestre vinder vigtig principiel sag ved EU-domstolen

 17/03/2016
Advokat Hans Sønderby Christensen udtaler, at det er hans største sejr nogensinde. Det har stor betydning for erhvervet, og denne dom vil få konsekvens for langt flere udgifter end den her aktuelle sag, idet den vil få vidtrækkende konse-kvenser for andre afgiftstyper, der også bliver opkrævet, hvor der sker fejlfortolkning af EU's forordninger. Læs hele artiklen >>

Arbejdsgiver får erstatning for medarbejderes flyforsinkelser

 14/03/2016
Luftfartsselskab erstatningsansvarlig for de yderligere omkostninger, som en arbejdsgiver måtte afholde som følge af forsinkelse på to ansattes flyvninger i forbindelse med en tjenesterejse Læs hele artiklen >>

SAS slipper for millionbøde

 09/03/2016
Selvmodsigelse hos Kommissionen forhindrede virksomhedernes ret til forsvar og Rettens mulighed for efterprøvelse af Kommissionens beslutning Læs hele artiklen >>

Personskade opstået i fritiden anerkendes som arbejdsskader

 07/03/2016
En stor del ulykker i fritiden bliver aldrig anmeldt, og skadelidte går glip af store erstatninger Læs hele artiklen >>

Entreprenørgarantier

 22/02/2016
En entreprenørs sikkerhedsstillelse over for bygherren i medfør af AB 92 § 6 rejser en del spørgsmål, herunder hvad der skal ske med en sådan entreprenørgaranti ved ophævelse af entrepriseaftalen. Denne artikel vil redegøre for retsstillingen vedrørende entreprenørens sikkerhedsstillelse generelt og påpege, hvilke særlige problemstillinger man som både entreprenør og bygherre skal være opmærksom på ved indgåelsen af en entrepriseaftale Læs hele artiklen >>

Overgødskning, straf og krydsoverensstemmelse

 22/02/2016
Vestre Landsret afsagde i december 2015 en dom om straf for overgødskning, der også har vidtrækkende konsekvenser i forhold til krydsoverensstemmelse Læs hele artiklen >>

Hirtshals Havn fik medhold i principsag

 22/02/2016
Nord Energi skal betale regningen for at sikre el-ledningerne i forbindelse med havnens nybyggeri. Det har Landsretten nu slået fast Læs hele artiklen >>

Vandrammedirektivet

 17/02/2016
EU domstolen har i en sag fra Bremen området (sag C-461/13) afgivet udtalelser om fortolkning af EU’s vandrammedirektiv. Domstolen fandt, at de af medlemsstaterne fastsatte miljømål var bindende for medlemsstaterne, når projekter skal godkendes eller afvises. Som følge må der derfor ikke gives tilladelse til enkeltprojekter, der forringer tilstanden i et vandområde Læs hele artiklen >>

2016 planloven ophævelse af lokalplan

 11/02/2016
Natur- og MIljøklagenævnet har netop truffet afgørelse om ophævelse af lokalplan for et område i Kregme i Halsnæs Kommune. Lokalplanen havde til formål at gøre det muligt at opføre dagligvarebutik-ker op til 1.000 m2 og øvrige butikker og servicefunktioner op til 500 m2. Ophævelsen begrundes med, at lokalplanen er i strid med Planlovens § 5 n stk. 1 nr. 2, og at planen ikke indeholder en angivelse af det maksimale bruttoetageareal pr. butik. Læs hele artiklen >>

Domstolen underkender græsk registreringsafgift som eu-stridig

 09/02/2016
Græsk registreringsafgift var toldlignende og derfor ulovlig, fordi den blev pålagt ved import og ikke tilbagebetalt ved eksport Læs hele artiklen >>

Dom om mangelfuld rådgivning i forbindelse med indgåelse af en renteswapaftale

 05/02/2016
Vestre Landsret har den 19. november 2015 afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en andelsboligforening ("A/B") var bundet af en renteswapaftate indgået med en bank, herunder om bankens rådgivning var mangelfuld. Læs hele artiklen >>

Medlemsstater skal spørge EU-Domstolen til råds

 27/01/2016
Medlemsstater kan blive erstatningsansvarlig for ikke at spørge EU-Domstolen til råds. Portugal dømt for at landets højesteret ikke spurgte EU-Domstolen til råds. Læs hele artiklen >>

Gratis Retshjælp

 25/01/2016
Hos os er et godt råd gratis! Hver tirsdag mellem kl. 14 og 16 kan du komme forbi vores kontor i RANDERS, Normansvej 1, og få en GRATIS VURDERING af din skade. Det samme gælder for dig, der bor nær FREDERIKSHAVN. Her kan du få gratis rådgivning på vores kontor, Havnepladsen 7, torsdage mellem kl. 14 og 16. Læs hele artiklen >>

Embedsmænd har ret og pligt til deres faglige vurderinger

 22/01/2016
Ansatte har pligt til at fremføre relevant faglig viden internt og må ikke presses til at give rådgivning, der ikke bygger på korrekt faglig viden. Læs hele artiklen >>

Ny Højesterets kendelse om, hvad der er pligtig pengeydelse ...

 20/01/2016
Højesteret har endnu engang haft lejlighed til at tage stilling til, hvad en udlejer kan medtage som pligtig pengeydelse, hvornår påkravet kan sendes, og hvorledes fristen for betaling (ikke) bør formuleres. Læs hele artiklen >>

Ny Bekendtgørelse og vejledning om vedligeholdelsesplaner

 20/01/2016
Ændringen af lejelovgivningen og de nye regler om udarbejdelse af 10 årige vedligeholdelsesplaner i de store omkostningsbestemte ejendomme blev vedtaget til ikrafttræden den 1. juli 2015. Læs hele artiklen >>

Voldsramte ansatte svigtes igen

 18/01/2016
Myndighederne svigter personer, der rammes af vold på arbejdspladsen, ved at fastholde krav om politianmeldelse som forudsætning for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det mener advokat og juridisk ekspert i erstatningsret Marianne Fruensgaard fra advokatfirmaet HjulmandKaptain. Ny vejledning fra Arbejdstilsynet er ifølge advokaten ”misvisende og utilstrækkelig”. Læs hele artiklen >>

Uegnet byggemateriale

 12/01/2016
Entreprenør erstatningsansvarlig som følge af anvendelse af uegnet byggemateriale, til trods for bygherreleverance Læs hele artiklen >>

Myndigheder skal være åbne om deres fejl

 08/01/2016
Det er et krav til offentlige myndigheder, at de ikke skjuler fejl eller prøver at dække over deres fejl. Læs hele artiklen >>

For lange ventetider på erstatningssager

 17/12/2015
Ventetiden på en erstatning for erhvervsevnetab i forbindelse med arbejdsulykker fortsætter med at stige Læs hele artiklen >>

Nye regler om ansættelsesklausuler

 15/12/2015
Folketinget vedtog den 10. december 2015 et lovforslag, der samler og strammer reglerne for, hvornår og under hvilke betingelser en arbejdsgiver og en medarbejder kan indgå aftale om en konkurrence-, kunde- eller jobklausul. Læs hele artiklen >>

HUSK - ophævelse af aldersgrænsen på 70 år

 15/12/2015
Forskelsbehandlingsloven er ændret. Muligheden for at afskedige en medarbejder på grund af, at vedkommende er fyldt 70 år, afskaffes. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2016. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain hjælper udsatte familier

 11/12/2015
både med hjælp til indsamling og med et kontantbeløb Læs hele artiklen >>

Ny EU-dom understreger virksomheders rettigheder

 10/12/2015
DOMSTOLEN i svensk sag: EU’s charter om grundlæggende rettigheder beskytter i alle spørgsmål, hvor en virksomheds eller borgers EU-rettigheder er berørt. Svensk og dansk fortolkning af chartrets anvendelsesområde underkendt af EU-Domstolen. Læs hele artiklen >>

Skal du bytte Julegaver?

 09/12/2015
Køb i fysiske butikker, returret, levering af pakker og fjernkøb på internettet. Få et overblik over reglerne her. Læs hele artiklen >>

Ny grøn boligjobordning fra 1. januar 2016

 09/12/2015
Regeringen indgik sammen med SF, De Konservative, Dansk Folkeparti og Alternativet i juni 2015 en aftale omkring en ny og grønnere boligjobordning fra 2015-2017. Private kan fortsat få skattefradrag for udgifter til istandsættelse og hjælp i hjemmet, men ordningen har fået en grønnere profil. Læs hele artiklen >>

Nye standardvilkår i speditørbranchen - NSAB 2015

 08/12/2015
Med virkning fra den 1. januar 2016 afløses NSAB 2000 af NSAB 2015. Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB) er blevet gennemgået og opdateret, så standardvilkårene afspejler branchens udvikling. Det har medført en række ændringer i standardvilkårene. Læs hele artiklen >>

Ny fokus på offentligt ansattes pligter

 04/12/2015
Både Finansministeriet og det såkaldte Bo Smith-udvalg har fremhævet de væsentligste forpligtelser, som offentligt ansatte har. Læs hele artiklen >>

EU blåstempler punktafgift på flasker

 02/12/2015
EU-Domstolen har taget stilling til princippet om varernes frie bevægelighed og forbuddet mod diskriminerende afgifter i en ny sag fra 12. november mellem anklagemyndigheden i Finland og en erhvervsvirksomhed i Estland, som følte sig hindret og diskrimineret i forsøget på at sælge alkohol til personer med bopæl i Finland. Læs hele artiklen >>

Velkommen til tre nye partnere i HjulmandKaptain

 26/11/2015
Advokatfirmaet HjulmandKaptain udvider partnerkredsen. Der er tale om tre af virksomhedens nuværende associerede partnere, som nu overgår til medejerskab. Læs hele artiklen >>

Første danske udbudslov vedtaget

 19/11/2015
Folketinget har vedtaget den første danske udbudslov i dag, den 19. november 2015 Læs hele artiklen >>

Formueskattekursen genindføres ikke

 19/11/2015
Selvom Regeringen tidligere har varslet, at formueskattekursen skal genindføres, så bliver det ikke tilfældet. Læs hele artiklen >>

EU-folkeafstemning: Det skal vi stemme om

 12/11/2015
EU-folkeafstemningen den 3. december handler om, hvorvidt Danmark skal omdanne det nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning. Mere konkret handler EU-folkeafstemningen om, at hvorvidt Danmark skal tilslutte sig 22 konkrete retsakter inden for det politimæssige og strafferetlige samarbejde samt det civilretlige samarbejde. Retsakter vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring er ikke omfattet af EU-folkeafstemningen, hvilke således forbliver omfattet af det danske retsforbehold. Læs hele artiklen >>

Muslimsk kvinde tvunget til at smage på svinekød

 11/11/2015
Vestre Landsret har i en nyligt afsagt dom fastslået, at det er i strid med forskelsbehandlingsloven at kræve, at en person i forbindelse med sin uddannelse skal smage på mad med svinekød, hvis dette af religiøse årsager ikke ønskes. Læs hele artiklen >>

Ledelsesmedlemmerne i erhvervsvirksomheder bør tage sig i agt

 06/11/2015
Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014. Siden reglernes ikrafttræden er lidt over 100 afgørelser om konkurskarantæne blevet offentliggjort, hvoraf størstedelen af afgørelserne er truffet af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Det samlede antal sager om konkurskarantæne opgøres ikke for landets øvrige retskredse, hvorfor ovennævnte karantænesager alene udgør en brøkdel af det samlede antal karantænesager på landsplan. Frifindelsesraten i karantænesagerne er lav, idet alene 13 af de offentliggjorte afgørelser frifinder det pågældende ledelsesmedlem for konkurskarantæne. Læs hele artiklen >>

Bombe under kommunernes håndtering af førtidspension

 04/11/2015
Ankestyrelsen har tabt en principiel pensionssag. Advokat Marianne Fruensgaard fra HjulmandKaptain førte sagen for borgeren. Læs hele artiklen >>

Nye lovforslag på vej, der gør generationsskifter billigere

 26/10/2015
Særligt 2 nye lovforslag er varslet med henblik på at lempe generationsskifter. Det drejer sig om genindførelsen af muligheden for at anvende formueskattekursen og om at skabe mulighed for at overdrage en virksomhed til fondseje uden at det udløser beskatning af fortjenester på virksomhedens aktiver Læs hele artiklen >>

H&M fik klask med håndtasken

 23/10/2015
Yves Saint Laurent vinder over Hennes & Mauritz ved Retten i EU – efter årelang strid om retten til registreret EF-design Læs hele artiklen >>

Kommune må ikke stille gratis Wi-Fi til rådighed for virksomheder og gæster

 23/10/2015
Kommune måtte ikke stille gratis Wi-Fi til rådighed for virksomheder og gæster i nationalt center for udvikling af energieffektiv belysning, da dette ikke var hjemlet i kommunalfuldmagten. Læs hele artiklen >>

Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager

 22/10/2015
Justitsministeriet har d. 7. oktober 2015 fremsat lovforslag nr. 22 med forslag om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.). Lovforslaget medfører en væsentlig praktisk ændring i måden at føre retssager på, idet borgerlige retssager som hovedregel vil blive forberedt på en digital sagsdatabase. Reglerne træder forventeligt gradvis i kraft fra 1. januar 2016. Læs hele artiklen >>

Ny vejledning om årsløn

 13/10/2015
Arbejdsskadestyrelsen er kommet med en ny vejledning om fastsættelse af årsløn. Læs hele artiklen >>

Uforudsete fejl giver kompensation

 07/10/2015
Flyselskaber har pligt til at betale kompensation til flypassagerer, selv hvis en flyafgang forsinkes eller aflyses på grund af uforudsete tekniske fejl. Det fastslår en ny dom fra EU-Domstolen. Læs hele artiklen >>

Transporter mellem bopæl, første og sidste kunde på dagen tæller med i arbejdstiden

 30/09/2015
Transporter foretaget af arbejdstagere uden fast eller sædvanligt arbejdssted mellem deres bopæl og den første og sidste kunde som arbejdsgiveren har anvist på dagen, udgør arbejdstid. At udelukke disse transporter fra arbejdstiden ville være i strid med formålet om at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, der forfølges af EU-retten, fastslår EU-Domstolen i en ny dom fra 10. september. Læs hele artiklen >>

Mere om MGO

 24/09/2015
MGO–plader har siden 2010 været anvendt som vindspærreplader i mange danske nybyggerier og renoveringer. Det har vist sig, at MGO–pladerne som produkt har alvorlige uhensigtsmæssige egenskaber, herunder problemer med opfugtning, samt dertil knyttede følgeskader i form af råd og svamp på øvrige bygningsdele. Læs hele artiklen >>

Har du MGO-plader i dit hus?

 14/09/2015
Der har i pressen været omtale af problemer med de såkaldte MGO-plader, som er anvendt som indvendig facadebeklædning i en række ejendomme Læs hele artiklen >>

Danske landmænd kan have krav på mere landbrugsstøtte fra EU

 02/09/2015
Danske landmænd kan være berettiget til landbrugsstøtte for arealer, der anvendes til andet end landbrugsaktiviteter. Sådan lyder det i en ny dom fra EU-Domstolen. Læs hele artiklen >>

Få støtte til projektudvikling og byfornyelsesprojekter

 02/09/2015
KAN DINE ejendomme, grunde og arealer måske omdannes til nye spændende boliger, f.eks. til unge, og/eller flygtninge, m.m. Læs hele artiklen >>

Kan fortielse af tidligere sygdomme give krav på annullering af ansættelsesforholdet

 24/08/2015
Højesteret har anerkendt annullering af et ansættelsestilbud til en medarbejder, som ikke havde informeret om, at denne igennem en længere periode havde været sygemeldt med stress hos en tidligere arbejdsgiver. Læs hele artiklen >>

Momsrabat på energibesparende materialer er i strid med EU-regler

 24/08/2015
Storbritanniens reducering af momssats på energibesparende materialer til installation i boliger er i strid med EU’s momsdirektiv. Sådan lyder det i en ny dom fra EU-Domstolen. Læs hele artiklen >>

Ny vejlov pr. 1. juli 2015

 21/08/2015
Den 1. juli 2015 trådte en ny vejlov i kraft. Som led heri er der indsat bestemmelser, der skal sikre en bedre koordinering af gravearbejder for at sikre bedre fremkommelighed på vejene. Det får betydning for både myndigheder og leverandører. Læs hele artiklen >>

Lego vinder ved domstolen over Best Lock, retten til Legomanden

 21/08/2015
LEGO vinder ved Domstolen (Retten) over konkurrenten Best Lock i en strid om gyldigheden af sit EF-varemærke. I en afgørelse, afsagt 16. juni 2015, afviser Retten konkurrentens angreb på LEGOs EF-varemærke. Læs hele artiklen >>

Hvor lang tid må kommunen være om at behandle din sag?

 07/08/2015
Der gælder ikke generelle regler for sagsbehandlingstiden i det offentlige Læs hele artiklen >>

Husk mulighederne for aktindsigt

 06/08/2015
Alle har ret til aktindsigt. Det er en del af det danske demokrati. Læs hele artiklen >>

Borgeren bestemmer selv kontakten til myndighederne

 04/08/2015
Det offentlige kan som udgangspunkt ikke bestemme, om man skal henvende sig pr. brev, mail, digitale løsninger, eller om man skal henvende sig personligt Læs hele artiklen >>

Flere udlændinge køber sommerhuse i Danmark

 29/07/2015
HjulmandKaptain har de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel blandt udlændinge, som ønsker at købe fritidsbolig i Danmark. Det er særligt nordmændene, der gerne vil have en fritidsbolig i Danmark Læs hele artiklen >>

Har du en hemmelig sag hos det offentlige?

 28/07/2015
Det lyder som et dumt spørgsmål, men Ombudsmanden har lige behandlet en sag, hvor en borger først fandt ud af, at vedkommende havde en sag til behandling, da der dumpede et brev ind ad døren med selve afgørelsen. Den går ikke..... Læs hele artiklen >>

Det er myndighederne der har hovedansvaret for beviserne i en sag

 27/07/2015
Ombudsmanden har IGEN fastslået, at myndighederne som udgangspunkt skal skaffe oplysninger til en sag – medmindre borgeren nemt kan gøre det Læs hele artiklen >>

Mellemkommunal refusion

 13/07/2015
Kommunerne har øgede udgifter til mellemkommunal refusion, og der er en række kommuner, som har stor fokus på den økonomiske forpligtelse i forhold til handleforpligtelsen. Læs hele artiklen >>

Ny lejelov pr. 01.07.2015 træder nu i kraft

 01/07/2015
Udlejer skal dermed fra i dag overholde de nye regler i lejelovgivningen. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain og ITD indgår juridisk samarbejde

 22/06/2015
Konceptet er "full service på jura" og ikke kun specifikt transportjura, siger Anders Hjulmand om det nyindgåede samabejde med ITD. Læs hele artiklen >>

Kan man bortvise en medarbejder, der møder for sent?

 18/06/2015
Vestre Landsret har i en nyligt afsagt dom anerkendt bortvisningen af en medarbejder, som i en forsøgsperiode med ændrede mødetidspunkter, mødte senere end aftalt. Læs hele artiklen >>

Bliv løbende opdateret af HjulmandKaptain

 17/06/2015
"Vores viden er din styrke" - tilmeld dig vores nyhedsbrev Læs hele artiklen >>

Ungarn frifundet for anklage

 16/06/2015
Ungarn skal ikke betale erstatning til et olie- og gasselskab trods ændring af mindedriftloven. Læs hele artiklen >>

Uddelinger fra erhvervsdrivende fonde

 10/06/2015
Lovgivningen gældende for erhvervsdrivende fonde er med virkning fra 2015 blevet ændret markant ved vedtagelsen af en helt ny lov. Dette indebærer blandt andet, at kravene til, hvad man som bestyrelsesmedlem i en erhvervsdrivende fond skal påse, er blevet udvidet markant. Læs hele artiklen >>

Hvor blev lovforslagene af?

 08/06/2015
Mange virksomheder og interesseorganisationer kæmper for ny lovgivning. Det kan være et hårdt arbejde og man kan vente i spænding og med forhåbning på, at et lovforslag, som man f.eks. har arbejdet for eller ventet på i måske mange år endelig bliver fremsat af ministeren i Folketinget. Læs hele artiklen >>

Mærkbare bøder for bindende videresalgspriser

 04/06/2015
At en leverandør pålægger sine forhandlere bindende videresalgspriser eller minimumspriser, er et af de forhold, konkurrencemyndighederne er meget opmærksomme på. Det betyder også, at der næsten ingen undskyldning er for at pålægge sine forhandlere, hvilke minimumspriser eller hvilke priser de skal videresælge produkterne til. Læs hele artiklen >>

Belgien krænkede EU-regler

 02/06/2015
Udenlandske ansøgere til offentlige stillinger kan ikke tvinges til at afgive sprogprøve i Belgien Læs hele artiklen >>

Offentlighed i Interessentskaber, Kommanditselskaber m.fl.

 28/05/2015
Folketinget har den 26. maj 2015 vedtaget, at kommanditselskaber og andre virksomhedstyper reguleret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) – det vil sige eksempelvis interessentskaber og andelsselskaber - kan blive omfattet af Det Offentlige Ejerregister, som blev sat i drift den 15. december 2014. Læs hele artiklen >>

Sygedagpengeregres

 28/05/2015
HjulmandKaptain udgiver halvårligt et nyhedsbrev inden for sygedagpengeregres. Nyhedsbrevet indeholder det seneste halve års domme og lovgivning inden for området. Se også tidligere nyhedsbreve her på vores hjemmeside Læs hele artiklen >>

Regler og afgørelser skal være klare og præcise

 27/05/2015
Det er et helt fundamentalt juridisk krav, at man ikke kan forlange, at folk skal gøre noget, som er uklart. Man kan heller ikke straffes for at overtræde regler eller afgørelser, der er uklare eller upræcise. Læs hele artiklen >>

Øget fokus på selskabers ulovlige udlån

 21/05/2015
Erhvervsstyrelsen har meddelt, at der i 2015 sættes fokus på ulovlige kapitalejerlån. Blandt andet vil Erhvervsstyrelsen udsende en skrivelse direkte til 1.600 selskaber som havde ulovlige kapitalejerlån i 2013, og Erhvervsstyrelsen har oplyst, at styrelsen selv aktivt vil foretage en opfølgning på årsrapporterne i disse selskaber for 2014. Læs hele artiklen >>

Nedklassificering af vandløb.

 21/05/2015
I en række kommuner overvejes det at nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb. Læs hele artiklen >>

Moms på e-bøger skal forblive høj

 12/05/2015
EU-Domstolen: Ulovligt, at Frankrig og Luxembourg nedsætter momssatsen på levering af elektroniske bøger Læs hele artiklen >>

Konkursrytteriet

 11/05/2015
Mange kreditorer har oplevet at en kunde er gået konkurs – og nogle erfarer, at personkredsen bag en kunde er gået konkurs flere gange inden. Eller man ser, at de pågældende starter selskaber op igen og igen og igen og…. Læs hele artiklen >>

Staten kan kræve kopipenge af Nokia

 07/05/2015
CopyDan mod Nokia ved EU-Domstolen om privatkopiering og hukommelseskort til telefoner. Markedet og dermed indirekte Nokia, skal sikres et effektivt system for fritagelse og tilbagebetaling for erhvervsdrivende. Læs hele artiklen >>

Afgørelser i relation til Naturbeskyttelseslovens § 3

 07/05/2015
Når myndighederne skal træffe valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse i sager om naturbeskyttelse indgår en række momenter i afgørelsen. Herunder ikke mindst, hvor stærk den naturmæssige interesse i fysisk lovliggørelse er. Nogle nyere afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet illustrerer praksis på området. Læs hele artiklen >>

Forsvaret i randzone-retssag: Staten implementerer a la carte

 22/04/2015
Advokat Hans Sønderby hævdede i går under sin afsluttende procedure i sagen mod landmanden Povl Blak Bojer, at den danske stat botaniserer i EU-lovgivningen efter forgodtbefindende. Læs hele artiklen >>

Om myndighedernes retshåndhævelse

 22/04/2015
Det er et generelt princip i forvaltningsretten, at myndighederne skal søge ulovlige forhold lovliggjort medmindre det ulovlige forhold har underordnet betydning. Læs hele artiklen >>

Naturbeskyttelseslovens § 3, retningslinjer for dispensation

 22/04/2015
Det følger af Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, at dispensation kan gives "i særlige tilfælde" Læs hele artiklen >>

Udskift vinduer og få lejeforhøjelse

 17/04/2015
2 nye domme giver igen grundlag for lejeforhøjelse beregnet af størstedelen af udgiften Læs hele artiklen >>

Må din arbejdsgiver læse dine private mails?

 08/04/2015
Højesteret nåede i en nylig afsagt afgørelse frem til, at en arbejdsgiver, der havde mistanke om, at der var videregivet fortrolige oplysninger om virksomheden, var berettiget til at gennemgå den ansattes mailkorrespondance, herunder også private mails. Læs hele artiklen >>

Mellemhandlere får produktansvar

 08/04/2015
EU-Domstolen: Mellemhandlere i EU kan blive hæftet op på et produktansvar for et defekt produkt, selv om det ikke er godtgjort, at produktet rent faktisk er defekt. Læs hele artiklen >>

Naturbeskyttelseslovens § 3

 26/03/2015
Hvilke tilstandsændringer kræver dispensation? Læs hele artiklen >>

Lynkursus i klageskrivning

 25/03/2015
Hos HjulmandKaptain yder vi dagligt hjælp med udarbejdelse af klager. Det gælder alle typer af klager, både i privatretlige forhold eksempelvis forbrugerkøb, lejeaftaler m.m. og i offentligretlige forhold, herunder klager over myndigheders afgørelser. Læs hele artiklen >>

Arbejdsskadestyrelsen underkendt i principiel arbejdsskadesag

 24/03/2015
I en principiel afgørelse af 23. marts 2015 tilsidesætter Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af en tidligere afgørelse til skade for skadelidte. Læs hele artiklen >>

Aldersbestemt foranstaltning er ikke nødvendigvis aldersdiskrimination

 23/03/2015
Domstolen slår fast, at det som udgangspunkt ikke er i strid med EU-rettens forbud mod aldersdiskrimination, at funktionærer, som afskediges efter de er nået folke-pensionsalderen, mister retten til fratrædelsesgodtgørelse, der ellers ville blive ud-løst, ved uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år. Læs hele artiklen >>

Myndigheder skal passe på brugen af sociale medier

 23/03/2015
Forvaltningsretten gælder også, når sociale medier anvendes Læs hele artiklen >>

Forslag om ophævelse af aldersgrænsen på 70 år

 09/03/2015
Beskæftigelsesministeren har fremsat et forslag om, at forskelsbehandlingsloven ændres således, at muligheden for at afskedige en medarbejder på grund af vedkommendes alder, når medarbejderen er fyldt 70 år, afskaffes. Forslaget er netop vedtaget af Folketinget og træder i kraft den 1. januar 2016. Læs hele artiklen >>

Erstatning for behandlings- og lægemiddelskader på patienter

 27/02/2015
I denne uge har medierne haft stor interesse for erstatning for behandlings- og lægemiddelskader på patienter,såkaldte 'patientskader'. Læs hele artiklen >>

Fagforeninger i EU må lægge sag an på vegne af udlændinge

 24/02/2015
Udstationerede polske medarbejdere må gerne lade finsk fagforening rejse lønkrav i Finland Læs hele artiklen >>

Hjælp til selvhjælp

 23/02/2015
Et par gode råd, når man har en sag mod det offentlige Læs hele artiklen >>

Revisor søges til klient

 10/02/2015
Uddannet revisor med erfaring fra revision og / eller ejendomsadministration Læs hele artiklen >>

Advokaters standardkontrakter skal fortolkes til fordel for forbrugeren

 10/02/2015
I tvivlstilfælde skal kontrakter fra advokater fortolkes til fordel for deres kunder, når aftalen ikke har været individuelt forhandlet. Det fastslår en dom fra EU-Domstolen. Læs hele artiklen >>

Hæfter arbejdsgivere for ansattes lovbrud?

 10/02/2015
I visse situationer kan arbejdsgivere komme til at hæfte for ansattes handlinger - men hvornår? Læs hele artiklen >>

Priser på flybilletter skal være gennemskuelige

 05/02/2015
Air Berlin taber sag om præsentationen af billetpriser i deres reservationssystem – ”service charge” skal være med i den viste samlede pris fra begyndelsen. Ikke nok blot at oplyse om den endelige pris forinden. Læs hele artiklen >>

Aalborg Kommune frifundet i principiel sag om erstatning

 30/01/2015
Retten i Aalborg har den 30. januar 2015 frifundet Aalborg Kommune i en erstatningssag i anledning af en drukneulykke, som fandt sted i Aalborg nye havneområde i januar 2012. Læs hele artiklen >>

Naturbeskyttelseslovens §3, en omdiskuteret regel

 23/01/2015
Bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at beskytte søer, vandløb, heder, moser og enge mod tilstandsændringer, forudsat at en række krav til størrelse er opfyldt. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain vinder straffesag om overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3

 21/01/2015
Ved en dom afsagt den 19. januar 2015 frifandt retten i Hjørring en landmand for overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 i forbindelse med, at landmanden havde oprenset en sø. Læs hele artiklen >>

Bevisbyrden må ikke lægges på låntageren

 20/01/2015
Den professionelle kreditgivers ”præ-kontraktuelle” forpligtelser til at give oplysninger og til at kontrollere forbrugerens kreditværdighed kan ikke bevises opfyldt alene ved at fremvise en standardformular underskrevet af forbrugeren, hvoraf fremgår, at forpligtelsen er overholdt. Læs hele artiklen >>

Casper Gammelgaard Kaptain medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces

 12/01/2015
Advokat (H) og associeret partner Casper Gammelgaard Kaptain er ved kongelig resolution blevet beskikket som advokatmedlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces for en periode på 2 år. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain Erstatning på Facebook

 17/12/2014
Inden for de seneste seks måneder er HjulmandKaptain gået aktivt ind i de sociale medier, dels på facebook med Erstatningsafdelingen for Personskade, og på Linkedin. Læs hele artiklen >>

Volvo taber sag om varemærke

 17/12/2014
EU-Domstolen fastslår, at ”LOVOL” ikke kan forveksles med ”VOLVO”. Forbogstaverne er forskellige, og der er ikke grundlag for at henvise til, at den menneskelige hjernes ”visuelle ordbog”, vil forveksle de to varemærker. Læs hele artiklen >>

Ny dansk udbudslov sendt i høring

 11/12/2014
Så er det længe ventede forslag til en ny dansk udbudslov offentliggjort/sendt i høring. Læs hele artiklen >>

Julefrokost og skader

 08/12/2014
Hvis du kommer til skade under julefrokosten, vil skaden som udgangspunkt være dækket af arbejdsskadereglerne. Læs hele artiklen >>

Husk din e-boks

 08/12/2014
Breve og meddelelser fra det offentlige udsendes som digital post Læs hele artiklen >>

Københavns Kommune dømt i principiel sag om kvindes fald på et fortov

 05/12/2014
Advokat Janne Juul Wandahl (L) vandt d. 2. december 2014 en sag i Østre Landsret over Københavns kommune. Kommunen blev pålagt erstatning for en kvindes fald på et fortov. Læs hele artiklen >>

Hvad kan der foretages udlæg i?

 25/11/2014
Mulighederne for, hvad der kan foretages udlæg i, ændrer sig jævnligt. Nogle afgørelser er mere interessante og pudsige end andre. Læs hele artiklen >>

Ret til behandling i et andet land

 24/11/2014
EU-Domstolen fastslår, at virksomheder i sundhedsindustrien har krav på at levere ydelser til borgere i andre medlemsstater med refusion derfra, hvis ikke ydelsen kan leveres betryggende i rette tid i hjemstaten Læs hele artiklen >>

Ryger-sagen

 20/11/2014
Højesteret har den 20. november 2014 afgjort rygersagen endeligt. Læs hele artiklen >>

Ejerregister åbnes den 15. december 2014

 19/11/2014
Reglerne i selskabsloven om Det Offentlige Ejerregister (”Ejerregistret”) træder i kraft den 15. december 2014. Læs hele artiklen >>

Nyt lovforslag om Medarbejder investeringsselskaber

 17/11/2014
Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et nyt lovforslag, som skal give mulighed for at stifte såkaldte medarbejderinvesterinsselskaber. Lovforslaget er en del af Regeringens lovprogram for folketingsåret 2014-2015. Læs hele artiklen >>

Retsopgør om en barnestol

 06/11/2014
EU-Domstolen har i en nylig afgørelse taget stilling til kriterierne for vurderingen af, om det tredimensionelle varemærke Tripp Trapp, som ejes af Stokke A/S, fortsat skal være gyldigt. Med EU-Domstolens dom gøres det sværere for varemærker som Tripp Trapp, hvor væsentlig produktværdi indgår i selve funktionen, at fastholde og vedligeholde deres retlige position som tredimensionelt varemærke. Det er nu op til den hollandske Højesteret at afgøre sagen Hauck GmbH mod Stokke A/S mfl., endeligt. Læs hele artiklen >>

Til hverdag og ved skybrud - Deltag i workshop d. 17.11.14

 30/10/2014
De juridiske rammer - hvem har ansvaret for håntering af regnvand? I juni 2012 indgik KL og regeringen aftale om ,5 såkaldte klimamilliarder. I januar 2013 vedtog Folketinget nye regler, der giver spildevandsselskaberne mulighed for at deltage i finansieringen af kommunale og privat anlæg til håndtering af regnvand. Læs hele artiklen >>

Må myndighederne følge med på din Facebook?

 29/10/2014
Det er efterhånden ved at være almindeligt, at forvaltnings-myndigheder ”kigger med” på borgernes sociale medier. Men må de det? Læs hele artiklen >>

Dansk Politik undsagt af EU

 29/10/2014
EU-Domstolen kræver, at udlagte danske landbrugsarealer bruges i forretningsøjemed, bl.a. til at regulere priser. Den danske regering havde gerne set naturen tage over. Læs hele artiklen >>

Byggedialogmøder med byggeriets parter

 21/10/2014
I samarbejde med Region Nordjylland og erfarne rådgivere fra byggesektoren byder HjulmandKaptain velkommen til dialogmøder med byggeriets parter. Læs hele artiklen >>

Dækning af vandskader efter skybrud

 20/10/2014
Det voldsomme skybrud i Vendsyssel i uge 42 har medført omfattende skader på private og offentlige ejendomme. Læs hele artiklen >>

Hvordan får man aktindsigt?

 14/10/2014
Journalister har det som en fast rutine at bede myndigheder om aktindsigt, når de arbejder med en sag. Men det er ikke kun en mulighed som journalister har. Den har alle borgere! Læs hele artiklen >>

Polakker går glip af tysk løn

 09/10/2014
EU-Domstolen underkender et krav fra Tyskland om, at polske underleverandører yder tysk mindsteløn til ansatte, når underentreprisen udføres i Polen. Læs hele artiklen >>

Hvad er en forvaltningsretlig afgørelse?

 08/10/2014
Afgørelsesbegrebet er utrolig centralt og vigtigt i forvaltningsretten. Ikke mindst fordi det er udslagsgivende for anvendelsen af en række af forvaltningslovens regler. Alligevel er begrebet ikke præcist afgrænset. Læs hele artiklen >>

Marianne Fruensgaard optaget som ejerpartner

 07/10/2014
Det er med stor glæde, at HjulmandKaptain har optaget Marianne Fruensgaard som ejerpartner pr. 1. oktober 2014. Læs hele artiklen >>

Dansk lov i strid med EU-regler

 25/09/2014
Genbeskatning: Krav om genbeskatning af fratrukne underskud på udenlandske driftssteder strider mod EU´s etableringsfrihed. Derfor taber skatteministeriet en sag til Nordea. Læs hele artiklen >>

Razzia-jura

 25/09/2014
når man udsættes for en offentlig myndighed med et tv-hold i hælene! Læs hele artiklen >>

Erstatning ved ekspropriations-situationer

 24/09/2014
Ny skattemeddelelse af 2014 bekræfter, at en kommunes overtagelse af fast ejendom i medfør af Planlovens § 47a ikke anses for omfattet af skattefritagelsen i ejendoms-avancebeskatningsloven § 11 vedrørende modtagelse af erstatning ved ”ekspropriationssituationer”. Den aktuelle meddelelse er skattemeddelelse SKM2014.564 SR. Læs hele artiklen >>

Repræsentantskabet og bestyrelsen i Danske Advokater

 23/09/2014
Advokat (H) og partner Anker Laden-Andersen er valgt til repræsentantskabet og bestyrelsen i Danske Advokater. Læs hele artiklen >>

Regres

 22/09/2014
Inden for det seneste år har der været afsagt flere principielle domme om sygedagpengeregres, ligesom sygedagpengereglerne er blevet ændret, hvilket i sig selv vil få betydning for kommunernes sygedagpengeregresindtægter. Læs hele artiklen >>

Nyt om udbud

 17/09/2014
EU-Domstolen har truffet en afgørelse af betydning for anvendelsen af profylakse bekendtgørelser Læs hele artiklen >>

Nordjysk vokseværk i byggesektoren

 16/09/2014
HjulmandKaptain er dybt involveret i en række af ambitiøse nordjyske projekter, hvilket er en naturlig følge af, at HjulmandKaptain igennem en årrække har været en af Nordjyllands mest anvendte rådgivere inden for alle grene af bygge- og anlægssektoren. Læs hele artiklen >>

EU kommer Tyrkere i møde

 09/09/2014
EU-Domstolen: EU´s etableringsret og fri bevægelighed for arbejdstagere sikrer også arbejdende og selvstændige tyrkere. Læs hele artiklen >>

”Surfing” krænker ikke rettighedshaveren

 02/09/2014
EU-DOM: Et besøg på en hjemmeside udgør ikke en krænkelse af indehaverens ophavsrettigheder, når blot indhold fra hjemmesiden hverken printes eller downloades. Europæiske virksomheder søger informationer hver eneste dag – de har nu EU-Domstolens ord for, at søgningen ikke i sig selv krænker rettighedshaverne. Læs hele artiklen >>

Arbejdsgiveren betaler, medarbejderen beskattes

 25/08/2014
Det hænder af og til, at en ansat som led i udførelsen af sit arbejde overtræder straffeloven eller særlove, som udløser bøder. Det kan ske fx hvis en chauffør ikke overholder køre- og hviletidsbestemmelserne, eller hvis en journalist overtræder injurielovgivningen. Læs hele artiklen >>

Kommunal håndhævelse af servitutter

 19/08/2014
I foråret afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet en meget omtalt sag om en rockerborg. Forholdet var, at naboer i et villakvarter havde klaget over, at Bandidos havde indrettet klubhus i en privat bolig. Sagen omhandlede en række forvaltningsretlige problemstillinger og endte med at kommunens påbud blev ophævet. Læs hele artiklen >>

Apple får patent på butiksindretning

 13/08/2014
EU-DOM: Apple opnår medhold i principiel sag om varemærkeregistrering i Europa. EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt en præjudiciel afgørelse om muligheden for at opnå registrering af Apples butikker som varemærke. Læs hele artiklen >>

Arbejdsudleje, præcisering af reglerne og styresignal

 12/08/2014
SKAT har i et nyt styresignal præciseret praksis inden for reglerne om arbejdsudleje. Læs hele artiklen >>

EU underkender Danmark

 06/08/2014
EU underkender et dansk forbud mod fire ftalater, da der ikke er dokumenteret en sundhedsrisiko. Nationale forbud skal leve op til EU’s krav og følge de procedurer, som EU har vedtaget. Læs hele artiklen >>

Designerne får det nemmere

 04/08/2014
En ny EU-dom gør det nemmere at opnå beskyttelse af EF-designs: Beskyttelse af et design er mulig, uden at designeren fører bevis for dets individualitet. Læs hele artiklen >>

Nu kommer den nye lejelov

 29/07/2014
By- og boligministeriet oplyser, at der den 11. juni 2014 er indgået en forligsaftale mellem en bred kreds i Folketinget om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Læs hele artiklen >>

Væsentlig lempelse af erhvervelsesreglerne i landbrugsloven

 29/07/2014
Virkning fra 1. januar 2015. NaturErhvervstyrelsen har nu sendt et forslag til ændring af landbrugsloven i høring. Forslaget forventes fremsat den 8. oktober i Folketinget, og skal træde i kraft den 1. januar 2015. Læs hele artiklen >>

Hvornår indtræder den fulde skattepligt til Danmark?

 08/07/2014
For de skatteydere, der har valgt at forlade Danmark i skattemæssig henseende, herunder f.eks. ved at flytte permanent til udlandet og arbejde der, er det relevant at være opmærksom på den seneste udvikling i SKATs praksis for, hvornår skatteyderen måtte være i risiko for at blive anset for fuld skattepligtig til Danmark. Læs hele artiklen >>

Sygdom under ferie - hvad så?

 03/07/2014
Har man ret til ekstra ferie, hvis man bliver syg under sin ferie? Læs hele artiklen >>

Danske TDC kan pålægges at etablere 30 meter lange stikledninger til fordel for konkurrenterne

 02/07/2014
Ifølge Domstolen omfatter pligten til at give konkurrenterne adgang også pligt til at foretage investeringer til fordel for konkurrenterne, når det er nødvendigt for at sikre deres adgang til TDC’s net. Etablering af en stikledning inklusive ”graveindsats” på 30 meter er en ”adgangsforpligtelse” i EU’s adgangsdirektiv. Ovenpå Domstolens principielle dom peger pilen i retning af, at TDC også står til at tabe det sidste slag i Østre Landsret om forpligtelsens forholdsmæssighed konkret i forhold til TDC. Læs hele artiklen >>

Levering af e-ydelser til private

 02/07/2014
Nyt ændringsforslag lurer inden for momsområdet. Et nyt lovforslag er blevet fremsat 12. marts 2014, hvorefter levering af visse elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester vil medføre, at der skal opkræves moms i det land, hvor aftageren bor, når denne er en privat person. Læs hele artiklen >>

Omvendt nationalt betalingspligt for visse varer

 02/07/2014
Store ændringer er på vej på momsområdet. Fra og med 1. juli 2014 indføres national omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, spillekonsoller, bærbar pc’er og tablets mv. Lovændringen har den konsekvens for virksomhederne, at de er nød til at lave om på deres administrative systemer. Læs hele artiklen >>

Østre Landsret ændrer afgørelse om behandling via sundhedsordning

 01/07/2014
Østre Landsret slog den 30. juni 2014 fast, at behandlingsskader opstået under behandlinger gennem en sundhedsordning stillet til rådighed af arbejdsgiver er omfattet af patienterstatningsordningen, og at skader som følge af sådanne behandlinger dermed kan være erstatningberettigende under patienterstatningsordningen. Læs hele artiklen >>

Rejseforsikring?

 01/07/2014
Vi tager den lige igen......Nyheden fra sidste år, er stadig relevant. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kommer til skade på min ferie uden at have tegnet en forsikring? Læs hele artiklen >>

Nye forældelsesregler i Patienterstatningssager

 26/06/2014
Med virkning fra den 1. juli 2014 er der blevet indført en ny bestemmelse om forældelse af allerede anerkendte patientskader, som betyder, at hvis der kommer senfølger efter patientskaden forældes et krav på erstatning tidligst 3 år efter skadelidte burde have kendt til senfølgen og seneste 10 år efter den endelige anerkendelse af patientskaden. Læs hele artiklen >>

Ankenævnet for Patienterstatningen

 26/06/2014
Den 1. januar 2015 bliver Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadestyrelsen slået sammen og kommer til at hedde ”Ankenævnet for Patienterstatningen”. Læs hele artiklen >>

Pas på med påkrav

 26/06/2014
En af de ting, en udsættelsessag grundet lejerestance kan falde på, er en mangelfuld udformning af påkravet. I en ny Vestre Landsretskendelse er det fastslået, at påkravet ved anførsel af beløbet ikke blot må henvise til ”tidligere restance”. Det skal også være anført, hvilke poster beløbet vedrører eller hvilken periode. Læs hele artiklen >>

Ejendomme, udsat for oversvømmelsesrisiko, hvad gør man?

 20/06/2014
De senere års storme og oversvømmelser har gjort det klart for mange, at deres ejendom er i risiko for oversvømmelse. Læs hele artiklen >>

Erstatning for stormskader og stormflodsskader

 20/06/2014
De kraftige storme, Allen, Bodil og Carl, har forvoldt omfattende skader på især bygninger. Læs hele artiklen >>

Bestyrelsesansvaret, hvornår bliver det aktuelt og hvad kan man gøre?

 20/06/2014
Ansvar for medlemmer af bestyrelsen er blevet en realitet for mange i de senere år, navnlig efter finanskrisen. Læs hele artiklen >>

Slut med at stå i ly af et kartel

 18/06/2014
En ny dom fra EU-Domstolen skal sætte en stopper for, at virksomheder i ly af et kartels ”paraply” kan opkræve for høje priser. Læs hele artiklen >>

Nye regler om forbrugeraftaler og forbrugerkøb

 13/06/2014
De nye regler om forbrugeraftaler og forbrugerkøb træder i kraft den 13. juni 2014. Folketinget vedtog den 10. december 2013 nye regler om forbrugeraftaler og forbrugerkøb. Virksomheder der handler med forbrugere på nettet bør få gennemgået sine forretningsbetingelser m.m. Læs hele artiklen >>

EU afviser velfærdsturisme

 11/06/2014
Tilskud: EU-retten beskytter arbejdstagere - ikke arbejdsledige. Generaladvokaten går effektivt i rette med "velfærdsturisme". Læs hele artiklen >>

Bestyrelser bør overveje en skattepolitik for selskaberne

 10/06/2014
Komitéen for god Selskabsledelse tydeliggør i en kommentar i Anbefalingerne for god Selskabsledelse*, at bestyrelser bør overveje at vedtage en skattepolitik. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain på vingerne i Randers

 10/06/2014
Fredag den 20. juni klokken 14.30 - 17.00. Vi håber, at rigtig mange har tid til at kigge forbi, så vi kan vise vores nye lokaler i den flotte bygning "Vingerne" på Normansvej 1, 8920 Randers NV. Læs hele artiklen >>

Afgift på DVD´er er ulovlig

 22/05/2014
En hollandsk afgift på blanke cdér og dvdér til brug for privatkopiering er ulovlig. Det viser en nylig dom fra EU-Domstolen. Læs hele artiklen >>

EU-borgere har krav på at blive glemt af Google

 20/05/2014
Almindelige menneskers ret til at blive glemt på nettet går forud for Googles interesser og forud for hensynet til informationsfriheden. Læs hele artiklen >>

Udlæg i fremtidige, månedlige betalinger fra Danske spil

 05/05/2014
Østre Landsret har 20. december 2013 truffet afgørelse om, at gevinstudbetalinger ikke er undtaget fra udlæg efter Retsplejelovens § 508. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain åbner i Randers

 01/05/2014
Som et af Jyllands største advokatfirmaer åbner vi kontor i Randers fra d.d. 1. maj. Det sker i samarbejde med den kendte Randers-advokat Hans Sønderby Christensen, der herved vender tilbage til byen. Læs hele artiklen >>

Forstår du heller ikke persondataloven?

 29/04/2014
...."hvilken lov?" ! Vil nogle sikkert svare. Læs hele artiklen >>

Associeret partner hos HjulmandKaptain blandt Danmarks 100 største talenter

 29/04/2014
Igen i år har Berlingske Business udvalgt 100 af erhvervslivets lovende unge talenter og i år er advokat Casper Gammelgaard Andersen blandt de udvalgte. Nomineringen skyldes blandt andet anbefalinger fra en række af HjulmandKaptains klienter, som har nydt godt af Caspers rådgivning, herunder Rambøll, Ambercon og Bladt Industries. I Berlingskes specialmagasin "Talent 100" skrives følgende om Casper; Læs hele artiklen >>

Skal vi lindre din hovedpine?

 03/04/2014
Vi byder velkommen til gratis arrangement vedr. Erstatning for Personskade, onsdag den 23. april kl. 17-20. Læs hele artiklen >>

Få klarhed over dit udbudsmateriale

 03/04/2014
En undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der blandt tømrervirksomheder er en markant oplevelse af uklarheder i det udbudsmateriale, som virksomhederne afgiver tilbud efter. Læs hele artiklen >>

Soldater har nu mulighed for at få genoptaget deres erstatningssag hos Arbejdsskadestyrelsen.

 26/03/2014
Folketinget har i går eftermiddags d. 25. marts 2014 vedtaget en lov, som sikrer udsendte til krigsområder erstatning, selvom de tidligere har fået afslag. Læs hele artiklen >>

 25/03/2014
For at du kan lære os lidt bedre at kende, har vi lavet otte små film, der viser, hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe dig med. Læs hele artiklen >>

Arbejdsgivers betaling for medarbejders operation

 20/03/2014
Skatterådet har på en forespørgsel fra en arbejdsgiver afgivet bindende svar om, hvorvidt en arbejdsgiver kan betale for den ansattes øjenoperation uden skattemæssige konsekvenser for den ansatte, samt om arbejdsgiveren har skattemæssigt fradrag for udgiften til øjenoperationen, hvis udgiften betales af arbejdsgiver. Læs hele artiklen >>

Er danske forældelsesregler i strid med menneskerettighederne?

 18/03/2014
Den europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 11. marts 2014 afgjort, at to schweiziske borgere havde krav på at få erstatning for asbestskader. Læs hele artiklen >>

Censor ville ikke give hånd til kvindelige elever

 25/02/2014
Ligebehandlingsnævnet har den 22. januar 2014 afsagt en kendelse vedrørende forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kvindelig elev inden sin matematik- eksamen fik oplyst, at censor ikke ville give hånd til kvinder. Læs hele artiklen >>

Holder konkurrenceklausulen, når det gælder?

 17/02/2014
En konkurrenceklausul forpligter en medarbejder til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Læs hele artiklen >>

Hvem arver?

 22/01/2014
Mange har rigtig svært ved at tale om, hvad der skal ske, når man ikke er her mere. Men gør det alligevel, så du kan sikre økonomien og forebygge konflikter i familien. Læs hele artiklen >>

Må det bedste hold vinde

 20/01/2014
Lørdag d. 18. januar løb ’AaB’s Ambassadør Cup 2014’ af stablen. 24 virksomheder deltog, inddelt i fire puljer. Vores mål var, at dagen skulle slutte på podiet! Læs hele artiklen >>

Verden er åben for dig. Er du åben for verden?

 14/01/2014
Nordjyske virksomheder gør det godt internationalt og er aktive på mange markeder med stor eksport. Produkterne er i orden. Men.... Læs hele artiklen >>

Afgørelse fra Højesteret udløser store forhøjelser i erstatninger.

 20/12/2013
Højesteret har i dag den 20. december 2013 afgjort, at løbende forsikringsydelser fra erhvervsudygtigheds-forsikringer ikke skal fradrages i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når forsikringen er en såkaldt summa-forsikring. Læs hele artiklen >>

Whistleblowerordning i den finansielle sektor

 02/12/2013
Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt et lovudkast i høring, der skal implementere det nye kapitalkravs- og kreditdirektiv (CRD IV). Læs hele artiklen >>

Redningskrans til flexjobbere

 14/11/2013
Højesteret har den 12. november truffet afgørelse i en sag, som har stor betydning for flexjobbere, der er kommet til skade, og har haft krav på erstatning for mistet lønindkomst fra flexjobbet. Læs hele artiklen >>

Erstatning for mistet efterlønspræmie

 06/11/2013
Højesteret har afsagt dom, hvorefter der nu er mulighed for at opnå erstatning for mistet skattefri efterlønspræmie, som man går glip af på grund af en skade. Dommen fastslår, at den skattefrie efterlønspræmie er en del af den skadelidtes erstatningskrav, og skal således indregnes i erstatningen for tab af erhvervsevne. Læs hele artiklen >>

Psykiske arbejdsskader

 06/11/2013
Arbejdsskadestyrelsen har gennemført udredning vedrørende PTSD primært med henblik på anerkendelse af psykiske lidelser for veteraner. Læs hele artiklen >>

Nyt fleksjob? - HUSK genoptagelse af din arbejdsskadesag

 06/11/2013
De nye regler om aflønning i fleksjob, der blev indført pr. 1. januar 2013, kan medføre, at fleksjobbere der er blevet tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter de gamle regler om fleksjob, går glip af et erstatningsbeløb. Læs hele artiklen >>

Uheld kan ramme alle Tilmeld dig Jura & Tapas 26. november kl. 17.30 Aarhus C.

 05/11/2013
Selvom du passer godt på dig selv og din familie, kan skader og sygdom ramme alle. I den situation er det vigtigt, at du kender de juridiske konsekvenser. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain Challenge på Endomondo - Overvind det mørke og det kolde vejr på landevejene

 31/10/2013
HjulmandKaptain udfordrer på Endomondo vores kunder, forretningsforbindelser og kollegaer til at komme i løbetøjet i hele november måned, og tiden er nu kommet, hvor vi skal have lagt de sidste kilometer bag os på landevejene inden juleknas, and og steg kommer på bordet, og sneen daler ned fra himlen. Læs hele artiklen >>

Erstatning til ejere af vindmøller

 28/10/2013
Er du ejer af en V47 vindmølle? Har du måtte udskifte vingerne eller betale for ekstraordinære scanninger? Så kan vi hjælpe dig med at få refunderet flest mulige af dine omkostninger. Vi har ekspertisen og den fornødne indsigt. Kom til info-møde 14. november 2013, kl. 19.00 Læs hele artiklen >>

Væksten fortsætter

 23/10/2013
Vi er klar til næste skridt - er du? Læs hele artiklen >>

Skal delvise sygedage medregnes efter 120-dages reglen?

 22/10/2013
Arbejdsgiver uberettiget til ikke at medregne delvise sygedage. Vestre Landsret har afsagt en dom, der omhandler muligheden for at aftale sig ud af at medregne delvise sygedag ved beregningen af de 120 dages sygefravær efter funktionærlovens § 5, stk. 2. I modsætningen til byretten kom landsretten frem til, at abejdsgiveren ikke havde været berettiget til at undlade at medregne delvise sygedage i opgørelsen medarbejderens 120 dages sygefravær. Læs hele artiklen >>

Intern kritik af Arbejdsskadestyrelsen

 14/10/2013
Forrige uges interne kritik af Arbejdsskadestyrelsen har udløst utryghed blandt mange borgere, som enten har en arbejdsskadesag eller en privat erstatningssag under behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Læs hele artiklen >>

Iværksætterselskaber (IVS)

 07/10/2013
Erhvervsstyrelsen har nu meddelt, at det fra den 1. januar 2014 bliver muligt at stifte et iværksætterselskab (”IVS”) Læs hele artiklen >>

Hård kritik af Skats ejendomsvurderinger

 04/10/2013
Rigsrevisionen har rettet hård kritik af Skats ejendomsvurderinger. Ejendomsvurderingen er værdien af hele din ejendom inklusiv grund og bygninger, og værdien fastsættes på baggrund af et skøn. Vurderingen af ejendommen skal svare til den pris, ejeren kan opnå i handel og vandel svarende til den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Da disse ejendomsvurderinger danner grundlag for beregningen af en række skatter og afgifter, herunder ejendomsværdi-skat, kommunal grundskyld, dækningsafgift og tingslysningsafgift, kan en fejlagtig vurdering resultere i, at man har betalt for meget. Læs hele artiklen >>

Lovlig delegation af sagsforberedelse

 01/10/2013
En ny udtalelse fra Ombudsmanden slår fast, at forvaltningsorganer under visse omstændigheder lovligt kan uddelegere sagsforberedende opgaver til private. Afgørelsen er nyskabende derved, at der ikke tidligere har været klare regler på området. Læs hele artiklen >>

Søren Ehlert udnævnt til associeret partner

 01/10/2013
Det er med stor glæde, at HjulmandKaptain har udnævnt Søren Ehlert til associeret partner pr. 1. oktober 2013. Læs hele artiklen >>

Forsikringsdækning ved kritisk sygdom, også advokatomkostninger

 30/09/2013
Et forsikringsselskab havde afvist at yde forsikringsdækning for kritisk sygdom, men ved advokatens indtræden i sagen valgte selskabet at revurdere sagen. Læs hele artiklen >>

Tre domme med betydning for sygedagpenge- regresområdet

 26/09/2013
Østre Landsret har den 17. december 2012 afsagt dom om, hvorvidt et forsikringsselskab kan søge udbetalte erstatninger for sygedagpenge tilbage, når det efterfølgende viser sig, at der ikke har været årsagssammenhæng mellem en skade, hvor forsikringsselskabet har anerkendt ansvar og længden på sygedagpengemodtagerens sygeperiode. Læs hele artiklen >>

Udkast til lovforslag om forældelse af udestående selskabskapital

 16/09/2013
Justitsministeriet har sendt udkast til lov om ændring af forældelsesloven vedrørende forældelse af udestående selskabskapital i høring. Læs hele artiklen >>

Nye regler for juridisk/teknisk udtalelse i voldgiftssager om it

 16/09/2013
Som tidligere nævnt her på siden, har Voldgiftsinstituttet udstedt nye ”Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager”. Læs hele artiklen >>

Nye EU-regler skærper kravene til offshore-sikkerheden

 16/09/2013
EU har vedtaget nye regler vedrørende sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter. Aktører indenfor sektoren bør allerede nu være opmærksomme på de kommende strengere krav. Læs hele artiklen >>

Vindmølleindustrien har fået ny standardaftale

 13/09/2013
BIMCO har udviklet et nyt anvendeligt dokument, der er direkte målrettet offshore-vindmølleindustrien. Det nye certeparti (kaldet ”WINDTIME - Standard Offshore Wind Farm Personnel Transfer and Support Vessel Charter Party”) er den første standardkontrakt, der er specifikt rettet mod befragtning af personer og udstyr til og fra vindmølleparker. Læs hele artiklen >>

Kom til foredrag med Danmarks mest vindende triatlet Rasmus Henning

 09/09/2013
Foredraget afholdes den 4. oktober 2013, kl. 20.00 i Kulturhuset Skagen Læs hele artiklen >>

Erstatningskrav i anledning af forkert ejendomsvurdering

 02/09/2013
Rigsrevisionens har rettet en hård kritik af Skats ejendomsvurderinger. Kritikken går både på selve vurderingerne og på overtrædelser af loven. Vurderingerne har for 41 % vedkommende været for høje, mens de for 34 % vedkommende har været for lave. Kun i 25 % af tilfældene har ejendomsvurderingen været korrekt i forhold til Vurderingsloven. Skat vurderer selv, at der i forhold til to grupper er tale om overtrædelser, der kan være ansvarspådragende for Skat. Læs hele artiklen >>

Ledelsesansvaret - hvor rammer det i praksis?

 30/08/2013
Siden 2008 har interessen for ledelsesansvar været stigende i erhvervslivet. Det har ført til et stigende antal erstatningskrav, hvoraf mange dog senere opgives eller forliges og derfor ikke kommer til domstolene. Man hører ofte, at nogen er blevet så bekymrede for ledelsesansvar, at de ikke ønsker at indtræde i bestyrelser eller i ledelsesarbejdet overfokuserer på risikoen for ansvar. Læs hele artiklen >>

Mulighed for erstatning til ejere af Vestas V47 660kW Vindmøller

 29/08/2013
Den danske vindmølle producent Vestas og en række forsikringsselskaber risikerer at hænge på regningen for udskiftningen af et kæmpe antal vinger på Vestas V47 vindmøller. Læs hele artiklen >>

E. Pihl & Søn A.S. konkurs

 27/08/2013
Entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn A.S. valgte den 26. august 2013 at indgive konkursbegæring efter en længere periode med økonomiske problemer. Læs hele artiklen >>

Nye regler for juridisk/teknisk udtalelse i voldgiftssager om it

 16/07/2013
Voldgiftsinstituttet har udstedt nye ”Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager”. Hovedformålet med de nye regler er, at de parter der vælger at benytte ordningen skal kunne få et juridisk svar på en tvist indenfor 20 arbejdsdage(!) Det er dog vigtigt at påpege, at udtalelsen ikke er bindende for parterne, med mindre det er aftalt. Reglerne træder i kraft den 1. september 2013. Læs hele artiklen >>

Ændret klagefrist ved klage over EU Udbud - samt indførelse af klagefrist ved udbud efter Tilbudsloven

 15/07/2013
Statistikken for klager ved Klagenævnet for Udbud har i en længere periode vist en tendens til et stigende antal klagesager, men også et stigende antal klagesager, hvor der ikke bliver givet medhold. Et værktøj til at begrænse antallet af klager er en justering af klagefristerne. Med virkning fra 1. juni 2013 er klagefristerne for klager over EU-udbud ændret, ligesom der er indført klagefrister for udbud omfattet af Tilbudsloven. Læs hele artiklen >>

Ny selskabs- og virksomhedsskat

 11/07/2013
Regeringen offentliggjorde i februar 2013 ”Vækstplan DK – Stærke virksomheder, flere job”. En del af vækstpakken omfattede nedsættelse af selskabsskatten, som nu er blevet vedtaget af Folketinget. Læs hele artiklen >>

Ændring af reglerne om virksomhedspant og tinglysningsafgift

 11/07/2013
Folketinget har vedtaget et lovforslag, som ændrer de gældende regler om virksomhedspant og tinglysningsafgift. Lovændringen har til formål, at gøre ordningen mere fleksibel. Det bliver fremover muligt for virksomheder at give virksomhedspant ved anvendelse af ejerpantebrev. Lovændringen medfører også, at brugte køretøjer kan omfattes af virksomhedspantet. Fra 1. juli bliver det endvidere gratis at søge oplysninger i det digitale tinglysningssytem. Samtidig hæves den faste del af tinglysningsafgiften fra kr. 1.400 til kr. 1.660. Læs hele artiklen >>

Hvornår må der efterlades restforurening?

 09/07/2013
I næsten alle sager om jordforurening opstår spørgsmålet om, hvor meget der skal ryddes op. Myndigheden risikerer at blive erstatningsansvarlig, hvis den forlanger for meget - men også hvis den forlanger for lidt. Læs hele artiklen >>

Ny offentlighedslov

 28/06/2013
Efter intens debat har Folketinget vedtaget en række ændringer til offentlighedsloven. Læs hele artiklen >>

Har du fået genoptaget din sag om PTSD?

 27/06/2013
Den 21. juni 2013 besluttede Arbejdsskadestyrelsen at anerkende forsinket PTSD som en arbejdsskade, hvilket betyder, at gamle sager kan genoptages. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain ønsker jyske mestre tillykke!

 27/06/2013
HjulmandKaptain ønsker tillykke til U 13 fodboldpigerne fra VHG/GS, der har vundet det jyske mesterskab efter en finalesejr på 3-2 over Ry SK. Læs hele artiklen >>

Nye regler om konkurskarantæne

 12/06/2013
Folketinget har den 23. april 2013 vedtaget en ny lov om konkurskarantæne. Loven har til formål at modvirke de såkaldte konkursryttere, der spekulerer i virksomheders konkurser for egen vindings skyld, til skade for kreditorerne, det offentlige og samfundet i øvrigt. Loven bliver en del af den nuværende konkurslov. Læs hele artiklen >>

Ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne

 12/06/2013
Loven om håndhævelse af udbudsreglerne er ændret med virkning pr. den 1. juni 2013. Baggrunden for ændringen er et ønske om at spare på ressourcerne hos Klagenævnet for Udbud. Læs hele artiklen >>

Ændring i Selskabsloven vedtaget

 04/06/2013
Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget en ændring af selskabsloven. Lovændringen baserer sig på et forslag, der blev fremsat for Folketinget den 27. februar 2013. Læs hele artiklen >>

Elev hos HjulmandKaptain opnår topkarakter

 28/05/2013
Ved afslutningen af sin elevuddannelse - den såkaldte fagprøve - opnåede Mie Krogh Larsen topkarakteren 12. Læs hele artiklen >>

Ændring af diagnosekriteriet for PTSD

 06/05/2013
I forlængelse af vores nyhed fra 15. februar vedrørende anerkendelse af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), har Forsvarsministeren og Beskæftigelsesministeren nu givet tilsagn om, at etablere en ordning for veteraner, hvor der i arbejdsskadesager ikke stilles krav om, at dokumentation for PTSD symptomer senest skal vise sig 6 måneder efter hjemkomst fra udsendelsen. Læs hele artiklen >>

Forslag om ændret klagestruktur på skatteområdet

 06/05/2013
Skatteministeriet har den 24. april fremsendt nyt lovforslag om ændret klagestruktur på skatteområdet efter det første lovforslag har været i høring. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain ændrer selskabsform og får nyt CVR-nr.

 02/05/2013
Med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2012 ændrer advokatfirmaet HjulmandKaptain den juridiske struktur fra et interessentskab (I/S) til et partnerselskab (P/S) og får samtidig nyt CVR-nr. Læs hele artiklen >>

Ændring af renteloven

 19/04/2013
Den 11. december vedtog Folketinget en række ændringer i renteloven. Baggrunden herfor er, at man ønsker at begrænse stærke debitorers muligheder for at forhandle sig til lange betalingsbetingelser, ligesom man generelt ønsker at tilgodese omsætningen i samfundet ved at begrænse kredittiden. Læs hele artiklen >>

Skab vækst med forretningsdrevet samfundsansvar (CRS)

 15/04/2013
Skab vækst med CSR Temamøde den 24. april 2013 kl. 14.00 – 17.30 Auditoriet, NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø. Læs hele artiklen >>

Forslag om ny klagestruktur på skatteområdet

 04/04/2013
Skatteministeriet har den 24. januar fremsendt udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet i høring. Læs hele artiklen >>

Flere kvinder i ledelsen i fremtiden

 08/03/2013
Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med DI udstedt en ny vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Vejledningen er baseret på de nye regler, hvorefter virksomheder skal udarbejde en politik for at øge andelen af kvinder i virksomhedens ledelse, som træder i kraft den 1. april 2013. Læs hele artiklen >>

Ændring i selskabsloven

 08/03/2013
Den 27. februar fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag (L152) med en lang række ændringer til selskabsloven. Lovforslaget er meget omfattende, men de fleste ændringer er tekniske justeringer og præciseringer. Lovforslaget har fokus på, dels at lempe de administrative byrder for selskaberne, dels at skabe gode rammevilkår for iværksættere. Læs hele artiklen >>

Arbejdsskadestyrelsen overvejer at ændre diagnosekriteriet for PTSD

 15/02/2013
Post Traumatic Stress Disorder eller Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD) er den eneste psykiske lidelse, som er på Erhvervssygdomsudvalgets liste over erhvervssygdomme. Efter Arbejdsskademyndighedernes hidtidige opfattelse skal symptomerne være debuteret senest 6 måneder efter den begivenhed, som udløste PTSD. Læs hele artiklen >>

Ejerforeningers pligt til at udfærdige energimærke ved salg af ejerlejlighed

 31/01/2013
Der er med gennemførte lovændringer sket en fremrykning af tidspunktet for ejerforeningens pligt til at stille et gyldigt energimærke til rådighed ved salg af en ejerlejlighed. Der er endvidere indført bestemmelse om sanktioner ved ejerforeningers manglende udlevering af energimærkning til sælger. Læs hele artiklen >>

Ændringer i landbrugsloven

 24/01/2013
Folketinget vedtog 18. december 2012 en lov om ændring af blandt andet lov om landbrugsejendomme. Læs hele artiklen >>

Førtidspension og fleksjob - Reform

 18/01/2013
Pr. 1. januar 2013 er nye regler vedrørende tilkendelse af pension og fleksjob trådt i kraft. Læs hele artiklen >>

Det betaler sig at kæmpe for sin ret

 14/01/2013
Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse givet HjulmandKaptain medhold i anerkendelse af en arbejdsskade, der først var blevet afvist af Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Læs hele artiklen >>

Nye regler om skattefrihed for avance på porteføljeaktier

 10/01/2013
Fra 1. januar 2013 bliver selskabers avancer på unoterede porteføljeaktier skattefrie. Herved ophæves den iværksætterskat, der blev gennemført i 2009. Læs hele artiklen >>

Nyt lovforslag om ændring i selskabsloven

 08/01/2013
Erhvervsstyrelsen har den 19. december 2012 sendt forslag til ændring af selskabsloven i høring. Læs hele artiklen >>

Må man ansøge om en 'nyuddannet” medarbejder?

 07/01/2013
Ligebehandlingsnævnet har netop i to afgørelser haft lejlighed til at tage stilling til, om man som arbejdsgiver må avertere efter en ”nyuddannet” medarbejder eller en medarbejder ”med et par års erfaring”. Læs hele artiklen >>

Strenge straffe for overtrædelse af Konkurrenceloven i vente

 19/12/2012
2½ års lovforberedende arbejde resulterede 19. december i, at Folketinget vedtog lovforslag om ændring af Konkurrenceloven og Straffeloven. Formålet med ændringerne er, at en forøgelse af bødeniveauet og mulighed for fængselsstraf for ledelsesmedlemmer gerne skal medvirke til, at virksomheder og selskaber afstår fra at indgå det, der på jævnt dansk kaldes ”kartelaftaler”. Læs hele artiklen >>

Dom i sagen mellem 3F og Vejlegården

 19/12/2012
Den 29. november afsagde Arbejdsretten dom i den omtalte sag vedrørende 3F’s strejke og blokade iværksat over for Restaurant Vejlegården. Læs hele artiklen >>

NYT LOVFORSLAG VEDRØRENDE KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING I SELSKABERS LEDELSE

 22/11/2012
Erhvervs- og Vækstministeren har fremsat lovforslag vedrørende indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i selskabers ledelse. Læs hele artiklen >>

Skattefritagelse for udstationerede medarbejdere

 21/11/2012
Regeringen besluttede i sensommeren at afskaffe Ligningslovens § 33A, der vedrører skattefritagelse for lønindkomst optjent under ophold i udlandet. Som led i finanslovsforhandlingerne er det dog nu besluttet at genindføre § 33A. Læs hele artiklen >>

Ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd på vej

 10/10/2012
Fra 1. september 2012 har Erhvervs- og Vækstministeriet haft lovgivningen på plads til at etablere en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd. Formålet med den nye institution er at arbejde for indarbejdelse af OECDs retningslinjer for multinationale selskaber hos danske private og offentlige virksomheder. Læs hele artiklen >>

To udnævnelser i HjulmandKaptain

 01/10/2012
Pr. 1. oktober 2012 udnævnes de to advokater (L) Casper Gammelgaard Andersen og Søren Nørgaard Sørensen til associeret partner i advokatfirmaet. Læs hele artiklen >>

Nogle aktionærlån bliver fremover skattepligtige

 25/09/2012
Folketinget har den 13. september 2012 vedtaget et lovforslag, der blandt andet indfører beskatning af aktionærlån til fysiske personer med særlig tilknytning til det långivende selskab. Læs hele artiklen >>

”Vejen til Succes”

 17/09/2012
HjulmandKaptain og Skagen Marathon inviterer til løbeaften med Gitte Karlshøj. Gitte har løbet siden 1983 på alle distancer fra 800m til maraton og deltaget i OL to gange. Hun har som veteranløber sat fem verdensrekorder og er ansat som fysioterapeut i Team Danmark. Læs hele artiklen >>

Advokater samles i Frederikshavn

 14/09/2012
Nordjyllands største advokatfirma HjulmandKaptain samler nu de nordøstjyske aktiviteter i Frederikshavn. Det sker for at imødegå de stigende krav til viden og specialisering i branchen. Læs hele artiklen >>

Ny lov betyder bøder til virksomheder, der ikke anmelder arbejdsskader

 03/09/2012
Pr. 1. juli 2012 kan Arbejdsskadestyrelsen udstede bøder til de virksomheder, der ikke overholder deres anmeldelsespligt vedrørende arbejdsskader. Læs hele artiklen >>

Ny bekendtgørelse om erhvervssygdomme

 03/09/2012
Arbejdsskadestyrelsen har med virkning fra 1. juli 2012 udstedt to nye bekendtgørelser om erhvervssygdomme. Læs hele artiklen >>

Deltidsansatte har krav på erstatning for fuld tid i arbejdsskadesager

 03/09/2012
Højesteret har tidligere fastslået, at personer der arbejder på deltid som udgangspunkt anses for at have en fuld erhvervsevne. Det vil sige, at erstatning for erhvervsevnetab i arbejdsskadesager skal bedømmes ud fra lønnen for fuldtidsarbejde, selvom den skadelidte arbejdede på deltid på skadetidspunktet. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain vinder sag om tinglysningsafgift i Højesteret

 03/08/2012
Når man handler fast ejendom, kan sælgers ejerpantebreve medoverdrages til køber, hvorved der spares 1,5% af ejerpantebrevets pålydende, såfremt køber skal bruge ejerpantebrevene. I forbindelse med tvangsauktion, har det i længere tid været sådan, at ejerpantebreve også her kunne overdrages til tvangsauktionskøber, også selvom ejerpantebrevet ikke blev dækket ved budgivningen på tvangsauktionen. Læs hele artiklen >>

Nye regler i Lejeloven

 06/07/2012
Den 15. juni 2012 vedtog folketinget et nyt lovforslag; ”Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger”. Denne artikel har fokus på de ændringer loven medfører, for så vidt angår løbedage i forbindelse med lejens indbetaling, og endvidere de som konsekvens heraf nødvendige ændringer vedrørende påkravsskrivelsen. Ændringen træder i kraft 1. januar 2013, og gælder med tilbagevirkende kraft for samtlige lejeaftaler. Læs hele artiklen >>

Anker Laden-Andersen ny fransk konsul i Aalborg

 05/07/2012
Advokat Anker Laden-Andersen overtager hvervet som fransk konsul i Aalborg efter Regner Jensen. 55-årige Anker Laden-Andersen er netop blevet godkendt af henholdsvis det franske og danske udenrigsministerium til det ærefulde hverv. Anker Laden-Andersen er i forvejen fransk konsul i Frederikshavn og er til daglig advokat og partner i advokatvirksomheden HjulmandKaptain, der blandt andet har kontor i Aalborg. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain overtager Partnerz

 26/06/2012
Det nordjyske advokatfirma Partnerz med kontorer i Nørresundby, Hjørring og Frederikshavn bliver nu en del af advokatfirmaet HjulmandKaptain. Det sker som en naturlig konsekvens af den generelle konsolidering inden for branchen, der går i retning af større og mere specialiserede enheder. HjulmandKaptain bliver nu blandt de 15 største advokatvirksomheder i Danmark. Læs hele artiklen >>

Husk fradraget for håndværkeren

 22/06/2012
Adgang til at få fradrag for arbejdsløn betalt til istandsættelse af hjemmet er forlænget. Dette var en del af det nu vedtagne lovforslag om bekæmpelse af sort arbejde. Læs hele artiklen >>

Omstridt lovforslag om sort arbejde vedtaget

 15/06/2012
Folketinget har nu vedtaget lovpakken om en øget indsats mod sort arbejde. Formålet med lovpakken er en synliggørelse af, hvad sort arbejde er, men lovforslaget indeholder også stærkt diskuterede dele såsom SKAT’s adgang til kontrol på privat grund, hvis der foregår synligt udendørs arbejde af professionel karakter. Læs hele artiklen >>

Hirtshals Yard A/S - En succes historie

 14/06/2012
Med Wärtsilä som aktiv medspiller og samarbejdspartner, overtager de to tidligere medarbejdere Rasmus Brohus og Jesper Reinholdt samt en kreds af lokale investorer nu de værftsaktiviteter, som den finske virksomhed tidligere på året besluttede at lukke ned i Hirtshals. Dermed sikrer Hirtshals Yard A/S omkring 20 medarbejdspladser på værftet samt et tilsvarende antal hos underleverandører. Læs hele artiklen >>

Registreringspligt på uregistrerede ihændehaveraktier

 08/06/2012
Den 24. maj har Folketinget vedtaget et ændringsforslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Overordnet set indebærer ændringen, at unoterede ihændehaveraktier senest to uger efter erhvervelsen skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system samtidig med, at overdrageren af de pågældende ihændehaveraktier får pligt til at lade sig afregistrere fra sammen IT-system. Læs hele artiklen >>

Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder

 08/06/2012
Den 30. maj sendte Skatteministeriet det første lovforslag med udgangspunkt i skattereformen i høring. Der er tale om lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder. Formålet med dette lovforslag er at få ”gang i hjulene” ved at fremme investeringslysten hos virksomhederne, og således i tilgift skabe nye arbejdspladser. Læs hele artiklen >>

"Danmark i arbejde" - Forslag til ny skattereform

 30/05/2012
Den 29. maj 2012 fremlagde regeringen sit forslag til skattereformen; "Danmark i arbejde". Her gengives i korte træk udvalgte emner i skattereformen Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain vinder principiel dom ved højesteret

 15/05/2012
Ny højesteretsdom fastslår, at en vindmølleproducent og en sælger af en vindmølle, bærer ansvaret for vindmøllens funktionsevne Læs hele artiklen >>

Nye regler om erstatningsferie ved sygdom trådt i kraft 1. maj 2012

 15/05/2012
Fra 1. maj 2012 er der kommet nye regler for medarbejderes sygdom i forbindelse med ferieafholdelse. Den medarbejder, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Læs hele artiklen >>

Principiel afgørelse om mulighed for indsigelse mod et vindmølleprojekt

 09/05/2012
Et stift fik ikke medhold i en indsigelse, som stiftet havde fremsat med hjemmel i Planlovens § 29. stk. 3 mod et vindmølleprojekt placeret ca. 1,2 km fra en kirke. I en principiel afgørelse som Naturstyrelsen har truffet den 21. marts 2012 er det fastslået, i hvilket omfang et stift med hjemmel i Planlovens § 29 stk. 3 kan gøre indsigelse mod en kommunes forslag til lokalplan for et nyt vindmølleområde. Læs hele artiklen >>

Jagt på sort arbejde

 01/05/2012
Skatteministeren har med et netop fremsat lovforslag indledt bekæmpelsen af sort arbejde. Det erklærede hovedformål er, at det ikke må føles alt for trygt, at engagere sig som køber eller udbyder af sort arbejde. Den brede folkelige opfattelse af begrebet ”sort arbejde” skal ændres. Læs hele artiklen >>

Konjunkturernes muligheder - Optimering af ejerskab og virksomhed

 20/04/2012
Kan din virksomhed overdrages? Og hvem skal i så fald overtage den? Er det nødvendigt at foretage ledelsesmæssige ændringer? Overvejer du generationsskifte - hvilken generationsskiftemodel er da den rigtige i din situation? Læs hele artiklen >>

Er du kommet til skade? Få hjælp til erstatning

 20/04/2012
Har du været udsat for en ulykke, eller har du en tvist med dit forsikringsselskab? Vi er dedikerede til skadelidte personer og hjælper hvert år mere end 2.000 personer med personskadeerstatning. Læs hele artiklen >>

Fyraftensarrangement "Styr på pensionen - for erhvervsdrivende"

 02/04/2012
Er du Iværksætter, Selvstændig eller Erhvervsdrivende i øvrigt - er det helt op til dig selv, at vurdere om der skal lægges penge til side til alderdommen. Måske derfor står mange selvstændige i dag helt uden pension. Mange tænker, at virksomheden er deres pensionsopsparing. Men pas på! Det kan være en risikabel måde at sikre din økonomiske fremtid på. For hvem ved, om virksomheden virkelig kan sælges til den pris, du regner med, den dag du går på pension? Læs hele artiklen >>

Nyt lovforslag fra skatteministeriet

 27/02/2012
Skatteministeriet har netop haft et nyt og omfattende lovforslag om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love i høring. Læs hele artiklen >>

Ny bekendtgørelse vedrørende digital indsendelse af årsrapporter

 14/02/2012
Årsrapporten skal indberettes ved anmeldelse af en såkaldt XPRL-fil og der skal også indsendes PDF-fil, hvor rapporten præsenteres i en læsbar version. Læs hele artiklen >>

Ændringer i ferieloven på vej – Erstatningsferie ved feriesygdom

 10/02/2012
Beskæftigelsesministeriet sendte 30. januar 2012 et lovforslag i høring, hvor der lægges op til, at medarbejdere, der bliver syge under ferie, under visse betingelser kan få erstatningsferie. Baggrunden for lovforslaget er en dom fra EU-domstolen, der har medført en diskussion af, om den danske Ferielov harmonerer med EU-retten. Læs hele artiklen >>

Aldersdiskrimination – annoncering efter unge medarbejdere

 10/02/2012
I Danmark er det forbudt at forskelsbehandle på grund af alder. Alligevel ses det ofte, at der annonceres efter ”unge medarbejdere” eller lignende. Pas på med det – det koster! Læs hele artiklen >>

Politisk forligsløsning i stramningen af reglerne om succession

 19/12/2011
I en ny pressemeddelelse orienterer Skatteministeriet om, at der er indgået et forlig med de konservative vedrørende den bebudede stramning af reglerne om succession. Det er regler, der muliggør, at overdrage aktiver uden at udløse skat. Til gengæld påtager køberen sig at afregne skatten på et senere tidspunkt. Læs hele artiklen >>

Beskatning af sundhedsforsikringer

 28/11/2011
Regeringen har den 21. november 2011 - som led i finansloven for 2012 - fremsat lovforslag om ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mv. Læs hele artiklen >>

Finansloven og skat

 25/11/2011
Regeringens første Finanslov er nu faldet på plads. På skatteområdet følger der en række relevante lovforslag med offentliggørelsen af Finansloven og i advokatfirmaets skattefaggruppe har vi som altid fokus på den nyeste lovgivning og praksis. I det følgende har vi samlet et uddrag af de lovforslag, som Regeringen har fremsat i løbet af denne uge.tt Læs hele artiklen >>

Håndværkerudgifter

 16/11/2011
Private har siden 1. juni 2011 kunnet få skattefradrag for udgifter til istandsættelse af helårsboliger og til hjælp i hjemmet - den såkaldte "boligjobordning". Læs hele artiklen >>

Etablering af ny Erhvervsstyrelse

 08/11/2011
Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn har besluttet, at der senest pr. 1. januar 2012 skal etableres en ny Erhvervsstyrelse ved sammenlægning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og opgaver fra den tidligere IT- og Telestyrelse. Læs hele artiklen >>

Omtale af Hjørring kontoret

 07/11/2011
Arkitekten bag byggeriet i Hjørring fortæller i nedenstående artikel om kontorets udformning. Læs hele artiklen >>

Regresnyheder

 04/11/2011

Bestyrelseshverv

 02/11/2011
Spørgsmålet, om hvorvidt bestyrelseshverv kan betragtes som selvstændig virksomhed, er ofte diskuteret, og er da også ofte genstand for prøvelse ved skattemyndighederne. Læs hele artiklen >>

Har du styr på pensionen?

 19/10/2011
Pension er et område, der berører os alle - men som det alligevel kun er de færreste af os, der har styr på. Pension er svært stof – og det er ikke altid let at finde rundt i den nyeste lovgivning indenfor området. Ikke desto mindre kan det godt betale sig at sætte sig ind i familiens pensionssituation, da man hurtigt kan komme på glatis, hvis man ikke har sikret sig selv – og hinanden. Læs hele artiklen >>

Begrænsning af revisorers ansvar, et erstatnings- og forsikringsretligt perspektiv

 12/10/2011
EU Kommissionen har henstillet til medlemslandene at indføre en begrænsning af revisorers erstatningsansvar. En række lande har allerede indført sådanne begrænsninger, men indtil nu er der ikke tegn på, at Danmark vil følge efter. I det følgende vil jeg vurdere de erstatnings- og forsikringsretlige perspektiver i en sådan begrænsning og prøve at vurdere nogle mulige indvendinger. Læs hele artiklen >>

Den nye regerings tiltag på skatteområdet

 05/10/2011
Den nye regerings skattepolitik fik stort fokus under valgkampen. Under dagens åbning af Folketinget redegjorde Statsministeren for regeringsgrundlaget, herunder den nye regerings skattepolitiske målsætninger. Læs hele artiklen >>

Ny fedtafgift træder i kraft i dag

 30/09/2011
Regeringen nedsatte i 2008 en forebyggelseskommission, hvis opgave var at komme med en række anbefalinger til hvorledes livsstilssygdomme i den danske befolkning bedt kunne hindres. Blandt 2009 anbefalingerne fra forebyggelseskommissionen, var en fedtafgift på mættet fedt. Denne aktualiseres pr. den 1. oktober 2011. Læs hele artiklen >>

Højesteret bremser forsikringsselskaber

 27/09/2011
Højesteret sikrer borgerne langt bedre muligheder for erstatning fra forsikringer mod tab af erhvervsevne og dækninger fra ulykkesforsikringer. Det sker ved at sætte en stopper for forsikringsselskabernes meget skrappe udlægning af betingelserne om “objektive sygdomstegn”. En betingelse flere forsikringsselskaber opererer med, men som Højesteret har sat ud af spillet. Læs hele artiklen >>

Afskedigelse i strid med Ligebehandlingsloven

 06/09/2011
Ved en ny Højesteretsdom, U.2011.1776H, blev en salgskonsulent, der var ansat ved et amt, og efter kommunalreformen en kommune, tilkendt en godtgørelse på kr. 250.000 svarende til ca. 9 måneders løn. Læs hele artiklen >>

Billeder fra åbningsreception i Aarhus

 02/09/2011
Fredag den 26. august 2011 bød HjulmandKaptain velkommen i vores nye kontorhus i Aarhus, hvor vi stolt kunne fremvise vores nye flotte lokaler for kunder, forretningsforbindelser og venner af huset. Her ses billeder fra åbningsreceptionen Læs hele artiklen >>

Snyltes der på dit domæne?

 01/09/2011

Når selskabet ikke vil forsikre

 22/08/2011
Et større forsikringsselskab har meddelt, at det ikke længere vil tegne husforsikringer i visse områder på grund af risikoen for vandskader. Læs hele artiklen >>

Åbningsreception i Aarhus

 17/08/2011
HjulmandKaptain byder velkommen indenfor i de nye lokaler i Aarhus d. 26. august 2011 kl. 14-16 Læs hele artiklen >>

Fradrag for ydelser i hjemmet og istandsættelse af bolig

 23/06/2011
En ny lov vedrørende fradrag for serviceydelser er netop vedtaget af folketinget. Loven medfører, at private personer fra den 1. juni 2011 kan få skattefradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet og istandsættelse af boligen. Læs hele artiklen >>

Nye regler vedrørende personalegoder er nu vedtaget

 09/06/2011
Som beskrevet i nyhedsbrevet ”Ændringer på vej vedrørende personalegoder” forventedes visse ændringer vedrørende beskatning af personalegoder. Disse ændringer er nu vedtaget, og reglerne er dermed ændret med virkning fra og med indkomståret 2011. Læs hele artiklen >>

HjulmandKaptain udvider forretningen i Aarhus

 30/05/2011
Den 1. juli 2011 slår HjulmandKaptain dørene op til firmaets nyetablerede Aarhus-afdeling på Nørrebrogade 34-36. Udvidelsen markerer et strategisk valg, som vi har truffet i en tid, hvor kunderne i stigende grad efterspørger adgang til specialiseret juridisk rådgivning og ressourcer. Læs hele artiklen >>

Fokus på sygedagpengeregres

 30/05/2011

Nyt lovforslag vedrørende ændring af ferieloven

 31/03/2011
I januar 2011 har regeringen fremsat lovforslag om visse ændringer af ferieloven. Lovforslaget forventes vedtaget, således ændringerne træder i kraft den 1. maj 2011. Formålet med lovændringerne er primært at forenkle og tilpasse ferieloven til udviklingen på arbejdsmarkedet. Forslaget indeholder blandt andet følgende ændringer i ferielovens regler. Læs hele artiklen >>

Gebyr på selskabsregistrering

 24/03/2011
Pr. 1. april 2011 pålægges der gebyr på selskabsregistrering Læs hele artiklen >>

2. fase af selskabsloven er trådt i kraft

 09/03/2011

Birgitte Pedersen medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces

 17/02/2011
Advokat (H) og partner Birgitte Pedersen er ved kongelig resolution blevet beskikket som advokatmedlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces for en periode på 2 år. Læs hele artiklen >>

Nyt kontorhus i Hjørring

 11/11/2010
Byggeriet af advokatfirmaet HjulmandKaptains nye domicil i Hjørring overholder tidsplanen. Den 29. oktober var der rejsegilde på det store byggeri på Frederikshavnsvej. Læs hele artiklen >>
  • Tilmeld nyhedsbrev

    Klik her

    Jeg ønsker at modtage nyhedsbreve med informationer vedrørende:

     

Acceptér cookies

Cookie Politik

Vi bruger cookies på www.hjulmandkaptain.dk for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over din færden på vores hjemmeside.

Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.

Læs mere om vores Cookiepolitik, herunder hvordan du sletter cookies.